SLU ansöker om medel för ett center med stora djur

Mitt i semestertider nås vi av informationen att SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet), Karolinska Institutet, Uppsala universitet, SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt), Göteborgs universitet samt Linköpings universitet har ansökt om närmare 90 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att starta ett kompetenscentrum med bland annat djurförsök på stora djur, SWECCLIM (Swedish Experimental Clinical Center for Large Animal Innovative Models).

Den här typen av jättesatsningar borde istället ske med inriktning på forskning för att utveckla och ställa om till djurförsöksfria metoder, dels av etiska skäl och dels för att det rimmar bättre med de politiska mål som finns att ersätta djurförsök. Idag har Vetenskapsrådet den i sammanhanget lilla summan 13 miljoner kronor att fördela årligen till forskning inom ersättning, reducering och förfinande av djurförsök. En summa som dessutom legat på samma nivå de senaste 10 åren.
EU:s lagstiftning om djurförsök – som till stora delar framförhandlades när Sverige var ordförandeland i EU och där Sverige varit pådrivande – anger tydligt att målet är att djurförsök helt ska ersättas. Det är dags att detta också inkluderas i forskningspolitiken, hos de stora statliga forskningsfinansiärerna och hos universiteten. Både forskningsfinansiärerna och universiteten visar tyvärr ofta prov på en fastlåsning vid djurförsök som metod att jobba vidare utifrån. Både forskningsfinansiärerna och universiteten behöver uppdatera sina visioner när det gäller framtidens forskning för att komma bort från djurförsöken.

I ett pressmeddelande från SLU om ansökan om anslag för att skapa SWECCLIM, skriver universitetet att centret har syftet att förbättra, ersätta och minska antalet djurförsök. Som exempel beskrivs hur mer information kan fås från patientdjur med olika spontana sjukdomar och som behandlas av veterinär och där ytterligare prover tas och undersökningar görs utan att det skadar djuren.

Detta är dock bara en del av sanningen; SWECCLIM ska också stå värd för djurförsök på försöksdjur såsom hund, katt, gris, får och primater och de exempel som ges i ansökan handlar om försök som många gånger är mycket påfrestande för djuren, t.ex. transplantationsforskning, strålning och svåra sjukdomar. Att samla kompetensen för att förbättra kvaliteten på forskningen och minimera lidande och stress hos djuren är visserligen bra och det kan också finnas fördelar med att genomföra forskning i Sverige som annars skulle utföras i andra länder där djurskyddet är sämre, men det saknas en konsekvensanalys som visar att den totala användningen av djur – särskilt i plågsamma försök – skulle minska som en följd av bildandet av SWECCLIM. Det är också oklart om centret avser att ta över och/eller optimera försök som redan utförs i Sverige och i andra länder, eller om ett mål är att skapa en infrastruktur som leder till att användningen av försöksdjur totalt sett ökar.

Forska Utan Djurförsök efterlyser ökade satsningar på forskning som leder till att djurförsök – särskilt försök där djur utsätts för lidande – kan minskas och ersättas, med sikte på avveckling av djurförsöken. Forska Utan Djurförsök anser också att det minsta som kan begäras när statliga medel söks, är att en konsekvensutredning fastställer huruvida detta center leder mot målet att minska antalet djurförsök och det lidande som försöksdjur utsätts för.

Forska Utan Djurförsök kommer noga att följa upp den här ansökan.