Örebro universitet börjar utföra djurförsök i egen regi

Örebro universitet är redan idag involverade i djurförsöksprojekt tillsammans med olika partners i Sverige och utomlands. Nyheten är att försöken nu ska utföras i egen regi, tillsammans med Karolinska Institutet och forskningscentret Swetox i Södertälje, som ska hyra ut labblokaler till universitetet. 

Enligt mediarapporteringen tycks universitetet se djurförsöksverksamheten som något positivt, som dessutom ska användas för att locka fler forskare till universitetet, och universitetet överväger att i framtiden bygga egna laboratorier för djurförsök i Örebro.  

Forska Utan Djurförsök undrar hur planerna på en eventuell utökad djurförsöksverksamhet kan anses ligga i linje med de prioriteringar som anges i EU:s djurförsöksdirektiv från 2010, som införts i Sverige och andra EU-länder 2013. Av direktivet framgår att det yttersta målet är att alla djurförsök på sikt ska ersättas så snart det är vetenskapligt möjligt. Därmed ställs ansvar både på EU och medlemsstaterna att vidta åtgärder för att uppnå målet.  

Målet att ersätta djurförsök grundar sig inte enbart på djurskyddsintressen, utan även i högsta grad på de stora vetenskapliga framstegen som gjorts inom forskningen de senaste åren och de fördelar detta innebär för medicinsk forskning, läkemedelsutveckling, riskbedömning av kemikalier mm. 

I Storbritannien har berörda myndigheter och forskningsfinansiärer gemensamt tagit fram handlingsplaner för att stärka och effektivisera utvecklingen av nya, djurfria metoder inom läkemedelsutveckling, riskbedömning av kemikalier och forskning om folksjukdomar och åldrandets sjukdomar. En brittisk rapport konstaterar att intresset för djurfria metoder ökar kraftigt inom Life Science och bioteknik. Även i Holland har ansvariga politiker och myndigheter påbörjat ett strategiskt arbete för att ”bli bäst i världen” på djurfria metoder innan 2025. Allt fler länder har inrättat särskilda kompetenscenter för 3R-frågor* för att driva på utvecklingen. Sverige har hamnat ordentligt på efterkälken, och Forska Utan Djurförsök efterlyser en liknande kraftsatsning på djurfria metoder här. I ljuset av denna kunskap känns nyheten från Örebro universitet i högsta grad otidsenlig.

Forska Utan Djurförsök anser att forskningspropositionen som regeringen ska presentera i höst bör användas för att stärka svensk innovationskraft, bidra till nya innovationer och stärka företagande inom riskbedömning, läkemedelsutveckling och bioteknik, inom områden som samtidigt leder till att djurförsöken kan ersättas.

– Trots att det i Sverige finns forskare som är världsledande inom utveckling av djurfria metoder så saknas en samlad strategi för att ta tillvara denna kompetens. Denna brist gäller återfinns inom medicinsk forskning, där strategiska satsningar behövs för att stärka både utbildning och forskning för att ersätta djurförsöken med de allra senaste metoderna. Strategiska satsningar inom dessa områden är viktigt både för sjukdomsforskningen och för läkemedelsutveckling och inte minst som investering i framtidens bioindustri. Det kräver tydliga signaler från regeringen och ansvariga myndigheter, och självklart måste forskande universitet vara med på tåget och leda utvecklingen för att se till att djurförsöken kan ersättas på ett vetenskapligt ansvarsfullt sätt, menar Carina Franzén, kanslichef på Forska Utan Djurförsök.

Örebro universitets uttalanden om att utöka djurförsöken och locka till sig forskare genom att erbjuda möjligheter att utföra djurförsök ger helt fel signaler. Detta kan innebära att ytterligare skattemedel används för att bygga in Sverige i ett fortsatt djurförsöksberoende istället för att satsa på framtidens forskningsmetoder. 

Enligt uppgifter i SVT beräknas Örebro universitets nya djurförsökssammarbete kosta omkring 1,6 miljoner kronor om året de kommande tre åren. Att bygga nya djurhus och djurförsökslaboratorier i Örebro, som man antyder kan vara en framtida plan, innebär mycket stora kostnader. Sedan tillkommer löpande kostnader för djurvårdare, veterinärer mm. Allt detta kommer troligen att belasta oss skattebetalare. Lägger man till kostnader för djurförsöksetisk prövning, Länsstyrelsens djurskyddstillsyn mm så innebär djurförsök mycket stora kostnader för skattebetalarna. Samtidigt har man från statens håll inte kunnat tillskjuta de 15 miljoner per år som behövs för att det redan beslutade statliga 3R-centret**, som skjutits upp under flera år, ska kunna starta och genomföra ett effektivt och framgångsrikt arbete. Inte heller har de statliga anslagen till forskning för att ersätta djurförsök ökat, trots att sådana satsningar efterlysts i flera statliga utredningar under flera år. De statliga anslagen till att utveckla 3R*-metoder via en särskilt utlysning från Vetenskapsrådet har begränsats till som mest 13 miljoner per år sedan 2008.  

* 3R står för de engelska orden Replace, Reduce och Refine, vilket innebär att djurförsök ska ersättas (Replace) så långt som möjligt, antalet djur minskas (Reduce) och att djurens lidande ska begränsas (Refine).

** I början av 2014 gav riksdagen sitt tydliga stöd både till att myndigheter ska ta fram handlingsplaner för sitt arbete med alternativ till djurförsök och till att Sverige ska få ett  ”kompetenscenter för 3R-frågor” och regeringen har därefter gett Jordbruksverket i uppdrag att starta 3R-centret. Men då regeringen fortfarande (augusti 2016) inte tillfört pengarna som behövs, har centret fortfarande inte kommit igång med sitt viktiga arbete. Tanken var att centret ska samordna arbetet med 3R-fråga, ta fram strategier, utbilda och sprida information.