Länkar

Länkar

Här hittar du länkar inom flera olika ämnesområden som har med djurförsök och alternativ till djurförsök att göra.

Vi försöker hålla länkarna uppdaterade, men om du skulle hitta en död länk är vi tacksamma om du meddelar oss på: karin@forskautandjurforsok.se

Ämnesområden

Informationscentra »
Söktips och databaser »
Cellodling »
Antikroppar »
Utbildning »
Datorsimulering och QSARs »
Tidskrifter »
Vetenskapliga oganisationer »
Privata och statliga finansiärer av alternativ »
Djurskydds- och djurrättsorganisationer »
Djuretik och djurskydd »
Svensk lagstiftning och författningar »
EU-direktiv och Europarådskonventioner »
Myndigheter »

För länkar som rör “Tox21” och “Nya toxikologin” »

För länkar om olika testmetoder för t.ex. kemikalier »

För info om EU-finansierade forskningsprojekt »

Webinarier och utbildning

Det dyker upp allt fler webinarer och webbaserade utbildningar om hur djurfria metoder kan användas för att ersätta djurtester inom forskning, för läkemedelsutveckling och för att riskbedöma t.ex. kemikalier. Några fokuserar på hur de regulatoriska kraven ska uppfyllas medan andra demonstrerar hur metoderna ska användas.
The PETA International Science Consortium Ltd. (PISC) har samlat länkar till de bästa på sin hemsida.
Även The American Society for Cellular and Computational Toxicology (ASCCT) arrangerar webinarium.
Altertox erbjuder utbildningar i nya metoder inom toxikologi.
XCellR8 erbjuder en Knowledge hub med webinar och andra resurser på sin hemsida.
Även brittiska 3R-centret NC3R erbjudera websända events via sin hemsida.

Nationella kommittéer, informationscentra och 3R-center:

I varje EU-land ska finnas en Nationell kommitté för försöksdjursfrågor. I Sverige nås Nationella kommittén via Sveriges 3R*-center. Hur aktiva de nationella kommittéerna är varierar. En lista över de nationella kommittéerna finns på EU-kommissionens hemsida.  I allt fler länder i världen finns också 3R-center med olika huvudmän, uppgifter och inriktningar, samt informationscentra av olika slag.
*3R står för de engelska orden Replace, Reduce och Refine (ersätt, minska antalet och förfina för att minska lidandet för djur i försök).

Sveriges 3R-center (»)
Sveriges 3R-center är en samlande arena för kunskap och drivkraft när det handlar om att ersätta (replace), minska (reduce) och förfina (refine) djurförsök i Sverige, ofta kallat 3R. 3R-centret arbetar för en ökad djurvälfärd och för att färre djur ska användas i försök.

Alttox (») är en hemsida för att främja djurfria toxicitetstester.
Bakom hemsidan står amerikanska Humane Society for the Protection of Animals och Procter & Gamble.  Sidan innehåller ett mycket informationsrikt “resource center” med information om behovet av tester för olika endpoints, beskrivning av djurtesterna samt av både etablerade alternativ och nya metoder som är under utveckling/validering. Det finns ett forum för att diskutera framsteg och problem vid utvecklingen av metoderna samt texter på temat “Way forward” skrivna av experter på olika endpoints.

AWIC (Animal Welfare Information Center – U.S. Department of Agriculture), USA (») är via National Agricultural Library (NAL) en del av USA:s jordbruks-departement (USDA). NAL är ett av USA:s fyra nationalbibliotek. AWIC producerar s k ”Quick Bibliographies” som innehåller utdrag som laddats ned från databasen Agricola, korta översiktsartiklar av experter på olika områden (”Special Reference Briefs”), och en serie av faktablad. Områden som täcks in är alternativa metoder, smärtlindring, etik, toxicitetstestning och lagstiftning. Centrat publicerar också ”Directory of Resources on Alternatives and Animals in the Life Sciences”, samt ger kurser i hur man söker i databaser om alternativ till djurförsök. Flera av AWIC:s publikationer finns i fulltext på hemsidan och det går också att nå Agricola-databasen från hemsidan.

