Alternativ till djurförsök ska utredas

Den 18 maj träffade Forska Utan Djurförsök landsbygdsminister Eskil Erlandsson för att framföra vår åsikt att det behövs ett svenskt center för alternativ till djurförsök.

En vecka efter mötet lät Erlandsson meddela att man tillsatt en utredning som ska ”utarbeta ett förslag till hur alternativa metoder ska få större genomslag.”

Jordbruksverket ska hålla i utredningen, som ska ske i samarbete med Vetenskapsrådet och Centret för djurvälfärd vid SLU.  Utredningen ska vara klar i juni 2012.

– Vi ser mycket positivt på att denna utredning ska ske, och hoppas att få en aktiv roll i utredningsarbetet, säger Karin Gabrielson Morton, sakkunnig på Forska Utan Djurförsök.

Ur utredningsuppdraget

Regeringen uppdrar åt Statens jordbruksverk, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) – Nationellt centrum för djurvälfärd och Vetenskapsrådet att utarbeta ett förslag till hur det framtida nationella arbetet, inom området för alternativa metoder till djurförsök i enlighet med de 3 Rn:s princip (replace, reduce, refine), bör bedrivas.

I uppdraget ingår att samråda med andra berörda myndigheter, universitet, företag och intresseorganisationer.

Uppdraget innebär att samlat göra en bedömning av de frågor som t.ex. hör samman med utveckling, validering och användning av alternativa metoder till djurförsök. I detta ingår att bedöma om de berörda myndigheternas resurser används effektivt för att uppnå målet att så långt möjligt begränsa användningen av försöksdjur. Vid behov ska åtgärder föreslås för att inom befintlig myndighetsstruktur utveckla samarbetet mellan olika aktörer.

I uppdraget ingår att lämna förslag på åtgärder som behöver vidtas för att Sverige ska leva upp till de krav med avseende på alternativa metoder som ställs i Europarlamentets och Rådets direktiv 2010/63/EU av den 22 september 2010 om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål.

Myndigheterna ska göra en översyn av de djurförsöksetiska nämndernas arbete i fråga om alternativa metoder och vid behov lämna förslag om hur verksamheten kan utvecklas särskilt i ljuset av det ovan nämnda direktivet.

Uppdraget innebär också att en bedömning ska göras av hur det riktade forskningsstödet för utveckling av alternativa metoder till djurförsök används och om det kan utvecklas.

Alternativa metoder är relevanta för alla områden som innebär användning av försöksdjur. Förslag ska lämnas till hur alternativa metoder kan synliggöras och drivas även hos de myndigheter som inte har ett direkt ansvar för försöksdjursfrågor.

Det är angeläget att även myndigheter som inte direkt ansvarar för försöksdjursfrågor i sin verksamhet beaktar regeringens målsättning att begränsa försöksdjursanvändningen och så långt möjligt främjar användning av alternativa metoder till djurförsök utan att skyddet för hälsa och miljö reduceras. Det är viktigt att den kunskap om djurförsök och alternativa metoder som finns på dessa myndigheter tas tillvara.

Det är angeläget att berörda myndigheter samarbetar, utbyter erfarenheter och då det är relevant samordnar sin verksamhet för att försöksdjursanvändningen ska begränsas så långt möjligt och alternativa metoder till djurförsök tas i bruk. Det bör säkerställas att myndigheternas resurser används effektivt.

Det är viktigt att ta tillvara den kunskap och erfarenhet som finns hos de aktörer inom forskningen som använder försöksdjur och som i sin forskning bedriver verksamhet för utveckling av alternativa metoder.

Inom området finns vidare en rad organisationer vars kunskap och erfarenhet bör tas tillvara i syfte att utveckla och samordna insatserna inom området för alternativa metoder till djurförsök.

Mot bakgrund av dessa skäl bör ett uppdrag ges till Jordbruksverket, Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW) vid Sveriges lantbruksuniversitet och Vetenskapsrådet att utarbeta ett förslag till hur det framtida nationella arbetet, inom området för alternativa metoder till djurförsök, bör bedrivas.