Holland publicerar avvecklingsplan för djurförsök

De flesta djurförsök för att testa kemikalier, läkemedel och andra produkter och för kontroll av biologiska produkter som t.ex. vacciner, kan fasas ut till 2025. Att fasa ut djurförsöken inom medicinsk forskning kan ta längre tid. Det skriver den holländska Nationella kommittén för försöksdjursfrågor, NCad, i sin rapport till holländska regeringen efter att ha fått i uppdrag av ansvarig minister att ta fram en avvecklingsplan för djurförsök. De påpekar också behovet att internationellt samarbete för att avveckla djurförsöken, så att inte verksamheten fortsätter som tidigare men i länder med sämre djurskydd.

För att omställningen ska kunna ske ser NCad ett behov av ökade satsningar på att utveckla de nya metoderna, men poängterar även behovet av radikala förändringar när det gäller hur forskarvärlden och politiker tänker, agerar och organiserar arbetet med att ersätta djurförsök. Att avveckla och ersätta djurförsök är en mycket komplex process som kräver både förändrade attityder och processer för att lösa problem inom t.ex. säkerhetsvärdering av kemikalier, medicinsk forskning och läkemedelsutveckling. NCad menar att det engagemang som krävs till stora delar har saknats och att möjligheter att ersätta djurförsök inte tagits till vara. Det har skrivits ett stort antal rapporter om hur fler djurförsök skulle kunna ersättas, som inte följts upp och vars förslag inte fått den finansiering som krävs för att de ska kunna genomföras.

Men hur går det då med sjukdomsforskningen och utvecklingen av nya läkemedel om djurförsöken ska avvecklas? NCad påpekar att allt fler utvärderingar av djurförsök inom medicinsk forskning tyder på att djurförsökens prediktiva värde varierar starkt – många av djurförsöken ger alltså inte önskad kunskap. Detta är väl känd kunskap inom läkemedelsforskningen: 9 av 10 nya läkemedelskandidater som utvecklats genom forskning på djur och sedan säkerhetstestats i djurförsök (vilket krävs i lagstiftning och andra regelverk över hela världen) visar sig vara för farliga eller inte fungera, när de testats på människor. Läkemedelsindustrin tillhör därför de branscher som har ett starkt intresse av att hitta andra lösningar än djurförsök. Redan idag sker en snabb utveckling av nya metoder baserade på matematisk modellering i dator för att hitta och manipulera nya substanser utifrån vad som händer biologiskt i människan. Datormodellerna kombineras med avancerade cellmodeller för experimentella studier av upptag, metabolism och interaktioner, där nya substanser testas i system som efterliknar vad som händer i människokroppen (snarare än i gnagare). Förhoppningen är att detta kan leda till snabbare utveckling av säkrare läkemedel. Men vi är ännu en bra bit ifrån att dessa nya metoder är fullt utvecklade och regulatoriskt accepterade – här krävs ökat engagemang både  från forskningsfinansiärer och ansvariga myndigheter.

En liknande utveckling kan förväntas även inom annan biomedicinsk forskning, men här finns inte samma starka drivkraft – läkemedelsindustrins ekonomiska drivkraft att hitta nya och bättre metoder saknas inom den akademiska forskningen, även om djurförsök är dyrt. Det kan dock vara svårare att få finansiering för forskning för att utveckla nya metoder, när det finns etablerade djurmodeller för samma syfte. Det kan också vara mycket svårt att inom grundforskning ersätta hela, intakta organismer med cell- och datormodeller eftersom forskningens syfte är att söka den kunskap som skulle behövas för att bygga modellerna.  Mycket av forskningen sker dock redan idag på bakterier och jäst snarare än däggdjur. Det går även att göra ofarliga icke-invasiva studier på människor och studera provmaterial från både friska personer och patienter för att få ny kunskap. Men en stor del av denna forskning sker idag på levande djur och försök på möss som genmodifieras för att utgöra bättre ”modeller” i forskningen fortsätter att öka. NCad menar i sin rapport att det fortfarande brister i engagemang när det gäller att ersätta djurförsöken. Det har också lett till en okritisk attityd till djurförsöken, som, utan tillräcklig kvalitetsgranskning fått status som ”golden standard” inom biomedicinsk forskning. I rapporten konstateras att de utvärderingar som nu börjar göras av djurmodeller i medicinsk forskning visar att dessa är av varierande kvalitet.

De diskussioner som nu sker inom EU om att avveckla djurförsök har till syfte att försöka lösa dessa problem. En väg att gå är att bättre exploatera de nya, djurfria forskningsmetoder som utvecklas i allt snabbare takt. En annan är att se till att de djurförsök som görs kvalitetsgranskas så att undermåliga djurstudier fasas ut.

NCads slutsats är alltså att det krävs attitydförändringar och kraftfulla satsningar på att ersätta djurförsöken, men att djurförsökens värde måste ifrågasättas även i de fall de inte kan ersättas idag. Detta är en process som måste ske globalt för att se till att djurförsöken inte bara flyttar till andra länder med mindre kontroll. För att åstadkomma förändring krävs ett ökat engagemang från alla involverade, från forskarvärlden till myndigheter, politiker och andra beslutsfattare.

NCads rapport innehåller en rad förslag till ansvariga ministern om politiskt engagemang som krävs för att strategin ska kunna genomföras.

Läs mer om Hollands plan för att fasa ut djurförsök här >> (på engelska)
Hollandska NCads rapport till regeringen om en avvecklingsplan för djurförsök finns här >>  (på engelska)