Brittiska NC3R (»)
Brittiska 3R-centret NC3R:s hemsida innehåller mycket information och uppdateras ofta.

CAAT (The Johns Hopkins Center for Alternatives to Animal Testing), USA (») , vid Johns Hopkins University, USA och med filialer i Europa, är involverat i validerings-studier, delar ut forskningsanslag för utveckling av alternativa metoder och anordnar regelbundet seminarier. På hemsidan finns ett antal fulltextdokument, t ex CAAT Newsletter och CAATalyst (vänder sig till skolelever), and CAAT Technical Reports (from 1989 och framåt). Centret producerar tidigare hemsidan Altweb, som dessvärre lagts ner.

Canadian Centre for Alternatives to Animal Methods (CCAAM)
Canadian Centre for Alternatives to Animal Methods (CCAAM) och Canadian Centre for the Validation of Alternative Methods (CaCVAM) arbetar med att utveckla och validera djurförsöksfria metoder samt med utbildning och information.

Danska 3R-centret (»)
Det danska 3R-centret fokuserar på att utveckla alternativ till djurförsök och att förbättra för djur som används i forskning.

European Centre for the Validation of Alternative Methods ( EURL-ECVAM), Italien (»)
ECVAM
är det EU-organ som, på mellanstatlig nivå, samordnar det europeiska arbetet med att utveckla och utvärdera metoder som kan minska eller ersätta djurförsök. Centret skall främja dialogen mellan forskare, lagstiftare, djurskydds-grupper och industri. ECVAM arrangerar bl a workshops med experter inom specifika områden för att utreda hur långt utveckling och användningen av alternativa metoder har kommit inom ett visst område, samt att rekommendera vad som behöver göras inom området för att påskynda utvecklingen. ECVAM har en informativ hemsida och en databas över alternativa metoder, DB-ALM.

EUSAAT – The European 3Rs Society (»)
The European Society for Alternatives to Animal Testing.

FICAM (»)
FICAM är det finska expertcentret för alternativ till djurförsök.

FRAME (Fund for the Replacement of Animals in Medical Experiments) (»),England.
FRAME är en stiftelse som fungerar som rådgivare till forskare, politiker, och olika organisationer när det gäller alternativ till djurförsök. Organisationen ger stöd till olika forskningsprojekt och har ett eget laboratorium. De ger ut tidskriften ATLA.

Interagency Coordinating Committee on the Validation of Alternative Methods) (ICCVAM), USA (»)
ICCVAM är ett organ som koordinerar validering av alternativa metoder inom USA, dv s är den amerikanska motsvarigheten till ECVAM. Hemsidan innehåller mycket information om alternativa metoder. Det finns också möjlighet att anmäla sig till en e-post-lista för att få information om ICCVAM:s aktiviteter.

German Centre for the Protection of Laboratory Animals (Bf3R) (»)
Ingår i tyska regeringens satsning på djurskydd och har som mål att intensifiera forskning om 3R, ge råd till myndigheter och forskningsinstitutioner och bidra till internationell harmonisering .

NCad
NCad är det holländska nationella kommittén för försöksdjursfrågor, och är pådrivande i en mängd frågor om allt från omplacering av försöksdjur till privathem till hur regulatoriska djurförsök ska ersättas. På uppdrag av holländska regeringen har NCad tagit fram ett underlag kring utfasning av djurförsök. På hemsidan finns bl.a. NCads olika rapporter.

