Vad gör Forska Utan Djurförsök?

Vi stödjer forskning för att ersätta djurförsök

Forska Utan Djurförsök är en forskningsstiftelse som arbetar för att djurförsök ska ersättas med nya och bättre metoder. Målet är att bidra till viktiga vetenskapliga framsteg och förbättrad riskbedömning av kemikalier, läkemedel och andra produkter, utan djurförsök. Arbetet bedrivs dels genom att stödja forskning, och dels genom utbildning, information och politisk påverkan.

Forska Utan Djurförsök var först i Sverige, och en av de första i världen att ge anslag till forskning specifikt inriktad på att ersätta djurförsök med djurfria metoder. Vår uppgift är att främja utvecklingen av nya metoder och ny kunskap inom toxikologi, medicinsk forskning, biologisk produktion och andra områden där djurförsök används. Forska Utan Djurförsök stödjer forskning och andra projekt som kan bidra till att dessa mål uppnås. Det är inte ovanligt att ett forskningsprojekt tar 10-15 år från idé till utvärderad och accepterad metod som kan ersätta ett visst djurförsök. Vårt arbete är därför långsiktigt och strategiskt, men det ger resultat! Många djurförsök har kunnat ersättas med metoder som utvecklats med stöd från Forska Utan Djurförsök.

I vår vetenskapliga kommitté sitter forskare och andra experter med kompetens inom olika forskningsfält där djurförsök används idag. Vi samarbetar även med forskare både på universitet, myndigheter och industri för att se till att forskningsresurserna riktas mot de projekt som har störst möjlighet att leda till att djurförsök kan ersättas.

Vi bidrar både till forskning och politiska beslut

Nya metoder för att t.ex. testa kemikalier och läkemedel måste också utvärderas och accepteras i olika lagstiftning och regelverk. Därför arbetar vi även med politisk påverkan och i samarbete med myndigheter för att se till att regelverken anpassas så att nya, utvärderade djurfria metoder kan börja användas så snabbt som möjligt. 2013 fick vi ett internationellt pris för vårt framgångsrika arbete med politisk påverkan.

Vi arbetar också för att öka det statliga stödet till forskning för att ersätta djurförsök. Vi har föreslagit att ett statligt kunskapscenter för alternativa metoder ska inrättas och efter riksdagsbeslut är ett sådant center nu på gång. Dock krävs fortsatt politisk påverkan för att se till att centret får den finansiering som behövs. Genom vår representation i olika statliga organ och genom nätverkande har vi bra möjligheter att påverka arbetet i Sverige och inom EU för att ersätta djurförsök.

För att öka intresset för djurfria metoder arbetar vi även med information och utbildningsinsatser riktade mot forskare, myndigheter, politiker, media och allmänheten. Och tillsammans med systerstiftelser i Danmark och Finland delar vi ut ett nordiskt forskningspris till forskare och organisationer som bidragit till att djurförsök kan ersättas.

 

 

Senast uppdaterad: 3 december 2015