Hur bedöms ansökningar?

Hur bedöms ansökningar om forskningsanslag?

Forska Utan Djurförsöks främsta uppgift är att dela ut forskningsanslag till projekt som kan leda till att djurförsök ersätts. Utlysning sker normalt i maj och med sista ansökningsdag i augusti/september. Mellan 40 och 60 ansökningar brukar inkomma varje år. Ansökningarna bedöms dels av en intern vetenskaplig kommitté, dels av externa experter.

Är projektet relevant för Forska Utan Djurförsök att stödja?

Vid bedömning tas hänsyn dels till projektets vetenskapliga kvalitet, dels till projektets möjlighet att ersätta djurförsök eller på annat sätt främja djurs välfärd. För att komma ifråga för anslag måste ansökningar om forskninganslag  innehålla en tydlig beskrivning av hur projektet kan bidra till att ersätta eller minska djurförsök. Det är också viktigt att ange vilka djurförsök som projektet har för avsikt att ersätta och gärna ge referenser till dessa djurförsök. Ett mycket vanligt skäl till avslag är att det inte tillräckligt tydligt framgår att forskningen ska leda till att djurförsök ersätts.

Bedömning i två steg för nya projekt

Ansökningar sker i två steg för nya projekt. I första skedet skickar forskaren in en föransökan med en kortare beskrivning av projektet. För att komma i fråga för nästa ansökningssteg räcker det inte att forskningen är försöksdjursfri, utan sökanden måste kunna visa på en tydlig djurbesparande effekt. Vid bedömningen av föransökan fäster vi därför mycket stor vikt vid motiveringen om varför projektet är relevant för Forska Utan Djurförsök.

Föransökningarna granskas av en intern vetenskaplig kommitté. De mest intressanta och relevanta ansökningarna, ofta knappt en tredjedel av ansökningarna, går vidare till nästa steg, och forskarna ombeds inkomma med mer detaljerad information på en kompletterande ansökningsblankett. Dessa ansökningar bedöms även av externa experter efter behov. Forska Utan Djurförsök anlitar både svenska och utländska experter. Dessa experter gör i första hand en bedömning av projektets vetenskapliga kvalité.  Slutligen gör den vetenskapliga kommittén en bedömning av varje ansökan, med hänsyn till expertutlåtanden, och föreslår styrelsen vilka projekt som bör beviljas anslag.

Fortsättningsanslag

Ansökan om fortsatt anslag till pågående projekt som tidigare fått anslag från Forska Utan Djurförsök sker på särskild blankett. Även dessa ansökningar granskas av den interna vetenskapliga kommittén, som även beslutar om huruvida ansökan även bör bedömas av en extern expert.

Forska Utan Djurförsöks vetenskapliga kommitté

Samtliga ansökningar granskas av en vetenskaplig kommitté bestående främst av forskare men även av personer med annan kunskap och erfarenhet som är av betydelse för bedömning av ansökningarna.

Den vetenskapliga kommittén består av:

Henrik Appelgren Fil.dr. toxikologi
Leif Bjellin Professor emeritus vid Funktionell zoologi, Lunds universitet
Karin Gabrielson Morton Ordförande i vetenskapliga kommittén samt senior sakkunnig vid Forska Utan Djurförsök.  Ledamot av Centrala djurförsöksetiska nämnden samt Jordbruksverkets Nationella kommitté för försöksdjursfrågor/styrgruppen för Sveriges 3R-center.
Dag Jenssen Professor emeritus, Institutionen för molekylär biovetenskap, Stockholms universitet
Anders Peterson Fil.dr. zoofysiologi, mångårig erfarenhet från forskning på olika läkemedelsföretag
Jan-Erik Strömberg Tek dr, Civ ing och erfarenhet från regional djurförsöksetisk nämnd
Anna-Maria Svedberg Masterexamen i etologi
Erik Walum Tidigare ordförande i Forska Utan Djurförsök. Tidigare VD för biotechföretag samt f.d professor i neurotoxikologi

Vägledande för den vetenskapliga kommitténs arbete är även resultaten från Forska Utan Djurförsöks interna strategidiskussioner. Vid dessa diskussioner beslutas principerna för anslagstilldelningen, dvs vilken typ av projekt som kan komma ifråga för anslag och om en viss typ av projekt ska prioriteras. Resultatet av diskussionerna finns nedtecknat i en Forskningspolicy.

Vetenskapliga kommittén ger råd och styrelsen beslutar

Den vetenskapliga kommittén gör en samlad bedömning av ansökningarna vad gäller vetenskaplig kvalitet och djurbesparande effekt, baserade på sina egna och de externa experterna bedömningar. Den vetenskapliga kommittén lägger fram ett förslag till hur anslagen skall fördelas och det slutliga beslutet fattas av Forska Utan Djurförsöks styrelse.

Senast uppdaterad: 25 februari 2024