Holländska 3Rs-Centre Utrecht Life Sciences (ULS),(»)
The Netherlands Knowledge Centre on Alternatives to Animal Use (NKCA) lades ner 2014 men fortsätter som ett universitetskopplat 3R-center med det nya namnet 3Rs-Centre Utrecht Life Sciences (ULS) och fortsätter att främja 3R-aktiviteter genom att förmedla kunskap och information, bidra till utbildning och genom rådgivning. I Holland är även hälsomyndigheten RIVM involverade i att stödja 3R-forskning och den holländska Nationella kommittén för försöksdjursfrågor, NCad, arbetar aktivt för djurförsöksfri innovation och utfasning av djurförsök.

Norecopa (»)
Norwegian Consensus Platform for Replacement, Reduction and Refinement of animal experiments, Norecopa, tillhandahåller 3 olika hemsidor och flera databaser med 3R-relaterad information:

                                                                                                           UPP

Söktips och databaser:

För dig som vill ha tips om var och hur man kan söka efter alternativ till djurförsök inom forskning och testning, rekommenderar vi följande vägledningar: EURL-ECVAM (EUs center för alternativ till djurförsök) har publicerat en search-guide i bokform som finns här » Amerikanska AWIC:s “Tips for Searching for Alternatives to Animal Research and Testing“, och Kanadensiska CCAC:s Three Rs Search Guide,

Mer information om vilka testmetoder som godkänts för regulatorisk användning (främst kemikalietester) hittar du under Regulatoriska tester här i Forskarrummet.

Agricola (»)
Denna databas produceras av Animal Welfare Information Center (AWIC) som är en del av the National Agricultural Library (NAL). Agricola täcker inte bara in ämnen som rör jordbruk, utan har också utvidgats att täcka in även alternativa metoder och försöksdjursvetenskap. Databasen har ca 1.500.000 referenser från 1982 och framåt och inkluderar även tidskrifter som inte finns med i Medline.

Altbib (»)
Sökverktyp som via PubMed hittar publikationer om djurförsöksfria metoder såsom in vitro- och in silico-modeller, och ger länkar även till andra källor. Många av träffarna ger tillgång till gratis full-text-dokument.

Animal Welfare Institute (») Den amerikanska organisationen Animal Welfare Institute producerar flera databaser med refinementinformation som rör försöksdjur, läs här (»)

AnimAlt-ZEBET(»)
En databas över 3R-metoder, inkl metoder som ersätter djurförsök. Innehåller ca 150 dokument som producerats av forskare vid Zebet under åren 1997-2012.

European Centre for the Validation of Alternative Methods (ECVAM), Databas över alternativ (»):
inklusive  (Q)SAR (quantitative structure-activity relationship) model search (»)

Libris (»)
Samkatalogen för litteratur i de svenska vetenskapliga biblioteken. Oumbärlig för att ta reda på om en viss bok eller tidskrift finns i Sverige och var.

Medline (»)
Världens mest omfattande medicinska databas med över 8 miljoner litteraturreferenser från ca 4 000 internationella tidskrifter. Ca 30 000 poster tillkommer varje månad. De flesta referenserna är försedda med korta sammanfattningar. Båda de ledande vetenskapliga tidskrifterna för alternativ till djurförsök – den engelska ATLA (Alternatives To Laboratory Animals) och tyska ALTEX (Alternativen zu Tierexperimenten) är sökbara i Medline, tillsammans med en rad tidskrifter inom området försöksdjurskunskap, såsom Contemporary topics in laboratory animal science, ILAR journal, Laboratory animal care, Laboratory animal science, Laboratory animals, m fl.

NC3R:s informationsportal (»)
NC3Rs (brittiska centret för 3R-forskning) har en omfattande informationsportal (») om 3R-alternativ till djurförsök. Bl.a. finns en sektion om blodprovtagning och en om vilda djur.

Databaser under Norecopa (»)
3R Guide: resources for the Replacement, Reduction and Refinement of animal experiments
NORINA: information on approx. 4,000 audiovisual alternatives to animal use in teaching and training
TextBase, a database with information on over 1,500 textbooks of relevance to laboratory animal science and the 3Rs.

