EU-projekt

EU-finansierade projekt ska ersätta djurförsök

EU har ökat sina insatser för att få fram alternativ till djurförsök. Inom ramen för EU:s ramprogram för forskning har man satsat på flera stora projekt som kan leda till en minskning av djurförsök. Under de senaste 20 åren har EU bidragit med ca 200 miljoner euro till 3R-forskning, varav ca 65 miljoner inom 7:e ramprogrammet för forskning (FP7) och ytterligare 50 miljoner (tillsammans med kosmetikaindustrin) för att utveckla tester för systemisk toxicitet vid upprepad dosering. 2014 startade det nya ramprogrammet Horizon 2020 EU:s hittills största forsknings- och innovationsprogram med en bugdet på över 80 miljarder euro.

Förhoppningen om fortsatt stöd till forskning för en ny toxikologi infriades i oktober 2015 när det offentliggjordes att EU-kommissionen satsar 30 miljoner euro, ca 280 miljoner kr, på ett nytt flaggskeppsprojekt, EU-ToxRisk. Det sexåriga projektet ingår i Horizon 2020 och har som mål att utveckla djurfria testmetoder för riskbedömning av kemikalier.  Av medlen går 13 miljoner till Swetox, ett samarbete mellan 11 svenska universitet.

Rapportering om projekten

EU-projektet AXLR8 (“accelerate'”) hade uppgiften att följa och sprida information om både projekt med EU-stöd och liknande internationella projekt inom “nya toxikologin”. Målet var att accelerera övergången till en “toxicity pathway-based paradigm” för bedömning av kemikaliers säkerhet. Projektet är avslutat, men i AXLR8:s årliga rapporter finns information om projekten. Slutrapporten, från december 2013, fokuserar på Horizon 2020, EU:s ramprogram för forskning under 2014-2020.  Horizon 2020 är EU:s hittills största forsknings- och innovationsprogram och kommer att göra över 80 miljarder euro tillgängliga för forskning. Rapporten innehåller förslag på viktiga prioriteringar och satsningar.

EU-kommissionen publicerade år 2009 en rapport om framgångarna i forskningsprojekt för att begränsa djurförsök, som fått anslag inom ramen för FP6 och FP7. Rapporten finns som pdf här »

Uppdateringar om projekt med EU-stöd finns även på EURL-EVCAM:s hemsida. ECVAM är EU:s center för djurfria metoder.

Om de olika projekten

Nedan ges en kortfattad presentation av projekt som fått EU-stöd. Klicka på namnet för mer information.

ACuteTox (akut toxicitet)
ARTEMIS (Neurovävnadssystem in vitro för forskning om minne/lärande)
AXLR8 (Accelerera “toxicity pathway”-baserad kemikalietestning)
Avicenna (A Strategy for in silico Clinical Trials)
BBMO (membranbaserade biosensorer)
BIOSIM (Datormodeller för läkemedelsutveckling)
CADASTER (QSAR, kemikalier)
CAESAR (QSAR, REACH)
caLIBRAte (Nano risk governance)
carcinoGENOMICS (cancer/mutagenicitet)
CASCADE (kemikalier i mat, hormonstörande ämnen)
COACH (Koordinering av projekten inom SEURAT)
COMICS (Comet assay och cell array för genotocixitetstestning)
CONAN (Consensusnätverkande kring alternativ i Europa)
COSMOS (in silico-modeller för toxtester av kosmetika, ingår i SEURAT)
DETECTIVE (biomarkörer för organtoxicitet, ingår i SEURAT)
ESNATS (Embryonala stamcellsbaserade teststrategier)
EU ToxRisk (internationellt flaggskeppsprojekt för att under sex år utveckla AOP-baserade, djurfria metoder för att riskbedöma kemikalier)
EXERA (humana hjärtceller från stamceller för läkemedelstester)
ForInViTox (celltestforum)
HeMiBio (leversimulering i bioreaktor, ingår i SEURAT)
InViToPharma (workshop för läkemedelsindustri)
INVITROHEART (hjärttoxicitet, stamceller)
Liintop (lever/tarm farmakokinetik)
MEMTRANS (membrantransportörer)
NanoTEST (Teststrategier för nanopartiklar i medicinsk diagnostik)
NHR DevTox (utvecklingstoxicitet)
NOTOX (cell- och datormodeller för långsiktig toxicitet, ingår i SEURAT)
OpenTox (QSARs för toxikologi)
OSIRIS (Integrated Testing Strategies, REACH)
PREDICT-IV (Profilering av giftigheten hos nya läkemedel)
PREDICTOMICS (långtidstoxicitet)
ReProTect (reproduktionstoxikologi)
Scarlet (Expert-workshop om SAR:s i mutagenicitet och carcinogenicitet)
SCR&Tox (Stamceller i systemiska toxtester, ingår i SEURAT)
Sens-it-iv (allergi)
SEURAT (långsiktigt systemisk toxicitet av kosmetikaråvaror)
START-UP (Vetenskap och 3R-teknologi i läkemedelsutveckling)
ToxBank (webbaserat databank för prediktiv toxikologi, ingår i SEURAT)
TOXDROP (“Cell-on-chip”-teknologi)
ToxRisk (Mechanism-based Toxicity Testing and Risk Assessment for the 21st century)
VITROCELLOMICS (levertoxicitet, stamceller)

 

ACuteTox

Optimization and pre-validation of an in vitro test strategy for predicting human acute toxicity.

