Nu får Sverige äntligen ett 3R-center!

I februari 2014 röstade riksdagen för att ett kompetenscentrum för 3R-frågor ska inrättas på Jordbruksverket. 3R står för ersätta (replace), minska (reduce) djurförsöken och att minska lidandet. I den kommande budgeten får centret den finansiering, 15 miljoner kr per år, som behövs för att kunna utföra sitt viktiga arbete. 

Det här är en stor seger. Vi har jobbat länge för att Sverige ska etablera ett väl finansierat 3R-center som kan vara med och utveckla modern djurfri forskning i Sverige, säger Carina Franzén, kanslichef på Forska Utan Djurförsök, som under många år drivit frågan om att Sverige behöver ett 3R-center. 

Syftet med 3R-centret är, enligt Jordbruksverket, att främja och samordna arbetet med alternativa metoder till djurförsök tillsammans med berörda aktörer, exempelvis djurskyddsorgan, regionala djurförsöksetiska nämnder, myndigheter, forskare och djurskyddsorganisationer. 3R-centret ska fokusera på rådgivning och informationsspridning om alternativa metoder. 3R-centret ska därför inhämta, tillhandahålla och aktivt sprida information om 3R. Centret ska också ge råd och rekommendationer om alternativa metoder, minska antalet djur som dödas genom att främja gemensamt nyttjande av organ och vävnader, ta fram, bedöma och sprida bästa praxis i försöksdjursrelaterade frågor och stödja myndigheter i upprättande av 3R-strategier.

3R-centret ska också vara verkställande organ till Jordbruksverkets Nationella kommitté för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål, ett organ som enligt EU:s djurförsöksdirektiv ska finnas i alla EU-länder. 3R-centret kommer att vara lokaliserat på Jordbruksverket i Jönköping och ska bemannas med fast personal som sköter den dagliga driften. Till centret kommer även olika expertgrupper att knytas.

Här finns Jordbruksverkets rapport från december 2015 om vad centret ska göra och hur det ska vara organiserat: http://www.jordbruksverket.se/download/18.2a498c59151a8682886df6af/1450365129902/Uppdrag+att+inleda+bildandet+av+ett+kompetenscentrum+f%C3%B6r+3R-fr%C3%A5gor.pdf

Ett beslut som tog flera år att genomföra
Ett historiskt beslut, sa vi från Forska Utan Djurförsök den 18 februari 2014, när riksdagen beslutade att det ska inrättas ett svenskt center för alternativ till djurförsök – eller “kompetenscenter för 3R-frågor”, som det heter i förslaget. (3R står för de engelska orden för att minska och ersätta djurförsök och att minska lidandet)

Förslag om ett 3R-center lades fram av en utredning som beställdes av regeringen några veckor efter att Forska Utan Djurförsök i maj 2011 uppvaktat den dåvarande ansvariga ministern, landsbygdsminister Eskil Erlandsson med ett förslag att det i Sverige bör inrättas ett center för alternativa metoder – ett s.k. 3R-center. Vid uppvaktningen överlämnades 2 800 nejlikor, som en symbolisk handling för att uppmärksamma att 2 800 försöksdjur utnyttjades dagligen på svenska laboratorier.

Utredningens förslag om att inrätta ett 3R-center kom sommaren 2012. Det tog sedan regeringen över ett år att lägga fram det förslag som riksdagen sedan gav sitt stöd.

       Självklart var vi glada över riksdagsbeslutet 2014, men vi var mycket bekymrade över att regeringen inte föreslagit ökade resurser för att ersätta djurförsök, berättar Karin Gabrielson Morton, sakkunnig på Forska Utan Djurförsök, som var med på en paneldebatt vid ett seminarium om djurförsök för riksdagsledamöterna på förmiddagen innan beslutet togs.

– Vi efterlyste mer resurser till de djurförsöksetiska nämnderna, till Jordbruksverkets Nationella kommitté för skydd av försöksdjur och till det nya 3R-centret och till 3R-forskning. Och vi måste ha nått fram, för när riksdagsledamöterna debatterade djurförsöksfrågan under onsdagskvällen var det flera ledamöter som tog upp just detta. Ändå tog det flera år innan finansieringen till centret hade lösts, och fortfarande har inte anslagen till 3R-forskning ökat – de ligger kvar på samma nivå sedan 2009.

Nu, äntligen, har finansieringen kommit och det efterlängtade centret komma igång med sitt viktiga arbete. Det är en stor seger och mycket bra. En viktig pusselbit är på plats. Nu vill vi att det matchas med att djurfria metoder får stöd även i den kommande forskningspropositionen och att det statliga forskningsstödet för att utveckla djurfria metoder höjs.

Regeringens pressmeddelande om finansieringen av centret finns här >>