Utredning föreslår center för alternativ till djurförsök

Ett nationellt kompetenscenter bör inrättas i Sverige för att främja och sprida information om alternativ till djurförsök. Det föreslås i en utredning som Jordbruksverket, Sveriges lantbruksuniversitet (SCAW) och Vetenskapsrådet lämnat till regeringen.

– Vi ser ett stort behov av ett kompetenscenter som kan främja förbättringar av djurens situation och att djurförsöken på sikt kan begränsas och ersättas, säger John Bräutigam, Jordbruksverket, som varit samordnare för arbetet med utredningen.

Bakgrunden till regeringens uppdrag till myndigheterna är EU:s nya försöksdjursdirektiv från 2010 som anger att medlemsländerna ska arbeta för att ersätta, begränsa och förfina användningen av djurförsök. Detta kallas ofta för 3R efter de engelska orden replace, reduce och refine. Uppdraget från regeringen har inneburit att göra en samlad bedömning av de frågor som hör samman med att utveckla och värdera alternativa metoder till djurförsök.

Utredningen tillsattes våren 2011, en dryg vecka efter att Forska Utan Djurförsök träffade landsbygdsminister Eskil Erlandsson för att presentera vårt förslag till handlingsplan för politiska åtgärder som behövs för att öka möjligheterna att ersätta djurförsök. Då förslog vi även att det ska inrättas ett center för alternativ till djurförsök.

Glädjande att utredningen tagit till sig våra förslag

Utredningen är nu klar och de flesta av förslagen överensstämmer med de ursprungliga förslagen från Forska Utan Djurförsök.

– Det är glädjande att utredningen tagit fasta på vår handlingsplan och föreslår förbättringar på alla de punkter som vi tog upp, inte minst att det ska inrättas ett center för alternativ till djurförsök, säger Forska Utan Djurförsöks ordförande Cecilia Clemedson. Vi är också mycket nöjda med förslaget att alla myndigheter som berörs av djurförsöksfrågor ska ta fram handlingsplaner och rapportera resultat i sitt arbete med att begränsa och ersätta djurförsök och att minska lidandet hos försöksdjur. Det gäller både de myndigheter som själva utför djurförsök och de som på olika sätt hanterar data från djurförsök och kan påverka vilka metoder som används.

– Vi instämmer också i utredningens bedömning att de djurförsöksetiska nämndernas arbete kan förbättras och att de behöver mer resurser och tillgång till kompetens. Däremot delar vi inte uppfattningen att definitionen av djurförsök ska ändras, så att viss användning av djur inte längre kommer att benämnas djurförsök och därmed inte längre behöver granskas och godkännas av de etiska nämnderna.

Forska Utan Djurförsök är mycket nöjda med utredningen som ett första stort steg att diskutera vidare kring hur arbetet med alternativ till djurförsök kan förstärkas och förbättras. Det är också viktigt att regeringen aviserar att de är beredda att avsätta de budgetmedel som behövs för att genomföra förändringarna.

Däremot anser vi att konsekvenserna av förslagen att minska den administrativa bördan genom att förenkla  – och i vissa fall helt ta bort den etiska prövningen – för vissa försök, måste utredas bättre. Vi delar helt utredningens uppfattning om att djurens situation inte får riskera att försämras.

Här är utredningens förslag i korthet

Nationellt kompetenscenter
Ett av utredningen förslag är att inrätta ett nationellt kompetenscenter för alternativa metoder till djurförsök. Kompetenscentret bör ha en bemanning av fem handläggare som har vetenskaplig kompetens. Utredningen anser att dessa handläggare ska arbeta utåtriktat och använda sig av experter inom olika områden från olika vetenskapliga forskningsinstitutioner, myndigheter och organisationer inom och utom Sverige. Utredningen anser att 3R-centret kommer att behöva ha driftsmedel för att bl.a. kunna beställa utredningar inom områden där kunskapsunderlaget är bristfälligt.

Sprida kunskaper från forskning
Det föreslagna nationella kompetenscentret ska ha i uppdrag bl.a. att sprida kunskaper och erfarenheter från forskning kring alternativa metoder till djurförsök. Utredningen bedömer att det finns en obalans mellan dagens satsningar på att ta fram ny kunskap och på att sprida denna kunskap. Detta kan kompetenscentret åtgärda genom att till exempel arrangera kurser, seminarier och andra kunskapsförmedlande aktiviteter.