Altweb (Alternatives to Animal Testing), USA 
Altweb var en hemsida om alternativa metoder till djurförsök som producerades av John Hopkins Centre for Alternatives to Animal Testing (CAAT »). Altweb finns dessvärre inte kvar; men en del av innehållet ska vara arkiverat och gå att nå via CAAT »

                                                                                                UPP

Cellodling:

Cells alive (») 
På denna hemsida finns det information om celler och cellodling samt många bra länkar.

American Type Culture Collection (ATCC) (»)
Innehåller en sökbar databas över de cellinjer som ATCC säljer.

European Collection of Animal Cell Cultures (ECACC) (»)
Public Health England is the custodian of four unique collections that consist of expertly preserved, authenticated cell lines and microbial strains of known provenance for use in medical science and laboratory healthcare. All the collections are developed, managed and maintained by highly trained, dedicated staff who work in accordance with internationally recognised quality standards including certification to ISO 9001:2008.

International Society for In Vitro Methods (INVITROM)(»)
INVITROM är ett samarbete mellan akademiska center i Belgien och Holland för att främja utveckling och användning av in vitro (cellbaserade) modeller i biomedicinsk forskning.

SEFREC – en databas över serumfria medier (»)
En interactive databas om serumfria medier och cellinjer.
This interactive database simplifies the search for current serum free cells and serum free medias. Suppliers of cells and media will update their data regularly, so that registered users always have the latest news. The database provides users with all necessary information about products, product numbers, contact information and so on.

Antikroppar:

EURL ECVAM har publicerat en rapport (maj 22020) om djurförsöksfria metoder att producera antikroppar och andra produkter som kan ersätta antikroppar. Slutsats: produktion av antikroppar genom immunisering av djur inte längre bör generellt inte tillåtas, utan en stark vetenskaplig motivering.

AFABILITY
AFABILITY är en icke-kommersionell vetenskaplig organisation vars syfte är att främja användning av “animal-friendly affinity reagents” (AFAs) som fullt ut kan ersätta även polyklonala antikroppar från djur. En hemsida togs fram för att erbjuda mer information och författarna inbjöd även till diskussion på Linkedin om bl.a. “outstanding questions” om AFAs som ersättning för antikroppar producerade i djur.

                                                                                                          UPP

Utbildning:

Alternative Methods in Education (»)
En sökbar databas med över 900 alternativ. Målgrupp är lärare och studenter som söker alternativ till djurbaserade laborationer. Registrering behövs för sökning.

InterNICHE (»)
InterNICHE är ett internationellt nätverk av forskare, lärare och studenter vars mål är att ersätta djurförsök i undervisningen med alternativa metoder. Organisationen har givit ut en referensbok över olika alternativa metoder inom undervisning och med argument och exempel på hur djurlaborationer har ersatts. Genom organisationens utlåningsverksamhet kan lärare och andra få tillgång till filmer, dataprogram, modeller m m.

NORINA (»)
Norina är en databas över 4000 multimedia- och audiovisuella hjälpmedel som kan ersätta djurförsök i undervisning. Databasen är en av aktiviteterna vid försöksdjursenheten på norska veterinärhögskolan.

                                                                                                           UPP

Datorsimulering och QSARs:

Biograf3r (»)
Biograf 3r är en vetenskaplig organisation som arbetar för att ersätta och begränsa djurförsök i biomedicinsk forskning med hjälp av datormodeller, t.ex. QSAR:s. De erbjuder datorprogram, utbildning och konsulthjälp. Fokus ligger på modeller för att upptäcka negativa effekter av läkemedel och kemikalier.

EURL-ECVAM:s hemsida finns information om EU-kommissionens projekt inom Computational Methods.

The OECD QSAR Toolbox (»)
The Toolbox is a software application intended to be used by governments, chemical industry and other stakeholders in filling gaps in (eco)toxicity data needed for assessing the hazards of chemicals. The Toolbox incorporates information and tools from various sources into a logical workflow.