Syftet med projektet är att under 2005-2010 optimera och för-validera in vitro-tester för att förutsäga human akut toxicitet. Målet är att ta fram en teststrategi och ett testbatteri av celltester i kombination med datormodeller för att ersätta de traditionella och mycket plågsamma giftighetstesterna som idag utförs på råttor och möss vid akuta toxicitetsstudier. Flera svenska grupper deltar i projektet.
Forska Utan Djurförsöks ordförande dr Cecilia Clemedson samordnar det vetenskapliga arbetet inom projektet och Forska Utan Djurförsök ansvarade också för delprojektet att ta fram humana toxicitetsdata för de referenskemikalier som ska användas inom ACuteTox-projektet.

Hemsida: http://www.acutetox.eu/
Antal partners: 37
Svenska partners: Expertrådet AB, Forska Utan Djurförsök, Anna Forsby, Stockholms universitet, Per Artursson, Uppsala universitet, Michael Sjöström, Umeå universitet, Christina Rudén, KTH, Per Garberg, Biovitrum.
EU-stöd: 9 miljoner euro.
Projekttid: 2005-2010
Typ av projekt: FP6-IP

ARTEMIS

In vitro neural tissue system for replacement of transgenic animal with memory/learning deficiencies.

Projektets mål är att utveckla ett in vitro testsystem bestående av konstgjord nervvävnad utifrån embryonala stamceller. Stamcellerna får växa och utvecklas till nervceller inuti biologiskt material, och får egenskaper som gör det möjligt för dem att förvärva och lära in minnen av elektrisk stimuli. Detta system skulle kunna användas istället för djurförsök i ett antal farmakologiska och toxikologiska tester. Bland annat för att upptäcka vilka neurotoxiska ämnen som påverkar minnet.

Partners: 11
Svenska partners: Ernest Arenas, Karolinska Institutet
EU-stöd: 1.984.900 euro
Projekttid: 3 år, start i mars 2007
Typ av projekt: FP6, SME-Specific Targeted Research Project
Koordinator: Petros Lenas, Parque Científico Madrid, petros.lenas@opt.ucm.es
Mer information: http://cordis.europa.eu/project/rcn/86312_en.html

 

AXLR8

Accelerating the transition to a toxicity pathway-based paradigm for chemical safety assessment through internationally co-ordinated research and technology development.

Syftet är att snabba upp samverkan inom 3R-området mellan forskare, myndigheter, industri och andra berörda grupper.  Projektet har bl.a. i uppgift att följa och sprida information om olika projekt med EU-stöd och liknande internationella projekt. Genom projektet vill man skapa en ny paradigm för bedömning av kemikaliers säkerhet, som baseras på hur kemikalier påverkar och påverkas av cellulära responsmekanismer hos människor. För detta behövs vedertagna teststrategier inom 3R-forskning, informationsutbyte, problemlösning och utökat nätverkande mellan olika parter. Projektet syftar även till att öka acceptansen och att användandet av passande 3R-metoder tas med i beräkningen i myndigheters beslutsfattande.

Hemsida: http://axlr8.eu/
Partners: 3
Svenska partners: saknas
EU-stöd: 555.224 euro
Projekttid: 3,5 år, start 2009
Typ av projekt: FP7, Coordination Action
Koordinator: Troy Seidle, Humane Society International-UK, tseidle@hsi.org

 

Avicenna

Avicenna – A Strategy for in silico Clinical Trials is a Coordination and Support Action funded by the European Commission as part of the Seventh Framework Program for Research and Technological Development (FP7), under the Information Communication Technologies Programme (Contract Number 611819).
The Avicenna project kicked off on 1st October 2013. The project, which is part funded by the European Commission, aims to create a Roadmap for the development of in silico clinical trials. High performance computing is being harnessed to revolutionise the development of in silico (using computer simulations) to test new drugs, devices and treatments before traditional clinical trials. As a coordination and support action, Avicenna will establish a partnership or alliance between biomedical industries and European research organisations, with the purpose of developing the technology, methods, protocols and standards required in order to make possible the use of computer simulations before real clinical trials. The aim is to reduce the costs and the risks (both clinical and financial) involved in trials, and ultimately increase the rate of innovation in healthcare. Avicenna is designed around five large consultation meetings to bring together key experts in the field to collectively define the challenges that need to be addressed and to develop a Roadmap towards making in silico clinical trials a reality. The Avicenna consortium, is coordinated by the University of Sheffield, and the partners are Obsidian Biomedical Consulting Ltd, Lynkeus srl and the VPH Institute.
Flera svenska forskare deltar i projektet.
Hemsida: http://avicenna-isct.org/

