Nu kan fler cancertester på djur ersättas

Tre tester på celler kan ersätta många cancertester på djur. Det slår EU:s center för alternativ till djurförsök fast i ett uttalande. Nu förbereds internationellt godkännande. Metoderna bör kunna användas för att utvärdera cancerrisken hos en mängd olika typer av kemikalier och produkter.

Risken för att kemikalier, läkemedel och livsmedelstillsatser orsakar cancer är en stor oroskälla för både konsumenter, myndigheter och företagen som tillverkar produkterna. Idag sker cancertester på djur, men testerna är dyra, tidskrävande och utsätter djur för lidande. Ersätter extremt dyra djurtester

De cellbaserade testerna tar ca 2-7 veckor att genomföra, och kräver välutbildad och erfaren personal. Kostnaden blir därför ganska hög för att vara ett celltest, ca 12 000-35 000 Euro per ämne som ska testas. Det är dock bara en bråkdel av vad djurtesterna kostar. Ett typiskt cancertest på gnagare tar ca 3 år och kostar 1-1,5 miljoner Euro. Det är därför få kemikalier som testas för att fullt ut undersöka risken för cancer. Det finns alltså många skäl att byta ut djurtesterna.

Har använts i 40 år

De celltester som nu rekommenderas är inte nya. I över 40 år har de används i forskning om de olika stadierna av cancerutveckling och de har också länge använts inom industrin för att göra bedömningar av cancerrisker. Redan 1998 hölls en internationell workshop för att diskutera om testerna kunde användas i ännu högre grad för att ersätta djurtesterna och snabbare få fram underlag för riskbedömning av fler kemikalier. Experterna enades om att testerna var lovande, men att de behövde vidareutvecklas, standardiseras och utvärderas för att kunna godkännas internationellt. Detta arbete är nu färdigt, och resultatet är förbättrade tester som alltså, enligt EU:s center för alternativ till djurförsök, EURL ECVAM, kan ersätta många djurtester. Dokumentation för att få testerna godkända internationellt, av OECD, har lämnats in. Denna process kan dock ta några år.

Stort steg framåt

– Detta är ett stort steg framåt, inte bara för djurens skull, utan även eftersom det innebär att fler kemikalier kommer att kunna riskbedömas för att undersöka cancerrisker, säger Karin Gabrielson Morton, sakkunnig på Forska Utan Djurförsök. – I två av celltesterna används visserligen celler från hamsterfoster, men det är ändå bättre än att använda levande djur i cancerstudier som pågår under flera år. Det tredje testet är ett test på en cellinje. Cellerna kommer ursprungligen från en mus, men cellerna kan förökas i oändlighet och går att köpa från flera olika leverantörer. Inga nya djur behöver alltså dödas för att utföra dessa tester. Vi hoppas naturligtvis att det är detta test som får störst genomslag. Mer information De tre testerna är alla celltransformationstester, CTA. Två baseras på SHE celler och det tredje på BALB/c 3T3-celler.