Virtual heart, en virtuell modell av ett hjärta.

The Blue Brain Project   Reconstructing the brain piece by piece and building a virtual brain in a supercomputer—these are some of the goals of the Blue Brain Project.  The virtual brain will be an exceptional tool giving neuroscientists a new understanding of the brain and a better understanding of neurological diseases.

                                                                                                          UPP

Tidskrifter:

ATLA (») Alternatives to Laboratory Animals, publiceras av FRAME (») (Fund for the Replacement of Animals in Medical Experiments) med stöd från ECVAM, EU:s center för validering av alternativa metoder. Tidskriften täcker alla aspekter rörande utveckling, validering, användning osv av alternativ till djurförsök inom biomedicinsk forskning och toxicitetstestning.  ATLA utkommer med 6 nummer per år. Artiklarna finns tillgängliga på hemsidan, ibland mot avgift.

ALTEX (») Alternativen zu Tierexperimenten, publiceras av EUSAT, the Europeans Society for Alternatives to Animal Testing.  Tidsskriften var tidigare på tyska men har nu övergått till engelska.

In Vitro Animal In vitro Cellular & Developmental Biology: Animal publiceras av The Society for In Vitro Biology. Tidskriften specialiserar sig på cell- och vävnadsodling, men man publicerar även arbeten inom olika närliggande, biotekniska områden.

In Vitro & Molecular Toxicology (»)

Klicka där på Table of contents för att se innehållsförteckningarna.
I denna tidskrift publiceras artiklar inom bl a följande områden: utveckling och validering av in vitro-metoder, användning av in vitro-metodik vid riskbedömningar, in vitro-in vivo extrapolering. Indexeras i bl a Medline

Toxicology in vitro (»)
Denna tidskrift är det officiella organet för ESTIV (the European Society of Toxicology in Vitro) vars mål är att på olika sätt främja användningen av in vitro-metoder vid toxicitetstestning. Innehållsförteckning och abstracts finns på hemsidan för alla artiklar sedan volym 1 (1987)

                                                                                                           UPP

Vetenskapliga organisationer:

Björn Ekwalls minnesfond (»)
Delar ut ett pris till minne av Björn Ekwall

European Consensus Platform for Alternatives (Ecopa) (»)
Ecopa är ett europeiskt nätverk av nationella plattformar för alternativ till djurförsök. I ecopa och i de nationella plattformarna skall följande fyra parter vara representerade: 1. departement och myndigheter, 2. djurskyddsorganisationer, 3. berörd industri och 4. universitet och högskolor. Målet med de nationella plattformarna är att de skall utgöra ett forum för konsensusdiskussioner om frågor som rör de tre R:en. Ecopa skall fungera som informationsförmedlare av aktiviteter och projekt som pågår i de deltagande länderna, och även vara forum för strategidiskussioner, samt vara pådrivande när det gäller utbildning kring alternativ till djurförsök.

European Partnership For Alternative Approaches to Animal Testing (EPAA) (»)
EPAA är ett samarbete mellan EU kommissionen och ett flertal företag och branschorganisationer inom flera branscher där djufrösök förekommer. Samarbetet lanserades 2005. Syftet är att stödja utveckling av 3R-alternativ till djurtester. Fokus ligger på att kartlägga existerande forskning inom området, utveckla nya sätt att arbeta på, kommunikation, utbildning, validering och godkännande av nya metoder.

European Society of Toxicology in Vitro (ESTIV) (»)
ESTIV ska, inom Europa, främja utvecklingen och utnyttjandet av in vitro metoder inom toxikologin. Deras hemsida informerar om ESTIV:s aktiviteter, medlemskap och möten. På hemsidan publiceras också ESTIV:s nyhetsbrev.

