Lärosätesstudie 2016

Vi har kartlagt hur tio lärosäten i Sverige, som antingen samarbetar kring eller bedriver egen forskning som involverar djurförsök, arbetar för att ersätta, minska eller förfina djurförsöken. Resultaten visar att lärosätenas insatser varierar kraftigt.
Lärosätena har en central roll i omställningen till djurfria forskningsmetoder och därför är det viktigt att de arbetar systematiskt med så kallade 3R-frågor (replace, reduce, refine). Varje lärosäte behöver en 3R-plan och även lärosätesövergripande statistik över användningen av djurförsök. Frågor som rör 3R behöver också komma in i undervisningen, i så väl grundutbildning som i forskarutbildning.

Regeringen har nyligen aviserat satsningar på ett nationellt 3R-center. Det är något vi från Forska Utan Djurförsök efterfrågat under lång tid. Ett 3R-center har en mycket viktig uppgift i att samla och främja kunskaper kring djurfri forskning. Men det innebär inte på något vis att lärosätena kan abdikera från sitt ansvar, tvärtom. Om inte lärosätena visar framfötterna i arbetet med djurfri forskning kommer ett 3R-center inte få i närhet av den effekt som vi hoppas på.
Vi vill att Sverige tar upp kampen mot länder som Nederländerna och Storbritannien och blir en drivande kraft i att utveckla och främja metoder för djurfri forskning. Denna kunskapsuppbyggande studie är ett bidrag till en sådan utveckling.

Lärosätesrapport 2016 (pdf)