Nya lagar och regler för djurförsök från årsskiftet

Den 1 januari 2013 träder ett nytt regelverk för djurförsök i kraft i Sverige. Ändringar har gjorts i både djurskyddslagen, djurskyddsförordningen och föreskrifterna, bl.a. för att införa reglerna i EU:s nya direktiv om djurförsök.

Några av nyheterna är:

Längre tillstånd: De djurförsöksetiska nämnderna kan godkänna djurförsök för en tidsperiod på upp till 5 år istället för som tidigare 3 år.

Efterhandsgranskning: De djurförsök som utsätter djuren för störst lidande samt alla försök på apor och även andra djurförsök, om de etiska nämnderna så beslutar, ska granskas i efterhand.

Djurförsöksetiska nämnder : De djurförsöksetiska nämnderna som godkänner försök byter namn till ”Regionala Djurförsöksetiska Nämnder”.

En ”Central Djurförsöksetisk Nämnd” bildas för att hantera överklaganden av de regional djurförsöksetiska nämndernas beslut samt att ansvara för efterhandsgranskningen av vissa djurförsök. Nämnden ska ha 6 ledamöter, förrutom ordföranden. Fyra av ledamöterna ska vara forskare och de övriga två lekmän. Forska Utan Djurförsöks sakkunnige Karin Gabrielson Morton är en av dessa lekmän.

Nationell kommitté för skydd av djur som används för vetenskapligt ändamål: Samarbetet mellan medlemsstaterna i försöksdjursfrågor ska förbättras och därför ska varje medlemsstat inrätta en nationell kommitté.

De nationella kommittéerna ska ge råd till myndigheter och djurskyddsorganen (se nedan) och se till att det sker ett utbyta av bästa praxis både inom landet och inom EU.

Forska Utan Djurförsök har fått en plats i den Nationella kommittén som har sitt första möte i slutet av januari 2013.

Populärvetenskaplig sammanfattning: Det ska finnas en populärvetenskaplig av varje ansökan om djurförsök. Dessa kommer att publiceras på Jordbruksverkets webbplats.

Djurskyddsorgan: På varje anläggning för försöksdjur ska det finnas ett djurskyddsorgan som ska arbeta med att främja djurens välfärd med fokus på att minska, förfina och ersätta djurförsök. Djurskyddsorganen ska bestå av ansvarig veterinär samt representanter för forskare och djurvårdande personal vid anläggningen.

Undantag: De djurförsöksetiska nämnderna ges möjlighet att bevilja undantag från flera av reglerna som ska skydda djuren från onödigt lidande. Försök som utförs på privatägda djur samt vilda djur och djur i djurparker undantas från krav på djurförsöksetisk prövning, om de inte riskerar att utsättas för lidande p.g.a försöket. Likaså undantas ringmärkning av fågel från djurförsöksetisk prövning.

Definitionen av djurförsök har ändrats något och omfattar nu även ”bevarande genom avel av en stam av djur med förändrad arvsmassa med bibehållande av djurens genetiska egenskaper” om djuren kan orsakas lidande. Nu omfattas dessutom även bläckfiskar i lagstiftningen.

Förslag på mer omfattande förändringar (EU-anpassning) av definitionen av djurförsök har förts fram i utredningar, men bereds fortfarande av landsbygdsdepartementet och ingår inte i denna revidering av lagstiftningen.