Pressmeddelande från Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionen presenterar ny strategi för färre djurförsök.

Nedan finns ett pressmeddelande från Kemikalieinspektionen:

”Kemikalieinspektionen har på uppdrag av regeringen tagit fram en strategi för hur myndigheten ska bidra till att minska, förfina och ersätta djurförsök med andra testmetoder. Kemikalieinspektionen arbetar aktivt för att främja utvecklingen och användningen av alternativa metoder.

– Den nya strategin stärker våra förutsättningar att arbeta långsiktigt med att driva på utvecklingen och användningen av metoder som kan ersätta djurförsök. Vi ska arbeta aktivt med djurförsöksfrågor inom EU och på internationell och nationell nivå, säger Henrik Appelgren, utredare på Kemikalieinspektionen.

Kemikalieinspektionen fick i regleringsbrevet för 2016 i uppdrag av regeringen att upprätta en strategi för arbetet med så kallade 3R-frågor. Begreppet 3R står för de engelska orden replace, reduce och refine som på svenska betyder ”ersätta, minska och förfina”. Det innebär att djurförsök så långt det är möjligt ska ersättas med djurfria metoder, att antalet försöksdjur ska begränsas och att metoderna ska förfinas för att minska djurens lidande, till exempel genom smärtlindring och bättre djurhållning.

Det finns ett antal metoder som var för sig eller i olika kombinationer kan användas för att minska användningen av djurtester. Det handlar bland annat om att använda provrörstester på celler och delar av celler, matematiska modeller och redan tillgängliga försöksdjursresultat. Att få alternativa testmetoder godkända kan ta flera år, vilket gör att arbetet med 3R-frågor behöver bedrivas långsiktigt.

Kemikalieinspektionen arbetar aktivt på flera olika nivåer för att alternativa testmetoder ska tas fram, användas och accepteras. Inom EU verkar Kemikalieinspektionen så långt det är möjligt för att bedömningar av ämnens egenskaper ska göras med hjälp av data från validerade, alternativa testmetoder. På internationell nivå deltar myndigheten bland annat i en översyn av klassificeringskriterier för hälsofaror och för att anpassa dem till information som tas fram genom alternativa testmetoder.

– Enligt många lagstiftningar och datakrav är djurförsök även i fortsättningen en källa till data för att bedöma risker med kemiska ämnen, men utvecklingen av alternativa metoder har god potential och kan på sikt bidra till att effektivisera riskbedömningarna. Det är viktigt att fortsätta arbeta enligt 3R-principen när det gäller utveckling och bedömning av testmetoder inom både EU och OECD, säger Henrik Appelgren.

Kemikalieinspektionens 3R-strategi kommer att redovisas för regeringen i myndighetens årsredovisning för 2016.”

Hela rapporten finns här!