Stiftelsen Forska Utan Djurförsök

Stiftelsen Forska Utan Djurförsök på Vetenskapsrådets seminarium

Stiftelsen Forska Utan Djurförsöks seniora sakkunniga Karin Gabrielson Morton var föredragshållare vid Vetenskapsrådets årliga decemberseminarium om Aktuella djurförsöksfrågor!

Karin är även andre vice ordförande i Sveriges Nationella kommitté för försöksdjursfrågor, som utgör styrgrupp för Sveriges 3R-center vid Jordbruksverket. Tillsammans med 3R-centrets verksamhetsledare Emma Svensk, tydliggjorde de centrets arbete med att mejsla fram en rådgivande och vägledande svensk strategi för att ersätta djurförsök. 

Karin tog även upp det allvarliga läget för Sveriges 3R-center (se bilden). Centret har ett mycket viktigt arbete med att bland annat sprida kunskap kring nya metoder utan djurförsök, men vid årsskiftet drar regeringen in den öronmärkta finansieringen för centret. Det har redan fått konsekvenser som varsel av personal och kommer att innebära stor påverkan på centrets möjligheter att arbeta framöver. Samtidigt som centret har samma uppdrag som tidigare. 

Vid seminariet föreläste tre forskare om sina respektive 3R-projekt: 

Anneli Kruve vid Stockholms universitet: 
”MS2Tox: Deep Learning för automatiserad prediktion av den hormonstörande styrkan hos kemikalier i komplexa blandningar” 

Robin Pronk, PhD vid Stockholms universitet: 
”En förbättrad mänsklig organoidmodell som fångar plasticiteten i glioblastom”

Projektet som Robin Pronk presenterade har fått anslag från Forska Utan Djurförsök (projektledare är Mats Nilsson) och vi är glada att Forska Utan Djurförsök tackades för stödet i Robins presentation!

 
Anna Fahlgren vid Linköpings universitet: 
”Utveckling av en in vitro-plattform för screening av läkemedel mot spridning av metastaser för att minska antalet djurförsök inom cancerforskning” 

Samt fler mycket intressanta föreläsningar, från Läkemedelsverket ”Ett regulatoriska perspektiv på 3R inom läkemedelsutveckling samt från National Centre for the Replacement, Refinement and Reduction of Animals in Research (NC3Rs) ”Improving the design and reporting of animal studies: the ARRIVE guidelines 2.0.”

Dagen avslutades med en paneldiskussion kopplat till föreläsningen från NC3R. 
 
Från Stiftelsen Forska Utan Djurförsök konstaterar vi att dagen var mycket intressant! Men att det fortfarande behövs rejäla satsningar och konkreta strategier för att ta oss närmare målet i EU:s försöksdjursdirektiv 2010, nämligen att alla djurförsök ska ersättas när det är vetenskapligt möjligt.