Styrelse

I vår styrelse strävar vi efter att täcka in flera olika kompetensområden. Vissa kompetenser ses som obligatoriska och andra som önskvärda, allt från verksamhetsledning, ekonomi och juridik, till kunskap om djurförsök, djurfria metoder och politik. Vi strävar också efter mångfald i fråga om ålder, kön och kulturell bakgrund.

Här presenteras vår styrelse samt styrelsens arbetsordning.

Ordförande: Erik Walum
Yrke/titel: f.d VD för biotechföretag samt f.d professor i neurotoxikologi
Bostadsort: Stockholm
E-post: walumerik@gmail.com

“Jag är före detta professor i neurotoxikologi och tidigare VD för Glucox Biotech AB. Jag har en bred erfarenhet av forskning i såväl akademisk miljö som inom läkemedelsindustrin. I min forskning har jag bl. a. arbetat med att etablera cellulära och molekylära metoder för att studera verkan av kemikalier och läkemedel på nervsystemet och att utveckla och utvärdera djurfria testmetoder. Jag har haft ett flertal uppdrag inom alternativområdet, t. ex. ordförande i Centrala Försöksdjursnämndens alternativutskott och ledamot av det Europeiska utvärderingscentrets vetenskapskommitté (ESAC) och medlem av den Europeiska forskargruppen för alternativ inom toxicitetstestning (ERGATT). Jag har ett brinnande intresse för när och hur det är möjligt att ersätta djurbaserade tester med in vitro-metoder och vad som krävs för att möjliggöra extrapolering av in vitro-data till människa inom toxikologin så väl som farmakologin.”

Vice ordförande: Eva Diesen
Yrke/titel: Jurist
Bostadsort: Värmdö
E-post: eva.diesen@djurensratt.se

“Jag jobbar som konsult och föreläsare i brottsofferfrågor, särskilt övergrepp mot kvinnor och barn samt brott mot djur och allmän djurjuridik. Jag har förtroendeuppdrag även i andra styrelser: Djurens Rätt, Nordens viltrehabilitering samt en lokal ridklubb och kan bidra med mitt kunnande om djurfrågor och allmän juridik. Jag är lekmannaledamot i Stockholms södra djurförsöksetiska nämnd sedan flera år och vet att kunskapen om djurfria alternativ är obefintlig.”

Ordinarie ledamot: Jan-Erik Strömberg
Yrke/titel: vd, civilingenjör, teknologie doktor
Bostadsort: Linköping
E-post: jan-erik.stromberg@telia.com

“Mitt engagemang i Forska Utan Djurförsök har sin grund i ett livslångt intresse för etiska och moraliska frågor – i synnerhet en värdegrund som spänner över alla kännande varelser och inte enbart inskränker sig till människor. Mitt bidrag till styrelsens redan omfattande kompetens, består i teknisk sakkunskap inom området datorbaserad modellering och simulering; en teknik som kan förväntas få allt större betydelse för att reducera behovet av djurförsök.”

Ordinarie ledamot: Suzanne Litzén
Yrke/titel: Kurschef (masterexamen i teologi)
Bostadsort: Stockholm
E-post:

“Jag arbetar inom verksutbildning för chefer och specialister inom staten, företrädesvis med utbildningar inom management samt kurser i likabehandling och konflikthantering. Jag hoppas kunna bidra till styrelsens praktiska arbete genom mitt engagemang i djurrättsfrågor men även med min mångåriga erfarenhet av att arbeta med informationshantering och utbildning inom statlig förvaltning. Förhoppningsvis kan mina erfarenheter av att driva och arbeta i såväl små som stora projekt vara en tillgång i styrelsearbetet.”

Suppleant: Inge Skog
Yrke/titel: Fil.dr
Bostadsort: Lund
E-post: skog@silvanet.se

“Jag är sedan många år ledamot av Malmö-Lunds djurförsöksetiska nämnd. Jag har också suttit i Centrala försöksdjursnämndens etikutskott, där jag även bidragit till en utredning om klassifikation av smärta och annat lidande hos försöksdjur. Att delta i Forska Utan Djurförsöks viktiga arbete att ersätta djurförsök med alternativ är ett mycket angeläget uppdrag. Det område som intresserar mig mest är de så kallade tre R:en .”

Suppleant: Marie Beckman
Yrke/titel: Fil. dr.
Bostadsort: Stockholm
E-post: marie.beckman@comhem.se

“Som före detta forskare inom neurokemi och cellbiologi har jag en bred erfarenhet av forskningsverksamhet både i nationell och internationell miljö. I min forskning använde och utvecklade jag en rad olika cell- och molekylärbiologiska metoder. Jag har också handlagt forsknings- och miljöfrågor inom statsförvaltningen, bland annat som sekreterare i Centrala försöksdjursnämndens forskningskommitté (alternativutskottet). Till styrelsens arbete hoppas jag kunna bidra med sakkunskap och mitt engagemang för forskningsetiska frågor.”

Suppleant: Anita Johansson
Yrke/titel: Fotograf
Bostadsort: Bandhagen
E-post: fotografanita@gmail.com

Kassaförvaltare (ej styrelseledamot): Ewa Prenze Isaksson
Yrke/titel: Ekonomikonsult/egenföretagare
Bostadsort: Täby
E-post:  ewa@prenze.se

“Som ekonomikonsult arbetar jag främst med mindre organisationer och har bl a erfarenhet av stiftelser och ideella föreningar. Jag har alltid haft ett stort intresse för djurfrågor och tycker att arbetet med att hitta alternativ till djurförsök känns mycket angeläget. Jag hoppas kunna bidra med mina kunskaper i ekonomi, och då i huvudsak redovisningsfrågor.”

Här kan du läsa styrelsens arbetsordning (pdf).

Senast uppdaterad: 9 juni 2020