Nya djurfria testmetoder erbjuder stora fördelar

Miljömålsberedningens betänkande ”Minska riskerna med farliga ämnen! Strategi för Sveriges arbete för en giftfri miljö”, lämnades till regeringen den 14 juni.

”Vi vill peka på vikten av att ta fram alternativa testmetoder för riskbedömning av farliga ämnen”, skriver Miljömålsberedningen, och konstaterar att djurfria testmetoder erbjuder många fördelar. ”Djurskydd ligger utanför beredningens område men vi vill ändå peka på vikten av att ta fram alternativa testmetoder för riskbedömning av farliga ämnen”. Betänkandet går sedan mer i detalj går igenom de stora fördelarna med framtidens nya, djurfria riskbedömningsmetoder.

Seger för Forska Utan Djurförsök

– Det är en stor seger för oss att Miljömålsberedningen, liksom Kemikalieinspektionen tidigare, tydliggör behoven av att utveckla moderna, djurfria testmetoder, säger Karin Gabrielson Morton, sakkunnig på Forska Utan Djurförsök.

– Nu jobbar vi vidare för att se till att det inte bara blir ord på papper, utan att resurserna till sådan forskning stärks betydligt. I höst ska regeringen presentera en ny forskningsproposition och vi förväntar oss att en strategisk satsning på djurfria kemikalietester finns med det.

Det pågår också ett arbete med att ta fram ett förslag till ett nytt svenskt institut för toxikologi. Forska Utan Djurförsök medverkar i detta arbete. Detta institut kan få stor betydelse i arbetet med att utveckla framtidens kemikalietester, utan djurförsök.

Moderna kemikalietester, utan djurförsök, är bättre

Forska Utan Djurförsök arbetar mycket aktivt för att påverka den svenska kemikaliepolitiken. Vi anser att större och mer strategiska, riktade satsningar måste göras för att ersätta dagens djurtester med snabbare, billigare och mer relevanta testmetoder. Först då går det att ställa krav på mer tester av fler kemikalier – dagens djurtester är helt enkelt för dyra och tidskrävande för att alla kemikalier ska kunna testas, och även den vetenskapliga relevansen av djurtester ifrågasätts allt mer.

De nya metoderna ger även större möjlighet att bedöma effekterna av kombinationer av kemikalier. Det har Forska Utan Djurförsök hävdat i kontakter med ansvariga myndigheter, politiker och pågående utredningar, bl.a. i samband med Miljömålsberedningens arbete med att ta fram strategier för att uppnå det svenska miljömålet Giftfri Miljö. Och Miljömålsberedningen håller alltså med.

Utveckling av screeningmetoder – citat ur betänkandet

Från sid 101 i betänkandet

”För att på sikt kunna hantera den särskilt uttalade bristen på data gällande miljö- och hälsoeffekter av lågvolymämnen krävs forskning och utveckling av screeningmetoder för att kunna sortera ut de ämnen som utgör en potentiell risk. I detta sammanhang är det
sannolikt viktigt att utveckla datorbaserade metoder och s.k. in vitro-metoder (till exempel försök på cellodlingar) och andra alternativa testmetoder.”

Metodutveckling för riskbedömning av farliga ämnen – citat ur betänkandet

Citat från sid 106-107 i betänkandet

”En central faktor när det gäller att minska riskerna med farliga ämnen är förbättrade metoder för riskbedömning av kemiska ämnen. Riskbedömningarna behöver kunna göras snabbare, billigare och utifrån mer relevanta data.”

”Metoder behöver utvecklas för att skapa ökad säkerhet, precision och effektivitet i hälsoriskbedömningar av kemikalier. Metoder som beaktar den samlade exponeringen och identifierar de viktigaste exponeringsvägarna behöver utvecklas. För att göra riskbedömningarna bör i första hand analysmetoder som inte kräver djurförsök användas. Flera av regelverken om kemikalier innehåller formuleringar om att djurförsök så långt som möjligt ska undvikas.”

”Sådana krav ställs också i EU:s djurförsöksdirektiv. Djurskydd ligger utanför beredningens område men vi vill ändå peka på vikten av att ta fram alternativa testmetoder för riskbedömning av farliga ämnen.”

”Nya djurfria testmetoder erbjuder stora fördelar. Genom att identifiera händelsekedjor och mekanismer bakom toxiska reaktioner kan en kombination av moderna metoder såsom cellbaserade tester, kemiska analysmetoder, datorbaserade metoder och genomik utvecklas och användas för att utvärdera kemikaliers risker. Eftersom huvudsakligen mänskliga celler och vävnadssystem används undanröjs ett stort problem med att resultat från djurförsök inte automatiskt kan överföras till människor.”

”Med automatiserade testsystem blir det också möjligt att testa ämnen i betydligt fler dosintervaller och kombinationer av kemikalier, vilket är oerhört betydelsefullt. Kompletterande information kan fås genom olika beräkningsmodeller för att förutsäga den kombinerade effekten av en blandning av kemikalier.”