Myndighetsgemensamma strategiska planer
Utredningen föreslår att de myndigheter som på olika sätt arbetar inom försöksdjursområdet ska utarbeta strategiska planer för hantering av försöksdjursfrågor och alternativa metoder till djurförsök. Resultaten ska följas upp och redovisas i myndigheternas årsredovisningar.

Kompetensen i de djurförsöksetiska nämnderna bör höjas och nämnderna bör få hjälp med frågor om alternativa metoder till djurförsök
Utredningen anser att kompetensen i de djurförsöksetiska nämnderna (som granskar och godkänner planerade djurförsök) måste höjas för att leva upp till kraven i EU:s försöksdjursdirektiv. Att det finns brister i nämndernas kompetens gällande bl.a. alternativa metoder till djurförsök har lyfts fram av flera tidigare utredningar och av olika instanser.

För att ge nämnderna stöd och hjälp i dessa frågor föreslår utredningen dels obligatorisk utbildning och bättre möjligheter till vidareutbildning för ledamöterna, dels att en oberoende veterinärmedicinsk kompetens knyts till nämnderna. Det föreslagna Nationellt kompetenscentret för 3R-frågor ska också vara en resurs för de etiska nämnderna att ta hjälp av i sitt arbete.

Minskad administrativ börda med bibehållet djurskydd
Utredningen har sett på möjligheterna att minska den administrativa bördan med ett bibehållet gott skydd av försöksdjuren. Utredningen föreslår underlättnader så att den administrativa bördan minskar och att den svenska definitionen av djurförsök på sikt anpassas till EU:s försöksdjursdirektiv. En EU-anpassning skulle innebära att en stor del av den användning av djur som idag ingår i den svenska definitionen av djurförsök, inte längre skulle anses vara djurförsök. Avgörande är, enligt utredningen, att nivån på djurskyddet inte sänks.

Utredningen föreslår även att mindre förändringar av redan tidigare godkända ansökningar bör kunna hanteras på ett enklare sätt än i dag. Detta är dock under förutsättning att försökets skada/nyttoanalys inte får påverkas eller djurens situation på något sätt försämras.

Nämndernas hantering av de djurförsöksetiska ansökningarna
Utredningen anser att vissa förändringar i hanteringen av de djurförsöksetiska ansökningarna krävs. En sådan förändring är elektroniskt ärendehanteringsystem som Jordbruksverket fått i uppdrag att utveckla. Utredningen anser att det bör vara kopplat till relevanta databaser över t.ex. tillstånd och till en sökbar arkivfunktion. En annan förändring som föreslås är att ett ärende initialt bör hanteras av en central funktion som kontrollerar att ansökan är korrekt och komplett och att avgift erlagts. Därefter skickas ansökan till den nämnd som ska behandla ansökan. Utredningen anser en av de ordinarie forskarledamöterna utses till vetenskaplig sekreterare i likhet med det system som finns inom den humanetiska prövningen.

Stödet till 3R-forskning bör finnas kvar
Sedan början av 1980-talet har svenska staten avsatt ett visst årligt forskningsstöd för fördelning till projekt som syftar till att främja utvecklingen av alternativa metoder till djurförsök enligt de 3 R:ns princip. Forskningsstödet har genom åren administrerats av en rad olika instanser.

Utredningens bedömning är att forskningsprojekten generellt varit av god kvalité och innehållit relevanta frågeställningar för frågor om 3R. Utredningen föreslår därför att Sverige fortsätter stödja denna typ av forskning. Detta framhålls även som viktigt i försöksdjursdirektivet. Utredningen föreslår dock att utvärderingarna bör göras, förslagsvis vart femte år, så att projekten följs upp kontinuerligt.

Utredningen anser att det är lämpligt att detta forskningsstöd hanteras av Vetenskapsrådet men att det saknas objektiva grunder för att uttala sig om forskningsstödets storlek.

Behov av utredningar och riktade satsningar som komplement till forskningen
Utredningen konstaterar att det idag saknas möjligheter att inom ramen för de statliga forskningsmedlen beställa utredningar som kan belysa frågeställningar inom 3R-området, t.ex. om försöksmetodik och skötselsystem. Det finns behov av sådana utredningar som komplement till forskningen inom området. Dessa behöver finansieras av medel som är skilda från forskningsstödet. Utredningen anser att sådana medel ska kunna disponeras och administreras av det föreslagna nationella kompetenscentret.

Mer information

Läs utredningen här >>
Läs om Forska Utan Djurförsöks arbete med politisk påverkan här >>

Forska Utan Djurförsöks remissvar om utredningen:

Synpunkter på utredningen om alternativ till djurförsök.pdf (128,1 kB)