Politisk påverkan

Det behövs mer än vackra ord för att ersätta djurförsök!

Forska Utan Djurförsök är partipolitiskt obunden, men deltar aktivt i den politiska debatten kring alternativ till djurförsök, genom kontakter med politiker och andra beslutsfattare på olika nivåer och genom att svara på remisser som rör djurförsök och alternativa metoder.

Inför valet 2018 var Forska Utan Djurförsök medarrangör vid en politikerutfrågning i Almedalen i juli 2018. Riksdagspartier inbjöds att skicka en person att representera partiet. Samtliga partier utom Liberalerna deltog. Då frågorna sträckte sig över en mängd olika djurrelaterade områden, var det politiker som kan partiets djurskyddsfrågor som närvarande, och inte de politiker som ansvarar för forskningsfrågor. Samtliga partirepresentanter gjorde dock tummen upp som svar på Forska Utan Djurförsöks fråga som löd: Stödjer ni att Sverige tar fram en plan för ökad djurförsöksfri forskning och med tydliga och tidsatta mål för utfasning av djurförsök, och är ni beredda att se till att det läggs kraftigt ökade ekonomiska resurser på detta? En video från politikerutfrågningen finns här >>  (Forska Utan Djurförsöksfråga kommer 1:25 in på videon)

Enligt EU:s djurförsökslagstiftning ska alla djurförsök ersättas så snart det är vetenskapligt möjligt. Det är bra. Det är också bra att Riksdagen har beslutat att ett kunskapscenter för 3R-frågor* ska etableras vid Jordbruksverket och att flera myndigheter ska ta fram handlingsplaner för att arbeta med alternativ till djurförsök. (*3R står för de engelska orden Replace, Reduce och Refine, som innebär att djurförsök så långt som möjligt ska ersättas, antalet djur minskas och djuren ska utsättas för så lite lidande som möjligt).

Men det behövs mer än vackra ord för att ersätta djurförsök.  Fortfarande saknas en övergripande statlig strategi, tydliga mål och samordning för att ersätta fler djurförsök och det behövs mer resurser. I budgeten för 2017 avsattes äntligen pengar till 3R-centret: får 15 miljoner per år under 2017-2020. Följ Sveries 3R-centers verksamhet på centrets hemsida här >>

Enligt EU:s försöksdjursdirektiv ska vara EU-land ha en Nationell kommitté (NK) för skydd av djur som används för vetenskapligt ändamål. I Sverige ligger denna kommitté under Jordbruksverket. Sveriges Nationella kommitté beslutar om verksamhetsplaner och budget för 3R-centret. Karin Gabrielson Morton, sakkunnig på Forska Utan Djurförsök, är en av NK:s ledamöter.

Det lönar sig att satsa på djurfria metoder

Djurförsök är extremt dyra, särskilt om kostnaderna för lokaler, djurvårdarpersonal, veterinärer, tillsynspersonal och djurförsöksetisk prövning tas med i beräkningarna. Eftersom en stor del av försöken sker på universitet och högskolor och betalas genom anslag från statliga organ, är det skattebetalarna som betalar.

Det råder ingen tvekan om att intresset för djurfria metoder kommer att öka de kommande åren. Och Sverige, med god forskarkompetens på området, har möjlighet att ligga i framkant och satsa på utveckling och kommersialisering av nya metoder som både ersätter djurförsök, skapar jobb och erbjuder bättre riskbedömning av läkemedel och snabbare, mer effektiv utveckling av nya läkemedel. Flera statliga utredningar har pekat på behovet av satsningar för att utveckla nya, mer prediktiva och mer tids- och kostnadseffektiva riskbedömningsmetoder istället för dagens djurtester. Nya metoder och ny kunskap ger även möjligheter att utveckla den biomedicinska forskningen och samtidigt minska och ersätta djurförsök. Detta ligger helt i linje med EU:s mål att ”ersätta alla försök på levande djur i vetenskapliga syften och i undervisningssyfte så snart det är vetenskapligt möjligt” (EU-direktiv 2010/63).

Holland har tagit fram en avvecklingsplan för djurförsök, där ett av målen är att regulatoriska djurförsök, alltså de tester som krävs i olika lagar och regelverk, ska avvecklas senast 2025. (Läs avvecklingsplanen här >> eller se en videosammanfattning här >>)

I Storbritannien tog myndigheter, bl.a. Home Office fram detaljerade planer, med en uppföljning 2015 för se till att landet ligger i framkant och tjänar på de nya djurfria metoderna. Bland möjligheterna listas områden inom medicinsk forskning, bl.a. inom åldrandets sjukdomar, där djurmodeller har begränsningar, och där förhoppningar finns att lösa utmaningarna genom att utveckling av nya, djurfria metoder. Rapporten, “Non-animal technologies roadmap for the UK Advancing predictive biology” konstaterar att marknadspotentialen är enorm; den globala marknaden för cellbaserade tester inom läkemedelsutveckling, säkerhetsbedömningar och toxikologi beräknas nå 21.6 miljarder dollar år 2018. Även marknaden för användning av pluripotenta stamceller och 3D-cellmodeller beräknas öka (till 2,9 resp 2,2 miljarder dollar) och skapa möjligheter för brittisk akademi och industri.