Institute of In Vitro Sciences, USA (»)
Är en icke-vinstdrivande stiftelse i USA som arbetar med att utveckla alternativa metoder till djurförsök. Organisationen utför också testning med in vitro-metoder. Vidare organiserar de möten och konferenser om alternativa metoder.

In Vitro Testing Industrial Platform (IVTIP) (»)
IVTIP är ett informellt forum för europeiska företag som är intresserade av utvecklingen av in vitro-metoder för toxikologisk testning. Ett nyhetsbrev finns på hemsidan. Det finns även en detaljerad översikt över aktiviteter inom Europeiska Kommissionen när det gäller in vitro toxicitetstestning.

Skandinaviska Celltoxikologiska Sällskapet (SSCT) (»)
SSCT har lagts ner. Föreningens målsättning var att främja in vitro (cell) toxikologins utveckling i Norden. Genom årliga konferenser, sedan 1983, har SSCT spelat en stor roll för fram-stegen inom celltoxikologi-området,
t.ex. utvecklingen och utvärderingen av olika djurfria testmetoder inom toxikologisk testning.

The Universities Federation for Animal Welfare (UFAW), England (»)
Organisationen fokuserar på refinement aspekter inom användningen av försöks-djur. De ger ut tidskriften Animal Welfare och publicerar även ett nyhetsbrev på hemsidan. Organisationen publicerar också informationsbroschyrer och böcker som rör de 3 R:n. Dessa finns presenterade på hemsidan.


Privata och statliga finansiärer av alternativ

SVERIGE
Statliga medel till att utveckla 3R-alternativ till djurförsök fördelas av Vetenskapsrådet

EU
EU-kommissionen stödjer utvecklingen av alternativ genom bl.a. ramprogrammen för forskning.

ENGLAND
Statligt stöd till alternativ fördelas genom NC3R’s (The National Centre for Replacement, Refinement and Reduction of Animals in Research).

Det finns även privata stiftelser som stödjer alternativ, t.ex: FRAME (Fund for the Replacement of Animals in Medical Experiments), Animal Free Research UK (tidigare Dr Hadwen Trust), Lord Dowding Fund  (en fond under National Anti-Vivisection Society of the UK) samt Humane Research Trust, som stödjer djurförsöksfria alternativ inom biologi och medicin.

TYSKLAND
SET
(Stiftung zur Förderung der Erforschung von Ersatz- und Ergänzungsmethoden zur Einschränkung von Tierversuchen) är en organisation som stödjer utvecklingen av alternativ.

SCHWEIZ
Stiftung Forschung 3R (Foundation Research 3R), ger anslag till alternativ.

USA
I USA finns inget statligt organ som delar ut forskningsanslag specifikt till forskning för att utveckla alternativ till djurförsök. Däremot finns flera privata stiftelser och andra forskningsfinasiärer. Här är några exempel:
CAAT (The Johns Hopkins Center for Alternatives to Animal Testing), USA. Centret är baserat på Johns Hopkins University och är involverat i valideringsstudier, delar ut forskningsanslag för utveckling av alternativa metoder och anordnar regelbundet seminarier.
The Alternatives Research and development foundation (ARDF), är ansluten till American Anti-vivisection Society. Organisationen tillhandahåller information om alternativ till djurförsök och ger även anslag till projekt som syftar till att utveckla metoder för att ersätta djurförsök.
The international foundation for ehtical research,
 ger stöd främst till forskarstuderande som arbetar med utveckling av alternativa metoder.

    UPP

Djurskydds- och djurrättsorganisationer

Animal Welfare Institute (»)
På den amerikanska organisationen Animal Welfare Institute hittar du bland annat information om djurförsök. Genom hemsidan nås också två refinement-databaser: ”Annotated Database on Refinement of Housing and Handling Conditions and Environmental Enrichment for Laboratory Animals” och “Environmental Enrichment for Primates”.

