Flera universitet bygger nya djurhus

Flera universitet i Sverige har byggt eller är på väg att bygga nya djurhus för försöksdjursverksamhet, något som kostar enorma summor för skattebetalarna. Djurförsök är extremt dyrt, särskilt om alla kostnader för lokaler, teknik, djurvårdare och personal involverade i försöken, veterinärer, tillsynspersonal och kostnader för tillstånd (både verksamhetstillstånd och djurförsöksetisk prövning av varje enskilt försök) samt för tillsyn för att kontrollera om regelverket efterlevs.

Djurförsök är inte bara dyrt och etiskt ifrågasatta. När det gäller resultaten har utvärderingar visat på många brister; djuren är inte perfekta modeller för oss människor. Nio av tio blivande läkemedel visar sig sakna effekt eller ha allvarliga säkerhetsrisker som inte upptäckts i djurtesterna, utan först i kliniska studier på människor (eller ännu senare, efter en tid på marknaden). Detta trots att flera olika djurstudier görs innan ett läkemedel för första gången får ges till en människa.

Just nu utvecklas nya, lovande, djurfria metoder såsom att odla upp miniatyr(cell)modeller av olika organ och koppla ihop dem på små plattor för att skapa en cellmodell av en kropp. Avancerade cellmodeller används för att analysera hur läkemedel tas upp i celler och hur de interagerar med kroppen och med andra läkemedel. Beräkningsmodeller i dator används för att förutsäga om ett nytt läkemedel kommer att fungera. Och nya cellmodeller, t.ex. stamceller som odlats fram från hudprover från patienter, utgör nya modellsystem för att hitta nya vägar att bota sjukdomar.

Intresset för och möjligheterna med djurförsöksfria metoder kommer att öka de kommande åren. Nya metoder och ny kunskap ger möjligheter att utveckla den biomedicinska forskningen och samtidigt minska och ersätta djurförsök. Sverige har god forskarkompetens på området och skulle kunna ligga i framkant internationellt när det gäller att satsa på utveckling och kommersialisering av nya metoder som både ersätter djurförsök, skapar jobb och erbjuder bättre riskbedömning av läkemedel och snabbare, mer effektiv utveckling av nya läkemedel. Även för riskbedömning av kemikalier har flera statliga utredningar pekat på behovet av satsningar för att utveckla djurförsöksfria metoder som är mer prediktiva, tids- och kostnadseffektiva jämfört med gamla tiders djurtester. Detta ligger helt i linje med EU:s mål att ”ersätta alla försök på levande djur i vetenskapliga syften och i undervisningssyfte så snart det är vetenskapligt möjligt” (EU-direktiv 2010/63).

Pengar för att bygga nya djuranläggningar tycks alltid gå att hitta i de skattefinansierade budgetarna. Motsvarande satsningar på framtidens djurförsöksfria metoder saknas däremot – trots djurförsökens alla problem och trots uttalade mål om att djurförsök så långt som möjligt ska ersättas. Sverige storsatsar på medicinsk forskning, men glömmer hur viktigt det är att investera i framtidens forskningsmetoder. Forska Utan Djurförsök har länge arbetat med att lyfta satsningar på djurförsöksfri forskning i forskningspolitiken och kommer att fortsätta att göra det med den kommande nya regeringen och de folkvalda i riksdagen.