Även i Sverige finns stor kompetens på området, men visioner och strategiska satsningar motsvarande dem i Storbritannien saknas både inom forskningsfinansiering och utbildning. Likaså saknas infrastrukturer för att föra kunskap och innovationer från universitet, via valideringsprocesser, till marknaden och (när tillämpligt), godkännande i olika regelverk och riktlinjer Sverige skulle tjäna på att ligga i framkant när det gäller utvecklingen av nya, djurfria metoder. Strategiska satsningar inom detta område är angeläget såväl i den medicinska forskningen som i investeringar i framtidens bioindustri och riskbedömning. Inte minst inom läkemedelsutveckling är förhoppningarna om nya metoder stora, särskilt då djurstudierna ofta misslyckats med att förutsäga både goda effekter och risker. Endast ca 10 % av de läkemedelssubstanser som testas kliniskt i människa når idag regulatoriskt godkännande. Läs mer >>

Det här vill vi att politikerna gör nu

3R-centret som nu kommer igång är en första viktig pusselbit för att se till att Sverige uppdaterar och effektiviserar sitt 3R-arbete. Men det krävs mycket mer! De statliga anslagen till djurfria metoder som delas ut av Vetenskapsrådet, har legat på samma nivå sedan 2009 och behöver höjas. De 3R:ens princip behöver genomsyra samtliga (relevanta) forskningsfinansierande myndigheters arbete och forskningsstöd. Flera myndigheter har, på uppdrag av regeringen, tagit fram sina första 3R-strategier, och det är uppenbart att flera av myndigheterna behöver stöd att formulera tydliga mål, och att de behöver resurser och samarbeten för att uppnå dem.

Utbildningen i djurfria metoder behöver stärkas för att se till att morgondagens forskare, handläggare på myndigheter och andra berörda kan använda de nya redskapen och se till att de vidareutvecklas och anpassas för att ersätta fler djurförsök.

Inför regeringens arbetet med en ny forskningsproposition för åren 2017-2021 lämnade Forska Utan Djurförsök en skrivelse till regeringen där vi påpekar att propositionen, liksom EU:s djurförsöksdirektiv, måste genomsyras av målet att djurförsök på sikt ska ersättas. Ett sådant politiskt mål måste åtföljas av politisk handlingskraft. I skrivelsen lämnade Forska Utan Djurförsök 14 konkreta förslag till satsningar inom medicinsk forskning, utveckling av den nya toxikologin (giftighetstester utan djurförsök), läkemedelsforskning och utbildning.

Forska Utan Djurförsök lämnade även förslag på satsningar på djurfria metoder till den statliga Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) i deras arbete med att ta fram en forskningsstrategi för kommande år.

Inom området riskbedömning av kemikalier behövs fortfarande en tydlig nationell strategi för att se till att fler djurfria riskbedömningsmetoder tas fram, utvärderas och kan tas med i internationella riktlinjer. Det behövs större satsningar på djurfria metoder för att uppfylla målsättningarna i miljö- och kemikaliepolitiken.  Fortfarande saknas dock tillräckliga resurser och strategier för detta viktiga arbete. Mer information finns i vårt Forskarrum.

Handlingsplaner fick politiker att agera

Inför inför valen 2010 och 2014 skrev Forska Utan Djurförsök konkreta politiska handlingsplaner för hur fler djurförsök kan ersättas och arbetade för att få politiskt stöd för genomförandet. Nästan alla förslagen är nu på väg att infrias – även om det går alltför långsamt. Huvudpunkterna i Forska Utan Djurförsöks politiska handlingsplan från 2014 för att ersätta fler djurförsök med moderna metoder var:
1.     Avsätt tillräckliga resurser till ett 3R*-center, Jordbruksverkets Nationella kommitté för försöksdjursfrågor, de djurförsöksetiska nämnderna samt de myndigheter som ska ta fram 3R*-planer.
2.      Ta fram strategier för att ersätta djurförsök, inte minst inom medicinsk forskning och för att målmedvetet ersätta plågsamma försök på djur.
3.      Öka resurserna till forskning för att ersätta djurförsök
4.      Särskilda satsningar måste göras på att ersätta kemikalietester på djur
* 3R står för de engelska orden Replace, Reduce och Refine, vilket innebär att djurförsök ska begränsas och ersättas så långt som möjligt och att djurens lidande ska begränsas.

Läs mer om vår handlingsplan inför valet 2014 här:  Handlingsplan Valet 2014
Forska Utan Djurförsök har även tagit fram en särskild handlingsplan finns för frågor som rör kemikalietester.

Vi är representerade i statliga myndigheter

Forska Utan Djurförsök påverkar det fortsatta arbetet med att utforma 3R-centret genom att vi är representerade i Jordbruksverkets Nationella kommitté för skydd av djur som används i djurförsök.

Karin Gabrielson Morton, sakkunnig på Forska Utan Djurförsök, har också utsetts av regeringen som ledamot i den Centrala djurförsöksetiska nämnden, som bl.a. har i uppdrag att utvärdera djurförsök i efterhand för att dra lärdomar av hur 3R-arbetet kan förbättras.

Mer information

Läs våra bästa argument för att satsa på djurfria metoder här >>
Mer om djurförsök (lagstiftning, statistik, vilka djurförsök som görs mm) här >>
Information om djurfria metoder här >>
Projekten som får forskningsanslag i år beskrivs här >>

Hösten 2013 fick Forska Utan Djurförsök kosmetikaföretaget LUSH:s internationella pris för vårt framgångsrika arbete med politisk påverkan för att ersätta djurförsök!

Senast uppdaterad: 9 november 2020