Politisk påverkan

Se vad vi skriver inför riksdagsvalet 2022, klicka här nedan: 

Riksdagsvalet 2022: vilka partier driver på utvecklingen för djurförsöksfri forskning? | Forska Utan Djurförsök (forskautandjurforsok.se)

 

Forska Utan Djurförsök är partipolitiskt obunden, men deltar aktivt i den politiska debatten kring alternativ till djurförsök genom kontakter med politiker och andra beslutsfattare på olika nivåer. Våra framgångar har uppmärksammats internationellt och 2013 fick vi det prestigefyllda internationella Lush-priset för politisk påverkan. 

 

Enligt EU:s djurförsökslagstiftning ska alla djurförsök ersättas så snart det är vetenskapligt möjligt. Det är bra. Det är också bra att vikten av att satsa på forskning för att ersätta djurförsök finns med i Sveriges forskningspoliska planer för 2021 – 2024 (Regeringens proposition till Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige, som antogs av Riksdagen våren 2021).

Men det behövs mer än vackra ord för att målet att ersätta djurförsök ska bli verklighet. Fortfarande behövs övergripande statliga strateger, tydliga mål och samordning. Och det behövs mer resurser till forskning för att utveckla nya metoder för att kunna ersätta djurförsöken. Därför arbetar Forska Utan Djurförsök med politisk påverkan.

Forska Utan Djurförsök var pådrivande för att Sverige skulle få ett nationellt kunskapscenter för 3R-frågor (3R står för de engelska orden Replace, Reduce och Refine, vilket innebär att djurförsök ska begränsas och ersättas så långt som möjligt och att djurens lidande ska begränsas). Sedan 2017 finns detta center vid Jordbruksverket, och du kan följa 3R-centrets arbete på centrets hemsida här >>

Enligt EU:s försöksdjursdirektiv ska varje EU-land ha en Nationell kommitté (NK) för skydd av djur som används för vetenskapligt ändamål. Det är Sveriges Nationella kommitté som beslutar om verksamhetsplaner och prioriteringar för 3R-centret. Karin Gabrielson Morton, sakkunnig på Forska Utan Djurförsök, är sedan 2021 andra vice ordförande i Sveriges Nationella kommitté.

Att Sverige skulle inrätta ett 3R-center och andra förslag från Forska Utan Djurförsök utgjorde basen för en statlig utredning om hur arbetet för att ersätta fler djurförsök ska kunna förbättras, och flera av förslagen har sedan förverkligats. Utöver 3R-centrets tillkomst har flera myndigheter t.ex. fått i uppdrag att ta fram strategier för myndighetens arbete med 3R-frågor. 

Forska Utan Djurförsöks politiska påverkansarbete inkluderar bl.a: 

  • Deltagande i och arrangerandet av riksdagsseminarier och andra möten med riksdagsledamöter för att lyfta frågor som rör djurförsök och hur djurförsök kan ersättas.
  • Seminarier under politikerveckan i Almedalen.
  • Framtagande av rapporter och handlingsplaner som ger kunskap och visar vilka politiska åtgärder som behövs för att fler djurförsök ska kunna ersättas.
  • Kontakt och samarbete med berörda myndigheter och departement.
  • Information till politiska kandidater och väljare inför politiska val, ofta i form av enkäter till kandidater och partier samt sammanställande av viktiga frågor och partiernas tidigare agerande i frågorna och hur de svarat inför framtiden. En video från en politikerutfrågning i samarbete med flera djurskyddsföreningar, i Almedalen inför valet 2018, finns här >>  (Forska Utan Djurförsöksfråga kommer 1:25 in på videon)

Det lönar sig att satsa på djurfria metoder

Djurförsök är extremt dyra, särskilt om kostnaderna för lokaler, djurvårdarpersonal, veterinärer, tillsynspersonal och djurförsöksetisk prövning tas med i beräkningarna. Eftersom en stor del av försöken sker på universitet och högskolor och betalas genom anslag från statliga organ, är det skattebetalarna som betalar.

Intresset för djurfria metoder ökar för varje år. Inte minst inom läkemedelsutveckling är förhoppningarna om nya metoder stora, särskilt då djurstudierna ofta misslyckats med att förutsäga både goda effekter och risker. Endast ca 10 % av de nya läkemedelssubstanser som testas kliniskt i människa når idag regulatoriskt godkännande och kommer ut på marknaden. Läs mer >>

Sverige, med god forskarkompetens på området, har möjlighet att ligga i framkant och satsa på utveckling och kommersialisering av nya metoder som både ersätter djurförsök, skapar jobb och erbjuder bättre riskbedömning av läkemedel och snabbare, mer effektiv utveckling av nya läkemedel.

Flera statliga utredningar har pekat på behovet av satsningar för att utveckla mer tids- och kostnadseffektiva riskbedömningsmetoder, istället för dagens djurtester. De nya testmetoderna som utvecklas nu kommer också att kunna visa på riskerna för människor på ett tydligare sätt än vad djurförsöken gör. Nya metoder och ny kunskap ger även möjligheter att utveckla den biomedicinska forskningen och samtidigt minska och ersätta djurförsök. Detta ligger helt i linje med EU:s mål att ”ersätta alla försök på levande djur i vetenskapliga syften och i undervisningssyfte så snart det är vetenskapligt möjligt” (EU-direktiv 2010/63).

Det här vill vi att politikerna gör nu

De statliga anslagen till 3R-relaterade forskningsprojekt som delas ut av Vetenskapsrådet, har legat på samma nivå sedan 2009 och behöver höjas. Strategiska satsningar för att ersätta djurförsök är angeläget såväl i den medicinska forskningen som i investeringar i framtidens bioindustri och riskbedömning. 

De 3R:ens princip behöver genomsyra samtliga (relevanta) forskningsfinansierande myndigheters arbete och forskningsstöd och karriärmöjligheter måste stärkas för forskare som utvecklar nya metoder.

Infrastrukturer och resurser behöver stärkas för att föra kunskap och innovationer från universitet, via valideringsprocesser, till marknaden och (när tillämpligt), godkännande i olika regelverk och riktlinjer.

Utbildningen i djurfria metoder behöver intensifieras för att se till att morgondagens forskare, handläggare på myndigheter och andra berörda kan använda de nya redskapen och se till att de vidareutvecklas och anpassas för att ersätta fler djurförsök.

Mer information

Läs våra argument för att satsa på djurfria metoder här >>
Mer om djurförsök (lagstiftning, statistik, vilka djurförsök som görs mm) här >>
Information om djurfria metoder här >>
Projekten som får forskningsanslag i år beskrivs här >>

Senast uppdaterad: 8 september 2022