Sök anslag till nya projekt

Ansökan om forskningsanslag inför 2025 – nya projekt

Utlysningen av anslag till nya projekt inför 2025 öppnas 3 juni och stänger den 31 juli 2024. Forska Utan Djurförsök har 60-årsjubileum i år och avser med anledning av detta att satsa extra på forskningsanslag inför 2025.

Utlysningen gäller nya projekt. Fortsättningsanslag till projekt som redan har anslag från Forska Utan Djurförsök söks i en särskild utlysning med sista ansökningsdag i september.

Forska Utan Djurförsöks uppgift är att verka för att djurförsök ersätts med nya, bättre metoder. Genom forskningsanslag bidrar vi till viktig biomedicinsk forskning och förbättrad riskbedömning av kemikalier, läkemedel och andra produkter, samtidigt som djurförsök ersätts. Vid bedömning av projektansökningar tas hänsyn dels till projektets uttalade mål och möjligheter att ersätta djurförsök, dels till projektets vetenskapliga kvalitet. Valideringsplaner och möjligheter att sprida metoden utanför forskarens egna laboratorium, är andra aspekter som bedöms.

Forska Utan Djurförsök stödjer forskning inom alla områden där djurförsök sker idag. Vi ser gärna ansökningar som kännetecknas av nytänkande för att hitta möjligheter att ersätta eller på andra sätt göra djurförsök onödiga. Detta gäller inte bara genom in vitro-modeller utan även genom t.ex. epidemiologiska studier, klinisk forskning, systembiologi och beräkningsmodeller. Ansökningar som avser analys av befintliga patientdata och annan kunskap inhämtad från människa och ansökningar med fokus på biomarkörer och biomekanismer är välkomna. Vi stödjer också projekt som syftar till att utveckla produkter och/eller metoder som kan ersätta produkter från djur i t.ex. cellodling.

Ansökningar där fetalt kalvserum och andra serum från djur används, beviljas endast i undantagsfall. Sökanden måste då beskriva vilka problem som finns med att ersätta serum i projektet och resonera kring möjligheter att ersätta serum i framtiden.

Ansökan sker i två steg. Första steget är att senast angivet datum lämna en steg-1-ansökan (“föransökan”). Av de inkomna steg-1-ansökningarna väljer Forska Utan Djurförsök ut de som anses mest relevanta och har störst potentiell djurbesparande effekt. Dessa går vidare till steg 2. Vi får vanligen in ca 30-40 ansökningar om nya projekt och ca 30 % av dem går vidare till steg 2.

Vanliga skäl till att projekt inte går vidare från steg 1 till steg 2 i ansökningsprocessen är att det inte tydligt framgår hur projektet ska bidra till ersätta djurförsök, eller att den djurbesparande effekten bedöms som mindre än för andra, konkurrerande ansökningar.  Att ett forskningsprojekt bedrivs utan djurförsök är i sig inte tillräckligt för att anslag ska beviljas. För att komma ifråga för anslag måste det i ansökan tydligt anges vilka djurförsök som projektet avser att ersätta, t.ex. genom att utveckla ny metodik eller att utvärdera en alternativ metod, eller på annat sätt bidra till att Forska Utan Djurförsöks syfte uppfylls.

Forska Utan Djurförsök stödjer nästan enbart forskningsprojekt som utförs i Sverige eller som har svenska deltagare. Forskningsprojekten kan syfta till att ersätta djurförsök som förekommer antingen nationellt eller internationellt. Utlysningens information finns endast på svenska. Ansökningsformuläret är på svenska men kan fyllas i på svenska eller engelska.

Please note that grants are almost exclusively awarded to projects in Sweden and/or international projects including a Swedish partner.  Information about how to apply is only available in Swedish, but the application form may be completed in English.

Så här söker du anslag

Ansökan sker i två steg. Ansökningsformuläret går att nå på Forska Utan Djurförsöks webportal för ansökningar, här: Webbportal för ansökan

Steg 1: Föransökan Första steget är att, underutlysningstiden, fylla i och skicka in din steg 1-ansökan via vårt webbaserade ansökningssystem som du hittar här: Webbportal för ansökan

Forska Utan Djurförsök väljer ut ett begränsat antal projekt som går vidare till steg 2. Sökande meddelas i slutet av augusti om huruvida deras ansökan gått vidare eller ej, och berörda forskare har fått instruktioner om hur de ska komplettera i en steg-2-ansökan.

Steg 2: Om du får besked om att din ansökan har gått vidare till steg 2 ska du komplettera med bl.a. budget och projektplan i en steg-2-ansökan. Det gör du här: Webbportal för ansökan Deadline för komplettering är i oktober.

Besked om vilka projekt som får anslag meddelas senast 28 december.

Vad ger Forska Utan Djurförsök forskningsanslag till?

Forska Utan Djurförsök ger anslag till forskningsprojekt som har som mål att fasa ut och ersätta djurförsök. Exempel är projekt som syftar till att utveckla nya metoder och bidra med ny kunskap inom toxikologi, medicinsk forskning, biologisk produktion och andra områden där djurförsök används.

Även projekt som främjar effektivare utnyttjande av befintliga alternativa metoder kan få stöd, t.ex. validering av djurfria metoder, att ersätta djurbaserade produkter inom cellodling samt projekt för att minska djuranvändningen inom utbildning eller sprida kunskap om djurfria metoder.

Vad ger Forska Utan Djurförsök inte anslag till?

