Allmänna motionstiden är slut

Nu är den allmänna motionstiden i Riksdagen slut och 3 418 motioner lämnades in. Vi har tagit en titt på de motioner som rör djurförsök och alternativ till djurförsök.
Nedan finns en sammanfattning, varje motionsnummer är en länk till respektive motion på Riksdagens webbplats.

Motion 2016/17:643 av Åsa Westlund (S): Behandling av likartade kemikalier.
Ämnen med samma verkningsmekanismer och egenskaper borde behandlas gruppvis av beslutande institutioner. Om det saknas tillräckliga data bör det vara rutin att gruppera ämnen utifrån strukturlikhet, exempelvis för att fastställa prioriteringar för ytterligare tester, detta för att så snart och effektivt som möjligt kunna skydda befolkningen mot effekterna av exponering för farliga ämnen samt för att begränsa antalet djurförsök.
Förslag till riksdagsbeslut: Att regeringen ska verka för att förändra EU:s kemikalielagstiftning så att den kan behandla likartade kemikalier i grupp.

Motion 2016/17:3300 av Martin Kinnunen m.fl. (SD): För ett stärkt djurskydd
Här skriver SD bland annat att ”Sverigedemokraterna ska verka för ökat stöd till forskning som syftar till att ta fram djurfria alternativ till dagens djurförsök”.
Förslag till riksdagsbeslut: Motionen saknar förslag till riksdagsbeslut i frågan.

Motion 2016/17:2557 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD): Djurskydd
Ur motionen: ”Människan har ett ansvar att värna andra levande varelser. Det innebär att människan ska ta väl hand om de djur som hon har i sin vård och sörja för att dessa djur får leva ett så naturligt liv som möjligt. Onödigt lidande ska inte förekomma. I brist på bättre alternativ kan dock djurförsök i vissa särskilda fall accepteras för att tillgodose människors legitima intresse av liv och hälsa. Utvecklingen av alternativ till djurförsök går framåt. Datasimuleringsprogram och cellodlingar kan helt eller delvis ersätta djurförsök i många lägen. Inom högre utbildning i Sverige förekommer fortfarande djurförsök av rutin eller för att kursansvarig lärare inte har tillräcklig kunskap om alternativen till djurförsök. För användare av försökdjur finns försöksdjursvetenskapliga utbildningar, där forskaren får en inblick i viktiga frågor kring djuranvändningen. Studenterna får även en introduktion om alternativ men denna information är långt ifrån tillräcklig för att studenten ska hitta möjligheter att använda alternativ i sin forskning, nu och i framtiden. Alla studenter på de utbildningar där djurförsök traditionellt förekommer borde få grundläggande utbildning om alternativa metoder”.
Förslag till riksdagsbeslut: Att riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om djurförsök och tillkännager detta för regeringen.

Motion 2016/17:2180 av Josef Fransson (SD): Djurförsök inom medicinsk forskning
Försöksdjur är dock i många fall helt nödvändiga för medicinsk forskning, men svenska regler ställer ibland högre krav på forskning med försöksdjur än forskning på människor. I Sverige får man exempelvis inte injicera möss i huden på samma sätt som man idag gör på människor vid tuberkulintestet, vilket görs för att testa om en individ har ett antikroppssvar mot tuberkelbacillen. Det är också svårt att i dag få tillstånd för att studier av många kroniska sjukdomar då dessa sjukdomar anses innebära för stort lidande. Djurförsök måste dock föregå experiment på människa och det finns idag en oroande tendens att man inte gör dessa försök på försöksdjur vilket ju kan leda till att försöken istället görs på människor. Förutom att forskningen ur ett mänskligt perspektiv blir sämre utan möjlighet till djurförsök riskera vi också att tvinga ut forskningen från Sverige till andra delar av världen. Teknikutvecklingen såväl som den medicinska utvecklingen går i en rasande takt och lägger vi betydligt mer långtgående krav på forskningen i Sverige kommer den att flytta någon annanstans. Det finns uppenbara skäl att göra ett omtag i den etiska diskussionen kring djurförsök. En bättre balans behöver hittas mellan medicinsk nytta och försöksdjurens lidande.
Förslag till riksdagsbeslut: Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn kring den etiska bedömningen för djurförsök inom medicinsk forskning och tillkännager detta för regeringen.