3R-centret i hamn

Nu är pengarna i hamn! Riksdagen har klubbat regeringens budget, vilket innebär att 15 miljoner kronor per år under fyra år öronmärks till ett kompetenscentrum för 3R*-frågor ska inrättas på Jordbruksverket.
Forska Utan Djurförsök, som under många år drivit frågan om att Sverige behöver ett 3R-center, ser beslutet som en första, mycket viktig pusselbit i arbetet med att förstärka Sveriges arbete med att ersätta djurförsök och förbättra för försöksdjuren.

3R-centrets arbete ska ledas av Jordbruksverkets Nationella kommitté för försöksdjursfrågor, där Forska Utan Djurförsök är representerade.

– Vi förväntar oss att Karin Gabrielson Morton, sakkunnig hos oss på Forska Utan Djurförsök, och en av Sveriges mest erfarna och kompetenta personer när det gäller strategiskt arbete för att ersätta djurförsök, kommer att utses att ingå i den mindre ledningsgrupp som ska bygga upp 3R-centret och leda dess arbete, säger Carina Franzén, kanslichef på Forska Utan Djurförsök.

Så här skriver regeringen i ett pressmeddelande om satsningen:
Området för alternativa metoder till djurförsök, 3R-frågor (från engelskans replace, reduce och refine) är brett och omfattar många olika slag av verksamheter med ett flertal aktörer inblandade.

För att arbetet med alternativa metoder till djurförsök ska förbättras krävs det att berörda parters, såsom myndigheter, universitet och högskolor, forskningsfinansiärer och organisationer, erfarenheter och kompetens tas tillvara och att ett effektivt samarbete dem emellan utvecklas. Jordbruksverkets nyinrättade 3R-centrum har till uppgift att koordinera 3R-frågorna i landet.

– Sverige är ett föregångsland vad det gäller djurskydd men det går ändå alltid att förbättra och därför känns det både naturligt och bra att vi nu kan komma i gång ordentligt med verksamheten för att minska behovet av djurförsök, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

3R-centret kommer att:

  • Samordna och utveckla samarbetet mellan olika aktörer.
  • Se till att berörda parters kompetens och erfarenhet tas till vara.
  • Stödja de djurförsöksetiska nämnderna i frågor om alternativ till djurförsök.
  • Samla in, bearbeta och sprida information om alternativa metoder.
  • Medverka i beredningen av de statliga forskningsanslagen riktade till området.

De medel som föreslås till riksdagen kommer vara betydelsefulla för att säkerställa en ansvarsfull användning av försöksdjur enligt de 3R:ns principer. Förstärkningen bidrar inte bara till ett stärkt djurskydd för försöksdjuren, utan bidrar också till forskningsutvecklingen. 3R-centret är också en viktig del i genomförandet av EU-direktivet om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål.

Förslagen i budgetpropositionen för 2017 bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

*) 3R står för:

  • Replace – Att där det är möjligt ersätta djurförsök med andra metoder som inte inkluderar djur.
  • Reduction – Att göra det möjligt för forskare att få ut tillräckligt med data från en mindre mängd använda djur.
  • Refinement – Att förfina metoderna för att minimera eventuell smärta och obehag hos försöksdjuren.