KemI vill satsa på nya testmetoder

I en ny rapport tar Kemikalieinspektionen, KemI, fasta på information från Forska Utan Djurförsök och efterlyser ökat svenskt engagemang för den nya, djurförsöksfria toxikologin. Runt om i världen utvecklas snabba, billiga och mer relevanta testmetoder.

År 2018 ska 20 000 kemiska ämnen registreras hos EU:s kemikaliemyndighet. Men hur ska man kunna avgöra vilka av dem som är farliga för hälsa om miljö? Det är en av de frågor som Kemikalieinspektionen, KemI, svarar på i rapporten ”Bättre EU-regler för en giftfri miljö – rapport från ett regeringsuppdrag”.

Omöjligt att djurtesta så många kemikalier

EU:s nya kemikalielagstiftning, REACH, syftar till att få fram mer information om risker med de kemikalier som finns på marknaden. Denna riskbedömning bygger idag främst på djurförsök. Men i arbetet med arbeta fram REACH konstaterades att det inte är etiskt försvarbart att djurtesta alla kemikalier. Det skulle dessutom vara för dyrt och ta för lång tid – flera experter menar att testkapaciteten i hela världen inte räcker till för att ens att genomföra de många miljoner djurtester som kommer att krävas redan nu med de begränsade testkrav som finns i REACH.

Resultatet blev en lagstiftning som inte ställer krav på tillräckligt med data om alla kemikalier för att göra en tillfredsställande riskbedömning av de kemikalier som används i mindre volymer. Det går helt enkelt inte att ställa krav på så många djurtester.

Djurfria testmetoder ger fördelar för alla

En lösning som innebär stora fördelar för både människor och djur är på gång. Runt om i världen utvecklas snabba, billiga och mer relevanta metoder att bedöma kemikaliesäkerhet än dagens djurförsök. Och Sverige måste hänga med.

I somras fick KemI ett regeringsuppdrag att tillsammans med åtta andra myndigheter komma med förslag till hur EU:s kemikalielagstiftning kan förbättras. Forska Utan Djurförsök försåg under hösten KemI med omfattande information om de pågående internationella satsningarna på att utveckla nya, snabbare, billigare och mer relevanta testmetoder, utan djurförsök.

Och KemI tog till sig informationen. I rapporten använder de begreppet ”ny toxikologi” för att beskriva de nya, djurfria metoderna. De pekar särskilt på utvecklingen i USA, där flera myndigheter gått samman för att utveckla en hel ny generation kemikalietester under samlingsnamnet Tox21.

”En grundtanke med denna är att ersätta testning som innebär djurförsök med andra metoder, men åtminstone i USA är inriktningen mycket bredare och syftar allmänt till en ny och effektivare metodik för att utvärdera farliga egenskaper hos kemikalier. På sikt kan denna utveckling få mycket stor betydelse för Reach, och vi anser att EU och även Sverige måste engagera sig i denna utveckling i högre grad än vad man gör i dag”, skriver KemI i rapporten, och lägger till att  ”Om de mycket höga ambitionerna i det amerikanska programmet Tox21 på sikt blir verklighet, finns det större skäl att faktiskt tala om en delvis ny toxikologi.”

I rapporten påpekas också att de nya testmetoderna ger bättre underlag för att lösa ett annat kemikalieproblem: att förutsäga kombinationseffekter när olika kemikalier blandas.

Ny svensk strategi för kemikalielagstiftning på gång

Rapporten ”Bättre EU-regler för en giftfri miljö – rapport från ett regeringsuppdrag” ska bl.a. vara till hjälp vid Miljömålsberedningens arbete med att ta fram en strategi för hur det svenska miljömålet ”Giftfri miljö” ska kunna uppnås. Miljömålsberedningens rapport presenteras den 15 juni.

Rapporten ”Bättre EU-regler för en giftfri miljö – rapport från ett regeringsuppdrag” finns här:
https://www.kemi.se/global/rapporter/2012/rapport-1-12.pdf
Information om den nya toxikologin finns främst på sid 54-57 i rapporten.