Forska Utan Djurförsök stödjer inte:

  • forskning där det saknas ett tydligt syfte att ersätta djurförsök
  • projekt där djurförsök ingår som någon del (t.ex. i samband med validering)
  • projekt som avser att ersätta försök på varmblodiga djur med försök på fylogenetiskt lägre stående djur t.ex. kräldjur, skaldjur eller insekter.
  • forskningsprojekt där de använda metoderna och/eller de erhållna resultaten är konfidentiella.
  • specialarbeten på gymnasienivå samt uppsatser och examensarbeten på akademisk grundnivå, men kan inte ge ekonomiska medel till detta.
  • resestipendium för att delta i konferenser och bidrag till att arrangera konferenser.

Om cellodling, antikroppar och serum

Vid användning av cellkulturer ger Forska Utan Djurförsök i första hand stöd till forskning där humana celler eller etablerade cellinjer används. Forska Utan Djurförsök stödjer inte projekt som använder celler, vävnader, organ eller embryon från djur som avlivats för detta syfte.

Användningen av serum vid odling av cellkulturer är både ett vetenskapligt och moraliskt problem. De sätt som idag används för insamling av serum från kalvfoster innebär att kalvarna utsätts för ett svårt lidande, särskilt i de fall då nästan fullgångna kalvfoster töms på blod genom hjärtpunktion, utan bedövning. Ansökningar där serum används beviljas därför endast i undantagsfall. Sökanden måste då beskriva varför det är ett problem att ersätta serum och hur du ser på möjligheter att ersätta serum i framtiden. Om antikroppar som producerats in vivo används måste motivering till detta lämnas. I bedömningen tar vi även hänsyn till om andra produkter, t.ex. Matrigel, med ursprung från djur används i projektet.

Läs mer om djurskyddsproblem vid produktion av fetalt kalvserum»

Läs mer om djurskyddsproblem vid propagering av monoklonala antikroppar in vivo»

Vanliga frågor och svar

Kan jag kontakta er för att diskutera min ansökan?

Svar:  Vi kan inte ge några tips eller råd angående inriktning eller utformning av ansökan utöver vad som står i utlysningen.

Det som premieras är direkt eller indirekt effekt på djuranvändningen, dvs för att se till att djurförsök kan minskas eller helt ersättas genom utbyte mot djurfria metoder. Din uppgift är alltså att i ansökan beskriva hur ditt projekt kan bidra till att djurförsök minskar till förmån för djurfria metoder samt att du, om du får anslag, har kompetens och möjlighet att utföra projektet.

Vid vår bedömning ställer vi ansökningar mot varandra för att välja ut de som har störst potentiell djurbesparande effekt. Dina möjligheter att få anslag beror alltså dels på hur väl du lyckas tydliggöra den djurbesparande effekten, dels på kvaliteten på konkurrerande ansökningar.

Får jag skriva min ansökan på engelska?

Svar: Det går bra att skriva huvuddelen av din ansökan på engelska, men viss information måste finnas på svenska, vilket framgår av ansökningsformuläret. Dock finns endast en svensk version av formuläret och information och instruktioner finns endast på svenska.

Ska jag lämna en budget?

Svar: De ansökningar som går vidare till steg 2 i ansökningsprocessen ska kompletteras med en budget.

Hur mycket pengar kan jag söka?

Svar: Forska Utan Djurförsök beviljar normalt forskningsanslag för ett år i taget.

Budget för projektet och vilken summa du söker anger du först om du går vidare till steg 2 i ansökningsprocessen. Du väljer då själv hur stort belopp du vill söka. Vi beviljar sällan hela det sökta beloppet. De senaste åren har anslagsbeloppen varierat mellan 200 000 och 350 000 per projekt. Totalt delades 3,6 miljoner kr ut under till projekt i den ordinarie utlysningen inför 2022.

Forska Utan Djurförsök hoppas att på sikt ska kunna ge både fler anslag och högre belopp.

Kan jag söka till flera projekt samma år?

Svar: Det går bra att söka för flera projekt. Vid några enstaka tillfällen har det hänt att samma forskare får anslag till mer än ett projekt samma år.

Ska jag inte skicka med en forskningsplan?

Svar: I Steg 1 ska du sammanfatta projektet i enlighet med instruktionerna i webbformuläret. Om din ansökan går vidare till steg 2 i ansökningsprocessen ska den kompletteras med en mer detaljerad forskningsplan. (Denna kan då skrivas på engelska eller svenska.)

Vad är de vanligaste skälen till avslag?

Svar: Det finns fyra huvudsakliga skäl till avslag:

1) Formella krav uppfylls inte, t.ex. om viktig information saknas eller om ansökan inte inkommit i tid.

2) Det framgår inte av ansökan vilka djurförsök som skulle kunna ersättas om det aktuella projektet lyckas. Hänvisningar till ansökningar till de djurförsöksetiska nämnderna, aktuella testriktlinjer eller annan information om djurförsöken som ska ersättas, ökar sannolikheten att projektet blir aktuellt för anslag.

3) Vår bedömning är att även om projektet sker helt utan djurförsök så kommer det inte att leda till någon ytterligare, framtida djurbesparing. Det kan t.ex. bero på att metoden redan är etablerad eller att det inte skulle vara relevant att använda djur för samma ändamål.

4) P.g.a. resursbrist har vi inte möjlighet att ge anslag till alla projekt vi skulle önska, utan vi tvingas prioritera mellan projekten.

Hur många ansökningar brukar inkomma?

Antalet ansökningar kan variera kraftigt mellan olika år, men normalt är mellan 25 och 50.  Av de nya ansökningarna brukar ca 8-15 gå vidare till steg 2. Totalt brukar ca 12-15 ansökningar (nya ansökningar + fortsättningsansökningar) beviljas anslag.

Mer information

Forska Utan Djurförsöks forskningspolicy»

Information om projekt som fått anslag tidigare»

Information om hur ansökningarna hanteras och bedöms»

Senast uppdaterad: 31 maj 2024