Sammanfattning från Almedalen 2016

Den 4 juli 2016 anordnade Forska Utan Djurförsök ett seminarium i Almedalen på temat ”Stärk forskning och innovationskraft inom life science med djurfria metoder”. Inbjudna deltagare var både forskare och politiker.
Bakgrunden är det faktum att andra länder tar fram handlingsplaner för att kapitalisera på efterfrågan på nya djurfria metoder inom läkemedelsutveckling, riskbedömning av kemikalier och forskning om folksjukdomar och åldrandets sjukdomar. I Sverige saknas fortfarande strategiska satsningar.  Forska Utan Djurförsök menar att den kommande forskningspropositionen måste tillvarata den svenska kompetensen på området och se till att Sverige ligger i framkant i denna framtidsbransch.

EU har som mål att ”ersätta alla försök på levande djur i vetenskapliga syften och i undervisningssyfte så snart det är vetenskapligt möjligt” (EU-direktiv 2010/63).
EUs försäljningsförbud mot djurtestad kosmetika skapar efterfrågan på nya metoder. EUs kemikalielagstiftningar ställer successivt ökade krav på att djurfria metoder ska användas.
Inom läkemedelsindustrin finns ett starkt behov av mer adekvata metoder. Idag dras 90 % av alla nya läkemedelskandidater tillbaka efter kliniska studier på människa då de visar sig sakna effekt eller ha för stora säkerhetsrisker, som inte upptäckts trots omfattande djurstudier.
Sammantaget innebär detta att efterfrågan på djurfria metoder inom läkemedelsutveckling, riskbedömning av kemikalier och forskning om folksjukdomar ökar.
 

Enligt Viveka Hillegaart, Senior 3R-officer vid Karolinska institutet och en av deltagarna på seminariet, saknas struktur och strategiska vägar för 3R-arbetet. Hon menar att då möjligheten att ersätta (Replace) alla djurförsök inte finns än så måste det även satsas på de två andra R:en, Reduce (Minska) och Refine (Förfina) tills det har forskats fram djurfria ersättningsmetoder. Det finns mycket vi kan göra i väntan på ersättningsmetoderna men även där saknas strategier, menar Viveka Hillegaart.

I en brittisk rapport beräknas den globala marknaden för cellbaserade tester inom läkemedelsutveckling, säkerhetsbedömningar och toxikologi nå 21,6 miljarder dollar år 2018.  Marknaden för användning av pluripotenta stamceller beräknas till 2,9 miljarder dollar och marknaden för 3D-cellmodeller till 2,2 miljarder dollar.
Djurfria teknologier beskrivs som ett viktigt, växande område med potential att skapa tillväxt för brittisk ekonomi. Som en följd av detta har myndigheter och finansiärer i Storbritannien tagit fram handlingsplaner för att kapitalisera på denna efterfrågan. 
 

De deltagande politikerna fick sig lite av en ögonöppnare.
”Det är tydligt att det finns stora möjligheter för små och medelstora företag sprungna ur forskningsvärlden att utvecklas och ta ledningen vad gäller djurfri forskning” konstaterar Fredrik Christensson, ansvarig för forskningsfrågor hos Centerpartiet.
”Forskningen har sprungit ifrån politiken” noterar Isak From (S), ”här finns möjligheten att rädda både djur- och människoliv samtidigt som den nya forskningen skapar nya företag”.
”Vi behöver se över vad staten kan göra i egenskap av forskningsfinansiär”, avslutar
Betty Malmberg, ansvarig för forskningsfrågor hos Moderaterna.
 

Avslutningsvis
Vi på Forska Utan Djurförsök är nöjda med seminariet, vi har visat att detta är en forskningsfråga och att politiken inte hinner med samtidigt som vi fått många bra uppslag att jobba vidare med.
För att hitta lösningar inom detta väldigt viktiga område så måste frågan komma in i forskningspropositionen, dels signalpolitiskt men också för att säkerställa finansiering flera år framåt annars förlorar forskarna förtroendet för politiken.
Det 3R-center, som diskuterats länge och nu kommit till stånd men utan finansiering, måste ha forskare anställda och för det krävs flerårsfinansiering annars tar man inte jobbet. Det talas också mycket om utvärdering men för att kunna utvärdera något måste det finnas mål och finansiering annars finns inget att utvärdera.
Dessutom är många regelverk för forskningsfinansiering inte är anpassade för djurfria metoder och det tar väldigt lång tid att söka finansiering i Sverige.

Med rätt strategiska satsningar, inte minst i den kommande forskningspropositionen, skulle den starka svenska forskarkompetensen som finns när det gäller att utveckla och använda djurfria forskningsmetoder kunna göra Sverige till en ledande nation i denna framtidsbransch.
De etiska och vetenskapliga vinsterna med satsningar på djurfria metoder är stora och det är bekymmersamt att Sverige är på väg att hamna på efterkälken. Marknadspotentialen är stor – och möjligheten att kliva på tåget och ta ledningen in i framtidens forskning finns fortfarande. 

Mer om 3R: https://forskautandjurforsok.se/fakta/istallet-for-djurforsok/3r/