Sverige får ett center för alternativ till djurförsök

Sex med djur förbjuds, Sverige ska få ett center för alternativ till djurförsök och myndigheter ska upprätta handlingsplaner för att ersätta djurförsök. Allt enligt det förslag till ändringar i djurskyddslagen som regeringen lämnat till riksdagen.

Nyheten om centret för alternativ till djurförsök kom i samband med att regeringen i början av november beslutade om en proposition om ändringar i djurskyddslagen.

Förväntningarna var stora, eftersom en tidigare djurskyddslagsutredning föreslagit en helt ny djurskyddslag. Men regeringen har valt att inte ta ett helhetsgrepp om utredningens förslag. Istället har de valt att i dagsläget endast gå vidare med ett av utredningens många viktiga förslag, det som rör förbud mot att utsätta djur för sexuella handlingar.  I propositionen föreslår regeringen ett förbud mot sexuella handlingar mot djur. Enligt uppgift från regeringen pågår beredning fortfarande när det gäller övriga förslag från djurskyddslagsutredningen.

Samtidigt presenterade regeringen förslag inom djurförsöksområdet. Till stora delar ligger dessa i linje med vad Forska Utan Djurförsök föreslagit i våra kontakter med politiker och myndigheter sedan valet 2010. Våra förslag fick stöd redan 2012, i en rapport från en utredning om hur Sveriges arbete med alternativ till djurförsök kan stärkas, som lämnades till regeringen sommaren 2012. Nu har alltså även regeringen gett sitt stöd.

Goda nyheter, men fortsatta frågetecken

Regeringens proposition innehåller flera viktiga förslag på djurförsöksområdet:

Ingen EU-anpassning av den svenska definitionen av djurförsök. Att den svenska definitionen av djurförsök behålls är bra. Det har diskuterats om Sverige ska anpassa sin definition till den betydligt snävare definitionen inom EU. Det skulle innebära att många djur som används i försök inte längre skulle skyddas fullt ut av djurförsökslagstiftningen. Ett hot som nu alltså avvärjts.

Myndigheter ska upprätta handlingsplaner
Myndigheter som KemI, Läkemedelsverket, Havsmyndigheten och Läkemedelsverket ska upprätta handlingsplaner för så kallade 3R-frågor (3R står för de engelska orden Replace, Reduce och Refine, vilket innebär att djurförsök ska ersättas, begränsas och lidandet minskas).

Sverige får ett center för alternativ till djurförsök
Regeringen anser att Sverige behöver ett kompetenscentrum för 3R-frågor. Enligt regeringen ska centret placeras vid jordbruksverket. Centret ska utveckla och samordna arbetet med alternativa metoder till djurförsök.

I 3R-utredningen från 2012, angavs att ett kompetenscenter för 3R-frågor behöver ca 10 miljoner i budget per år för att anställa 5 handläggare och bedriva sin verksamhet. Men tyvärr har regeringen ännu inte lämnat några utfästelser om ökade anslag till jordbruksverket för detta, utan anger i propositionen att jordbruksverket ska upprättas inom ramen för jordbruksverkets vanliga budget. Detta är illavarslande, eftersom jordbruksverket, liksom de flesta andra myndigheter, samtidigt har besparingskrav på sig.

Forska Utan Djurförsök anser också att det inte är helt lyckat att placera centret vid jordbruksverket i Jönköping. Bl.a. eftersom det finns risk för att rollerna blandas ihop när en myndighet som ansvarar för föreskrifter i en fråga också har en roll som rådgivare, informationsspridare och ansvarig för att strategiskt driva en fråga framåt.  Vi har föreslagit att centret istället skulle placeras vid SLU:s center för djurvälfärd, SCAW, i Uppsala.

Hur påverkar förenklingarna djurskyddet?

Förenklingar av den etiska prövningen
Oroande är också att Regeringen anser att den djurförsöksetiska prövningen bör förenklas. Innan djurförsök får utföras måste det finnas ett godkännande från en djurförsöksetisk nämnd. Dessa godkännanden eller tillstånd gäller i upp till fem år. Det händer ibland att forskare vill ändra i den godkända ansökan.

Idag måste forskaren lämna en ansökan om ändring, som även den bedöms av den djurförsöksetiska nämnden. Enligt regeringens förslag ska vissa ändringar, som inte har en negativ inverkan på djurskyddet, istället beslutas av de lokala djurskyddsorgan som enligt det nya regelverket ska finnas vid anläggningar där djurförsök görs.

Forska Utan Djurförsök anser att detta är ett förslag som väcker många frågetecken, både när det gäller djurskyddsaspekter samt administrativt och juridiskt. Hur ska bedömningen gå till och vilken juridisk status får beslut om ändringar om t.ex. en tillsynsmyndighet anser att djuren utsätts för onödigt lidande? Hur dras gränsen för vad som påverkar djurskyddet?

Vad händer nu?

Regeringens proposition har nu lämnats till riksdagen för beslut. Redan under november har ledamöterna kunnat lämna motioner med anledning av propositionen. Förslagen ska nu beredas i riksdagens miljö- och jordbruksutskott i slutet av januari. Samtidigt tar utskottet upp ett antal motioner från höstens motionsomgång. Därefter går ärendet vidare till för beslut i riksdagen.
Följ riksdagens arbete med propositionen och motionerna här.