Macchiarini fälls för forskningsfusk

Att Macchiarini-skandalen delvis berodde på att operationsmetoderna som användes inte testats tillräckligt i djurförsök, har varit en återkommande kommentar i Macchiarini-historien. Men Forska Utan Djurförsök har tidigare konstaterat att det knappast var fler djurförsök som var lösningen. Redan tidigare har Karolinska institutet, KI, själva slagit fast att Macchiarini visat prov på slarv, okunskap eller oaktsamhet, efter att publicerade resultat från djurförsök granskats. KI poängterar att detta ger uttryck för bristande kvalitet i både forskningsprocessen och det sätt på vilket forskningen och dess resultat presenterats. Detta visar också på ett problem som uppmärksammas allt mer när det gäller medicinsk forskning på djur: det finns ofta brister i upplägg, metodik och tolkning av resultaten, och vid flera studier har det visat sig omöjligt att få samma resultat om försöken görs om.

Forska Utan Djurförsök har uppmärksammat Macchiarinis djurförsök och kritiken mot dem redan i en nyhetsartikel från februari 2016, där vi också påpekar det orimliga i att en forskare knuten till ett svenskt universitet får bedriva djurförsöksverksamhet utomlands, med en djurhållning som aldrig skulle accepteras i Sverige.   Läs mer: https://forskautandjurforsok.se/nyheter/borde-macchiarini-gjort-fler-djurforsok/

Den 9 september 2016 har Centrala etikprövningsnämnden, CEPN, publicerat resultatet av granskningen av ett av Macchiarinis djurförsök på råttor som transplanterats med konstgjorda strupar. Kritiken är svidande mot såväl Macchiarini som hans forskarkollegor, som fälls för ”vetenskaplig oredlighet”, vilket är ett finare begrepp för forskningsfusk.

I yttrandet beskrivs bl.a. att forskarna inte kunnat lämna ut rådata från sina försök, att presentationen av resultaten är vilseledande, metodiken är undermåligt beskriven och att det finns grava avvikelser mot tillståndet att utföra djurförsök, samt  att den regionala djurförsöksetiska nämnden vilseletts. ”Bristande och ofullständig dokumentation är ett sådant allvarligt avsteg från vetenskaplig god sed att det utgör oredlighet i forskning. Vidare anser Expertgruppen det klarlagt att presentationen av resultaten i artikeln inte överensstämmer med utfallet av den forskning som bedrivits vilket är vetenskaplig oredlighet.”, står det i ett pressmeddelande från CEPN.

Den granskade artikeln får det att låta som om ett försök att transplantera konstgjorda matstrupar till möss gav lyckade resultat, trots att det av granskade dokument framgår att djuren minskade så kraftigt i vikt att det av utredningen menar att försöken borde ha avbrutits. Med andra ord borde djuren ha avlivats för att slippa onödigt lidande. Och forskarvärlden leddes att tro att djurförsöken visat att transplantationer av de konstgjorda matstruparna hade gått bra. Därmed finns risk att de kommer att användas för transplantation till patienter, vilket Henrik Grinnemo, en av visselblåsarna som först anmälde Macchiarini, varnat för.

Artikeln som granskats publicerades i Nature Communications 2014, och var skriven av Paulo Macchiarini och 23 andra forskare.  Av dem var 17, inklusive Macchiarini, verksamma vid eller knutna till KI eller Karolinska universitetssjukhuset.

– Alla som står som författare till artikeln har gjort sig skyldiga till oredlighet i forskning. Om man har sitt namn på artikeln så har man ett ansvar, säger Lena Berke, ordförande i expertgruppen för oredlighet i forskning vid CEPN till TT.

Några timmar efter att CEPN publicerat sitt yttrande kom besked från KI att de av medförfattarna som fortfarande är verksamma vid KI med omedelbar verkan stängts av från att utföra djurförsök. Medförfattarna ska få chansen att uttala sig om CEPN:s kritik, varpå KI:s rektor sedan fattar ett slutligt beslut, som inte kan överklagas, om det förelegat forskningsfusk eller inte. För de forskare som fälls för fusk kan konsekvenserna bli allt från avskedande till varning, löneavdrag eller erinran.

Samtliga djurförsök som utförts av Macchiarini vid KI ska också granskas av en utredare för att se om det finns liknande ”oklarheter”, enligt ett uttalande av Henrik Grönberg, vikarierande prorektor på KI till Dagens Medicin.

Läs mer: https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2016/09/09/macchiarini-falls-for-forskningsfusk/  Här finns yttrandet från Centrala Etikprövningsnämnden: https://www.onep.se/media/2375/o-1-2016-expertgruppens-yttrande-160906.pdf Om att forskare stängs av från djurförsök: www.dagensmedicin.se/artiklar/2016/09/09/ki-macchiarinis-medforskare-kan-avskedas/