Tips till företag

Mål: säkra, icke-djurtestade produkter

Konsumenterna vill ha icke-djurtestade produkter. I EU:s nya djurförsöksdirektiv står att målet är att djurförsök ska ersättas, och i EU:s kemikalielagstiftning REACH och annan EU-lagstiftning stadgar att djurförsök så långt som möjligt ska undvikas.

Men hur ska företag som tillverkar kemiska produkter kunna uppfylla kraven på produktsäkerhet och samtidigt bidra till att minska djurförsöken? Här är några viktiga tips till företag:

1. Stöd arbetet för att utveckla nya testmetoder
2. Ersätt och begränsa djurförsöken
3. Bidra med kunskap och data

1. Hjälp till att främja nya testmetoder

Forska Utan Djurförsök stödjer forskning för att ersätta djurförsök. Vi stödjer flera framgångsrika svenska forskningsprojekt för att utveckla fullvärdiga alternativ till djurförsök inom bl.a. allergitester, reproduktionstoxikologi (inkl. metoder att testa om ämnen är hormonstörande och/eller skadar foster), akut systemisk toxikologi och ögonirritationstester.

Nya metoder kan utvecklas och utvärderas snabbare om vi kan öka forskningsstödet. Ring eller maila oss om ni är intresserade av att bidra till att finansiera denna viktiga forskning! karin@forskautandjurforsok.se eller ring 08-749 03 40.

2. Ersätt och begränsa djurförsöken

EU:s kemikalielagstiftning REACH kräver att alla kemikalier som tillverkas eller importeras i mer än 1 ton per år ska registreras. Djurtester krävs för att registrera kemiska ämnen som tillverkas eller importeras i mängder över 10 ton. Samtidigt sägs uttryckligen att djurförsök endast ska användas som sista utväg vid riskbedömningen.

Det finns även andra krav på djurtester i både nationella och internationella regelverk, t.ex. för bekämpningsmedel, läkemedel och medicinska produkter. För andra produkter är lagstiftningen mer diffus – produkterna får inte vara farliga eller innehålla farliga ämnen. För kosmetikaprodukter däremot finns inom EU förbud mot att djurtesta både färdiga produkter och råvaror, och förbudet inkluderar användandet av data från djurtester även från utlandet.

Djurtesterna kan begränsas genom att använda djurfria testmetoder i den mån det finns utvärderade metoder tillgängliga.  När djurtester inte kan undvikas fullt ut bör de bara ingå som sista steget i en integrerad/intelligent teststrategi.

Längst ner på denna sida finns lästips för företag som vill implementera ett 3R-tänk i sitt arbete. 3R står för engelskans Replace (ersätta djurförsök) Reduce (minska antalet djur i testerna) och Refine (minska lidandet).

Glöm inte att ta upp frågan med era leverantörer av produkter och råvaror, och ställ krav på att även de implementerar 3R-strategier.

Var inte rädda för att ifrågasätta myndigheters krav på djurtester t.ex. vid registrering av produkter. Med bra argumentering kan det gå att få myndigheter att acceptera andra metoder för riskbedömning.

Be din branschorganisation om hjälp och be dem driva på för att djurförsök så långt som möjligt ska kunna ersättas med nya metoder.

3. Bidra med data och kunskap ni har

Kanske har ni experter på företagen som kan bidra med kunskap i forskningsprojekt? Eller har ni data, t.ex. från tester av produkter som aldrig kommit på marknaden eftersom de visade sig vara för farliga? Sådana data kan vara viktiga i arbetet för att utveckla och validera nya testmetoder.

Lästips

Integrated Testing Strategies (ITS) for Safety Assessment, artikel i Altex 2014

Integrated Testing Strategy (ITS) – Opportunities to Better Use Existing Data and Guide Future Testing in Toxicology, Artikel i Altex 2010

REACH and alternatives to animal testing: experience so far (2012), erfarenheter från Dow Chemicals från AltTox.org.

EU:s center för alternativ till djurförsök, EURL-ECVAM, publicerar aktuell information på sin hemsida.

Cruelty Free International har gett ut en guide till företag som ska registrera kemikalier med deadlinen 2018, om hur datakraven kan uppfyllas och djurtester samtidigt kan undvikas. Guiden finns här »

EU-projektet OSIRIS har som mål att utveckla integrerade teststrategier (ITS) för att minimera behovet av djurtester inom REACH. Projektet har främst fokuserat på hudallergi, upprepad dosering, mutagenicitet och carcinogenicitet, biokoncentration och akvatisk toxicitet. Framstegen presenteras på OSIRIS hemsida »

Information från EU:s kemikaliemyndighet ECHA om djurtester finns här. ECHAs vägledning om hur onödiga djurtester kan undvikas finns här (från 2010)

Ytterligare en vägledning för att minska djurförsök, utgiven av The PETA International Science Consortium Ltd. (PISC), finns här.

Vi rekommenderar dig som är intresserad av att följa utvecklingen att prenumerera på nyhetsbrev från AltTox. På webplatsen finns intressanta artiklar och information bl.a. för företag som vill undvika djurtester.

 

Senast uppdaterad: 10 juni 2016