Alternativfondet (»)
Dansk organisation som delar ut anslag till forskning med alternativa metoder till djurförsök. Verksamheten drivs med hjälp av gåvor.

Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn (»)
Dansk djurskyddsorganisation som vill avveckla alla plågsamma djurförsök och minska lidandet för försöksdjuren. De arbetar också för en bättre lagstiftning om djurförsök både inom landet och inom EU.

Cruelty Free international (»)
Hette tidigare the British Union for the Abolition of Vivisection, BUAV. En av Europas mest aktiva organisationer mot djurförsök.

Dyrevernalliansen (»)
Norsk djurskyddsorganisation som främst arbetar mot pälsdjursuppfödning, intensivt lantbruk och djurförsök. De arbetar med lagliga och vetenskapliga metoder och tar avstånd från våldsamma aktioner.

Eurogroup for Animals (»)
Eurogroup är en lobbyingorganisation som framför allt ska påverka lagstiftningen inom EU och arbetet inom Europarådet. Eurogroup har medlemmar (djurskydds- och djurrättsorganisationer) i de flesta EU-länder.

European Coalition to End Animal Experiments (ECEAE) (»)
Bildades 1990 och är en europeisk kampanjkoalition för organisationer som arbetar mot djurförsök. Driver bland annat kampanjer mot kosmetikatester på djur,förslaget till ökade djurtester i EU:s förslag till ny kemikaliepolicy och handeln med apor till djurförsök.

Förbundet Djurens rätt (»)
Förbundet Djurens Rätt är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation för djurens rätt. Organisationen är Sveriges största djurrättsorganisation med ca 35 000 medlemmar och arbetar genom opinionsbildning för en attitydförändring som gör det möjligt att få till stånd lagändringar som sätter stopp för plågsamma djurförsök, få bort pälsdjursfarmerna och djurfabrikerna och skona djur från lidande i alla sammanhang där de utnyttjas av människan.

Djurskyddet Sverige (»)
Djurskyddet Sverige är en ideell organisation med cirka 11 000 medlemmar och består av lokala djurskyddsorganisationer från hela landet. Organisationen arbetar för att djuren skall ges ett värdigt liv. Deras mål är att ständigt förbättra djurens situation genom att påverka djurskyddslagstiftningen.

Humane Society of the United States (HSUS), USA (»)
Amerikanska organisationen HSUS arbetar med djurskyddsfrågor som rör alla typer av djur. På denna del av hemsidan (»), finns information om djurförsök.

Humane Society International)
arbetar internationellt och fokuserar bl.a. på åtgärder för att minska djurförsök och främja en djurfri toxikologi och djurfri forskning.

New England Anti-Vivisection Society (NEAVS), USA (»)
NEAVS bildades 1895 och arbetar för att ersätta användning av försöksdjur i forskning och undervisning.

PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) (»)
PETA är troligen den största och mest kända djurrättsorganisationen i världen. På denna hemsida hittar du länkar till PETA:s hemsidor i olika delar av världen. The PETA International Science Consortium Ltd. (PISC), främjar djurfri forskning genom forskningsanslag, rapporter, utbildning och politisk påverkan.

World Animal Net (»)
World Animal Net har som mål att lista alla världens djurskydds- och djurrättsorganisationer. Här hittar du denna lista, med uppgifter om hur du får kontakt med dem. Sök per världsdel eller på frågor som organisationerna arbetar med. Här finns också information om djurförsök och andra djurskydds- och djurrättsfrågor.

JVW- Juliana von Wendts Stiftelse (»)
JVW är en finsk stiftelse som verkar för att ersätta djurförsök med andra metoder, och ett bättre liv för försöksdjuren.                                                                                              UPP

                                                                                              UPP

Djuretik och djurskydd:

Codex (»)
Denna hemsida innehåller länkar till forskningsetiska regler och riktlinjer samt översikter om etik i forskning t ex ”djur i forskningen”.

