Jordbruksverket vill minska anslaget till 3R-centret – Sverige fortsätter att hamna på efterkälken

Jordbruksverket har i sitt budgetunderlag (sid. 25) för åren 2019-2021 bett regeringen att kraftigt sänka anslaget till Sveriges 3R-center. Istället för de 15 miljoner kronor per år som öronmärkts för 3R-centret säger man sig nu bara behöva 10 miljoner kronor.

Sverige storsatsar på Life Science, såsom medicinsk forskning, bioteknik och läkemedelsutveckling. Att ersätta djurförsöken handlar inte om att välja mellan att rädda djur och att satsa på life science, utan om en win win-situation, där satsningar på djurförsöksfri forskning ligger helt i linje med både Life Science-målen samtidigt som djurförsök ersätts.

Forska Utan Djurförsök var redan från början kritiska till placeringen vid Jordbruksverket eftersom en sådan placering ligger långt från Life Science-världens mittpunkt – och det är inom Life Science en stor del av djurförsöken utförs. Vi var oroliga för att Jordbruksverket saknade den forskningskompetens som är helt nödvändig för att fungera som ett kunskapscentrum för djurförsöksfri forskning, och nu ser vi att vi tyvärr hade rätt.

I Storbritannien har flera strategiska planer tagits fram för att stödja utveckling av nya djurförsöksfria metoder. Och Holland har som mål att bli världsbäst på djurfri forskning senast 2025, samtidigt som de tar fram planer för utfasning av regulatoriska djurtester. Båda dessa länder genomför satsningarna inte enbart av djuretiska skäl utan för att man ser det som förutsättning för och en mycket viktig del av Life Science.

3R-centrets styrgrupp, där även Karin Gabrielson Morton, sakkunnig hos Forska Utan Djurförsök, ingår har varken diskuterat eller informerats om den sänkta budgeten utan Jordbruksverket har agerat på egen hand.
Styrgruppen menar att formen för arbetet måste förändras, med tydligare målbeskrivningar, strategier och uppföljningar och med en tydligare roll för styrgruppen. Det finns all anledning för engagerade politiker (t.ex. Jens Holm (v) och Betty Malmberg (m)) att hålla ett öga på 3R-centret och avkräva centret dokumentation om mål, strategier och resultat. Och att överväga att flytta centret till annan huvudman om resultaten uteblir.

Forska Utan Djurförsök har i många sammanhang – bl.a. i seminarier i Riksdagen och Almedalen – efterlyst ett samlat grepp inom djurskyddspolitiken (där Jordbruksverket och 3R-centret ingår som aktörer) och forskningspolitiken (där frågan om att ersätta djurförsök i högsta grad hör hemma) för att ta fram gemensamma mål och strategier för att driva på utvecklingen av djurförsöksfria metoder. 3R-centret är bara en av flera viktiga pusselbitar där ambitionsnivån, det strategiska arbetet, resurser och kompetenser, samarbetet och inte minst forskningsfinansieringen måste stärkas.

Ambitionsnivån måste höjas – inte sänkas!