Inga pengar till kunskapscenter – men myndigheter ska ta fram handlingsplaner

Det blev inga pengar till ett 3R-center i vårbudgeten. Ambitionen att starta kunskapscentret för 3R-frågor under 2016 ser därför inte ut att kunna förverkligas. Centret beräknar kosta 5 miljoner kronor första året och därefter 10 miljoner per år. Pengar som inte finns, enligt Jordbruksverket, som fått regeringens uppdrag att starta centret.

En god nyhet är dock att flera svenska myndigheter fått i uppdrag av regeringen att ta fram strategier för sitt arbete med 3R-frågor. 3R står för de engelska orden Replace, Reduce och Refine, vilket innebär att djurförsök ska begränsas och ersättas så långt som möjligt och att djurens lidande ska begränsas. Idén kom från en handlingsplan som Forska Utan Djurförsök tog fram inför riksdagsvalet 2010 och som följdes upp i en utredning som regeringen beställde. I sitt förslag till riksdagen 2013 skrev regeringen att myndigheter som är berörda av verksamhet med försöksdjur, antingen genom att de själva bedriver eller beställer egna djurförsök, bör få i uppdrag att ta fram sådana planer. Myndigheter som identifierades var Kemikalieinspektionen, Läkemedelsverket, Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. Det är också dessa myndigheter som nu fått ett sådant uppdrag.

I uppdraget ingår att samverka med statens jordbruksverks kompetenscentrum för 3R-frågor, som alltså inte finns ännu. Jordbruksverket har förberett upprättandet av centret, men inväntar beslut från regeringen om pengarna. I december fick regeringen Jordbruksverkets rapport med en plan för centrets organisation, verksamhet och prioriteringar. Där tydliggörs att det behövs 5 miljoner första året och därefter 10 miljoner kr i driftskostnad per år. Men i vårbudgeten finns alltså inga pengar alls till 3R-centret. Istället har landsbygdsminister Sven-Erik Bucht meddelat att regeringen kommer att ta ställning till Jordbruksverkets begäran i samband med arbetet med höstbudgeten, alltså inför 2017, och utan löften om finansiering vare sig då eller i framtiden.

Forska Utan Djurförsöks förslag till politiska handlingsplaner har fått stort stöd från politikerhåll sedan vi tog fram den första handlingsplanen inför valet 2010. De flesta av de förslag vi tagit fram är på väg att bli verklighet – åtminstone på papper. Men, som Forska Utan Djurförsök påpekat flera gånger om så räcker det inte med vackra ord på papper. Det krävs resurser för att verkställa besluten och för att åstadkomma förändring.

Ytterligare ett område där Forska Utan Djurförsök varit drivande är riskbedömning av kemikalier. Vi har tydligt visat att det behövs större satsningar på djurfria metoder för att uppfylla målsättningarna i miljö- och kemikaliepolitiken, och vi har fått medhåll av flera statliga utredningar.  Det går inte att förlita sig på dyra, tidskrävande och vetenskapligt tveksamma djurtester för att göra storskaliga bedömningar av tiotusentals kemikalier ämnen och än mindre att bedöma riskerna med olika blandningar.  Arbetet med att ta fram moderna riskbedömningsmetoder som bygger på tester på celler och beräkningsmodeller i dator måste intensifieras! Men fortfarande saknas både resurser och strategier för detta viktiga arbete.

I höst ska regeringen lämna en forskningsproposition till riksdagen. Det är regeringens förslag till prioriteringar av den statligt finansierade forskningen för de kommande 4 åren (2017-2021). Medicinsk forskning och hela bioteknikbranschen, liksom innovation, är några områden som troligen kommer att prioriteras. Forska Utan Djurförsök har, i en skrivelse till regeringen, påpekat att EU:s djurförsökslagstiftning har som mål att djurförsök ersättas så snart det är vetenskapligt möjligt. Detta mål måste givetvis också genomsyra forskningspropositionen. Även här behövs mer än vackra ord för att ersätta djurförsök.  Fortfarande saknas en övergripande statlig strategi, tydliga mål och samordning för att ersätta fler djurförsök och det behövs mer resurser. Forska Utan Djurförsök bidrar med 14 konkreta förslag till satsningar inom medicinsk forskning, utveckling av den nya toxikologin (giftighetstester utan djurförsök), läkemedelsforskning och utbildning.

Vårt budskap till regeringen är tydligt: Tack för alla fina målsättningar – följ nu upp med de resurser som behövs. Fler djurförsök kan ersättas och viktiga vetenskapliga framsteg kan göras genom riktade, strategiska satsningar på djurfri forskning.

Du kan hjälpa till att sätta press på regeringen genom att skriva på och skicka vårt brev.