Kommentar till djurförsöken på hundar vid Göteborgs universitet

Vi på Forska Utan Djurförsök tycker att det är bra att djurförsöken i Sverige lyfts i media och förstår att många blir förvånade och upprörda över att hundar fortfarande används i försök i Sverige. Djurförsök påbörjas på över tusen djur varje dag i Sverige (mer information här), så det finns tusentals skäl att diskutera djurförsöken, inte minst ur etisk synpunkt.

Vi får många frågor just nu om det inte finns några djurförsöksfria alternativ till forskningen om tandimplantat som sker i Göteborg. Tyvärr känner vi inte till något sätt att ersätta exakt denna typ av studier med djurfria metoder, eftersom det idag inte finns så komplexa cellmodeller eller andra djurförsöksfria metoder som helt och fullt kan efterlikna vad som vad som händer i människan, inklusive inflammation i mjukdelarna runt tänderna och påverkan från bakteriefloran i munnen.

Detta hindrar naturligtvis inte att detta – och andra djurförsök – kan och bör diskuteras ur andra perspektiv, t.ex. hur djuren behandlas vid uppfödning, hantering på laboratoriet och efter försöket och etiska aspekter kring vad vi har rätt att göra med djur och för vilka syften. Även frågor om hur bra hundar och andra djur är som modeller för människan och om det finns andra sätt att lösa tandhälsoproblem är relevanta, men tas inte upp i vårt svar här. Vi fokuserar här på frågan om just denna studie av effekterna av tandimplantatsytor skulle kunna göras på andra sätt än med djurförsök.

Djurförsöket på hundarna går ut på att undersöka om ytan på tandimplantat kan förändras för att minska vanliga komplikationer såsom inflammation och vävnadsförlust i områdena runt implantatet. Försöksledaren menar, i sin ansökan till djurförsöksetiska nämnden, att detta bara kan studeras efter implantat i levande vävnad på en levande individ. Enligt ansökan är hundar lämpliga eftersom ingreppen på dem kan ske på samma sätt som på människa och med riktiga implantat som också används hos människa. Enligt försöksledarna har hundarna en mikroflora i munnen som liknar den hos människa och accepterar t.ex. tandborstning, vilket gör att behandlingen kan efterliknas den hos människan. Om detta är en korrekt beskrivning eller ej, dvs om hundarna är en vetenskapligt bra modell för människan, är en viktig fråga som det i debatten tycks finnas olika åsikter om och som är väl värd att ställa. Men frågan vi svarar på här är en annan, nämligen om det finns andra sätt, t.ex. cellmodeller som kan ersätta detta specifika djurförsök.

Finns det då inte djurfria metoder som kan användas istället i just detta försök för att testa effekterna av olika tandimplantatsytor? Som beskrivs i texten ovan så är det många faktorer som ska finnas med för att en djurförsöksfri modell fullt ut skulle kunna ersätta detta försök. Vi kan tyvärr inte hävda att det är möjligt idag med de djurfria metoder som står till buds idag. Det finns visserligen en del publikationer om cellmodeller som används för att studera hur celler från munslemhinna och käke reagerar på implantat och andra för att studera hur olika implantat integreras i käkben, men inte modeller där allt detta integreras i en och samma modell och med munnens bakterieflora mm representerat. Vi hoppas att det blir möjligt att göra denna typ av studier i cellmodeller i framtiden, men då behövs mer resurser till att utveckla de nya metoderna. För att få fram modeller som mer heltäckande efterliknar vad som händer i människan, inklusive påverkan på mjukdelarna runt tänderna och påverkan från bakteriefloran i munnen, behövs fortsatt metodutveckling, nytänkande och rejält med forskningsresurser för att hitta lösningar som gör att mer forskning kan utföras i modellsystem utan att människor eller djur.

Går det att utföra forskningen på människor istället? Nja, just i detta fall har forskarna för avsikt att avliva hundarna för att dissekera ut delar av käkarna och detaljstudera effekterna på olika vävnader, vilket gör det svårt att säga att försök på människor skulle vara ett direkt alternativ. Däremot finns redan ett antal studier där patienter som fått tandinplantat följs upp och där det går att få viktig information om för- och nackdelar med olika implantat och hur olika behandlingsmetoder före, under och efter implantat påverkar.  Att intensifiera sådan patientnära forskning och uppföljning kan vara en viktig väg framåt för att hitta lösningar kring munhälsa och tandimplantat. Då krävs också ett nytänkande kring forskningsresurser och hälso- och sjukvårdsprioriteringar, vilket är en indirekt väg att komma bort från djurförsök. Då är det andra aktörer än forskarna själva, t.ex. forsknings- och sjukvårdspolitiker och forskningsfinansiärer som ska påverkas.

Forska Utan Djurförsök är en forskningsstiftelse med syfte att arbeta för att ersätta djurförsök. Vi utför inte någon forskning själva utan ger forskningsanslag till forskare som utvecklar nya metoder som kan ersätta djurförsök. Vi arbetar även politisk påverkan för att nå en omställning från djurförsök till andra metoder. Vår verksamhet är helt beroende av gåvor och arv, och vi vet att fler djurförsök skulle kunna ersättas om vi hade möjlighet att ge fler och större anslag till sådan forskning.

När det gäller forskning om tandimplantat så stödjer Forska Utan Djurförsök inte någon forskning för att ersätta dessa djurförsök idag. Det innebär inte att sådan forskning inte sker, utan bara att vi har inte fått in någon sådan ansökan om anslag till sådana projekt. Vi känner inte till i vilken utsträckning forskargruppen på Göteborgs universitet använder cellmodeller och bidrar till utveckling av nya metoder.