Politik

Politik till stöd för den nya toxikologin

Forska Utan Djurförsök arbetar med politisk påverkan för att påverka den svenska kemikaliepolitiken. Vi anser att det är viktigt med politiskt stöd och mer resurser för att främja den “nya toxikologin”. Genom sådana initiativ kan flera politiska mål uppnås; djurtesterna minskas samtidigt som det skulle gå att ställa högre krav på säkerhetsbedömningar av kemikalier.

EUs nya försöksdjursdirektiv har som mål att djurförsök så långt som möjligt ska ersättas. Det ställs krav på att medlemsländerna ska arbeta för att ersätta, begränsa och förfina användningen av djurförsök. Detta kallas ofta för “de 3R:n” efter de engelska orden replace, reduce och refine. En svensk “3R-utredning” lämnade 2012 förslag på hur Sverige kan förbättra sitt arbete kring alternativ till djurförsök. (Läs mer om 3R-utredningens förslag här » ) 

Utvecklingen av ny snabbare, billigare och mer relevanta testmetoder ger större möjlighet att bedöma effekterna av fler kemikalier och av kombinationer av kemikalier. Det har Forska Utan Djurförsök hävdat i kontakter med ansvariga myndigheter, politiker och pågående utredningar. (Läs mer om arbetet med att ta fram nya och bättre metoder för riskbedömning här »)

Som hjälp i arbetet har vi tagit fram en handlingsplan för hur kemikalietester på djur kan minskas »

Läs mer här om Forska Utan Djurförsöks arbete med politisk påverkan.

Regeringsuppdrag för att se över REACH

Kemikalieinspektionen, KemI, fick i uppdrag av regeringen att ”ta fram en fördjupad analys och förslag till handlingsplan för Sveriges insatser i utvecklingen av EU:s kemikalielagstiftninge Reach samt hur dess tillämpning kan effektiviseras, i syfte att bidra till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Analysen bör peka ut de viktigaste utvecklingsområdena för Reach.” Uppdraget redovisades till miljödepartementet i juni 2014.

I uppdraget ingick att samråda med berörda myndigheter samt andra intressenter. Forska Utan Djurförsök har naturligtvis lämnat synpunkter som vi ansåg borde tas med i utredningen:

Synpunkter från Forska Utan Djurförsök » (doc, 67,5 kB)

Tidigare kontakter med kemikalieinspektionen

I september 2011 träffade vi Kemikalieinspektionens generaldirektör Nina Cromnier för att informera om vår syn på kemikalietester. Vi anser att satsningar måste göras för att komma bort från dyra, långsamma och etiskt tveksamma djurtester och istället satsa på att ta fram mer ändamålsenliga tester baserade på modern teknik. Det är också vad som är på gång att ske i bl.a. USA. Senare under hösten skickade vi över följande skrivelse:

Om framtidens kemikalietester » (pdf, 337,3 kB)

Den 25 november 2011 skickade vi följande remissvar till KemI om behov av förändringar i EU:s olika regelverk om kemikalier:

Remiss om kemikalielagstiftning » (pdf, 334,7 kB)

KemI tog upp frågan om nya testmetoder, under begreppet “ny toxikologi” i den rapport som KemI tillsammans med åtta andra myndigheter överlämnade till regeringen i mars 2012. Läs mer här »

Miljömålsberedningen

I juni 2012 lämnade Miljömålsberedningen betänkandet “Strategi för Sveriges arbete för en giftfri miljö” till regeringen. “Djurskydd ligger utanför beredningens område men vi vill ändå peka på vikten av att ta fram alternativa testmetoder för riskbedömning av farliga ämnen”. Så står det i betänkandet (sid 106), som sedan mer i detalj går igenom de stora fördelarna med framtidens nya, djurfria riskbedömningsmetoder. Betänkandet finns här »  Du hittar en sammanfattning och våra kommentarer här »

Swetox, ett institut för toxikologi

Under sommaren 2012 lämnades också ett förslag (från SP, Sveriges tekniska institut) till regeringen om att ta tillvara kunskapen på AstraZenecas säkerhetslaboratorium genom att skapa ett institut för toxikologi. Detta institut skulle ha en stark 3R-inriktning och skulle kunna bidra till ökad kompetens även på myndighetsnivå och på universiteten om framtidens riskbedömningsmetoder.

Våren 2014 startade verksamheten vid Swetox i Södertälje, genom ett samarbete mellan 11 svenska universitet. Detta institut kan bidra till att uppnå en “giftfri miljö” samtidigt som djurförsöken kan begränsas och så långt som möjligt ersättas. Läs mer om Swetox här »

Inga satsningar på toxikologi i Forskningspropositionen

Forska Utan Djurförsök är förvånade och besvikna över att regeringen inte förslår satsningar på nya toxikologin i forskningspropositionen som presenterats i oktober 2012 och som antagits av riksdagen.

Förhoppningen var att regeringen istället skulle avisera ökade satsningar på sådan forskning. Men regeringens proposition På väg mot en giftfri vardag – plattform för kemikaliepolitiken (2013/14:39 ) innehöll dessvärre inte några sådana förslag. Propositionen innehåller flera formuleringar till stöd för ny toxikologi och en ambition att öka kunskapen om kemikalier utan att det innebär fler djurförsök. Konkreta handlingsplaner för att uppnå detta saknas dock fortfarande.

Senast uppdaterad: 27 oktober 2016