The ethics of using transgenic animals (»)
En bibliografi över tryckt material mm.

The Great Ape Project (»)
Vetenskapsmän och filosofer för skydd av människoaporna.

The Internet Encyclopedia of Philosophy (»)
Artikeln Animals and Ethics presenterar och diskuterar de moraliska frågor som aktualiseras av människans behandling av djur.

                                                                                              UPP

Svensk lagstiftning och författningar:

Jordbruksverket är ansvarig myndighet för djurskydd, inklusive frågor som rör djurförsök. Du hittar information om vilka regler som gäller på Jordbruksverkets hemsida.

Djurskyddslagen och djurskyddsförordningen nås via länkarna nedan.

Djurskyddslagen, 2018:1192 »

Djurskyddsförordningen, 2019:66 »

                                                                                               UPP

EU-direktiv och Europarådskonventioner:

EUs Direktiv 2010/63/EU om skydd av djur som används för vetenskapliga
ändamål hittar du här »

Europarådets konvention ETS 123 (»)
Europarådets konvention ETS 123 om ryggradsdjur som används till försök och andra vetenskapliga ändamål från den 18 mars 1986.

                                                                                               UPP

Myndigheter:

Jordbruksverket (»)
Ansvarig myndighet för djurskydd, däribland djurförsöksfrågor. Jordbruksverket ansvarar även för djurhälsa, bekämpande av smittsamma djursjukdomar, in- och utförsel av djur, djurregister och märkning av djur, avel med djur, utrotningshotade djur (CITES) och veterinärverksamhet.
Sedan 2017 finns ett 3R-center vid Jordbruksverket.

Formas (»)
Forskningsrådet Formas fick 2008 i uppdrag av regeringens att fördela medel (3 miljoner) till forskning för att utveckla alternativ till djurförsök. Utlysningen sker tillsammans med jordbruksverket.

Vetenskapsrådet (»)
Från och med 2009 är det Vetenskapsrådet som ska fördela de statliga svenska medlen till alternativ till djurförsök.

Gentekniknämnden (»)
Gentekniknämnden som inrättades den 1 juli 1994 är en statlig myndighet med uppgift att följa den nationella och internationella utvecklingen på genteknikområdet, bevaka de etiska frågorna och genom rådgivande verksamhet främja en etiskt försvarbar och säker användning av gentekniken så att människors och djurs hälsa och miljön skyddas.

Kemikalieinspektionen (»)
Kemikalieinspektionen är en central tillsynsmyndighet under Miljödepartementet. Verket är ansvarig myndighet i Sverige för EU:s lagstiftning för kontroll av kemikalier, REACH.

Livsmedelsverket (»)
Livsmedelsverket är en statlig myndighet som ska arbeta för säkra livsmedel av hög kvalitet, redlighet i livsmedelshanteringen och bra matvanor. Redlighet i livsmedelshanteringen innebär att konsumenterna ska kunna lita på märkningen vad gäller matens sammansättning, vikt, hållbarhet och ursprung. Livsmedels-verket har ett överordnat ansvar för att leda och samordna kontrollen av livs-medel, inklusive dricksvatten, i landet.

Läkemedelsverket (»)
Läkemedelsverket har en aktiv myndighetsroll som normgivare, granskare och diskussionspartner vid utvecklingen av nya läkemedel. Under ett läkemedels utveckling granskar Läkemedelsverket nödvändiga kliniska prövningar ur säkerhetssynpunkt och vetenskaplig korrekthet. Förrutom att godkänna humana och veterinära läkemedel, har verket till uppgift att kontrollera kliniska prövningar och utföra efterkontroll av läkemedel (kvalitetskontroll, inspektion, biverknings- och säkerhetsuppföljning). Verket ansvarar även för kontrollen av naturläkemedel, kosmetika, narkotika och teknisk sprit.

                                                                                           UPP

Senast uppdaterad: 9 april 2021