BBMO

Biosensors Based on Membrane Organisation to Replace Animal Testing

Det långsiktiga målet är att utveckla och validera alternativa tekniker för att ersätta djurtester inom läkemedelsutveckling, miljökontroll och för att testa biologiskt material. Ett första steg blir att bilda en plattform av industriella och akademiska forskargrupper inom biofysikalisk kemi och biosensorteknologi. Under två år ska man söka strategier för att utveckla en ny typ av biosensorer för att minska behoven av plågsamma djurförsök.

Slutrapport: http://cordis.europa.eu/result/rcn/52006_en.html
Partners: 18
Svenska partners: Flera svenska forskargrupper är med i projektet.
EU-stöd: 443 880 euro
Projekttid: 2005-2007
Typ av projekt: FP6-SSA
Koordinator:  Britta Sethson, Kemiska institutionen, Umeå universitet.

BIOSIM

A New Tool in Drug Development (Network of excellence)

Nätverkets mål var att demonstrera hur användning av in silico modeller och simuleringstekniker kan hjälpa läkemedelsindustrin att korta ner tiden och sänka kostnaden vid läkemedelsutveckling och samtidigt minska djurförsöken. Nätverket ville också visa hur datorsimulering kan bidra till att utveckla personliga och mer effektiva behandlingar av en rad kroniska, progressiva sjukdomar. I projektet har datormodeller och vanliga läkemedelsexperiment i provrör och på djur att körts parallellt och jämförts med varandra.

Information: BIOSIM 
Slutrapport: www.springer.com/gp/book/9783709104170
Projekttid: 2004-2010
Partners: 40
Svenska partners: Lena Eliasson, Diabetes Centre, Lunds universitet, Peter Strålfors, Department of Medical Cell Biology, Linköpings universitet, Johan Gunnarsson, InNetics AB, Linköping, Mats Jirstrand, Fraunhofer Chalmers Research Centre for Industrial Mathematics, Göteborg, Tomas Salmonsen, Läkemedelsverket
EU-stöd: 10,7 miljoner euro
Typ av projekt: FP6 Network of Excellence

CADASTER

Case studies on the development and application of in-silico techniques for environmental hazard and risk assessment.

Målet är att hitta nya metoder för att bedöma riskerna hos kemikalier. Forskningen handlar om att utveckla struktur/aktivitetsmodeller, dvs matematiska beskrivningar av sambandet mellan ämnets kemiska uppbyggnad och dess effekter.

Hemsida: www.cadaster.eu
Projekttid: 2008-2012
Partners i sju europeiska länder
Svensk deltagare : Tomas Öberg/Johanna Egerup, Högskolan i Kalmar, Andreas Woldegiorgis, IVL
EU-stöd till Cadaster: 34 miljoner kr
Typ av project: FP7-projekt
Koordinator: Reinout Woittiez, Rijksinstituut voor volksgezondheid en Milieu, Holland.

caLIBRAte

caLIBRAte has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme under Grant Agreement 686239.

Currently, none of the existing REACH compliance models are suited or validated for risk assessment of manufactured nanomaterials, and many existing exposure limits are not suitable for nanomaterials. CaLIBRAte will address this by developing a ‘system of systems’, based on a suite of tested and calibrated manufactured nano-specific risk prioritisation and control banding tools.

Karolinska institute is participating in the project to provide expertise and knowledge on advanced computational analysis tools for integrating high- throughput screening (HTS) and high content analysis (HCA) data into the development of grouping approaches and the risk banding tool. The team at KI has extensive knowledge in bioinformatics, toxicogenomics, nanotoxicology and in vitro cell culturing methods, as well as large scale data management. Specifically and relevant to the current project proposal, the team at KI has experience with mathematical modelling applicable for elucidation of toxicity pathways and toxicokinetics in relation to hazard characterization paradigms.

Hemsida: http://www.nanocalibrate.eu/home

carcinoGENOMICS

Development of in vitro test methods for identification of carcinogenic substances.

Syftet med projektet är att utveckla cellbaserade metoder för att kunna identifiera cancerframkallande ämnen, som alternativ till dagens djurtest. Det huvudsakliga målet är att utveckla ett helt testsystem bestående av enskilda metoder, som kan påvisa olika mekanismer för uppkomsten av cancer. Testerna kommer att designas för att att täcka de större målorganen i kroppen för cancer, dvs levern, lungorna och njurarna. Man hoppas kunna snabba upp identifieringen av skadliga ämnen, sänka kostnaderna för detta samt minska försöken på djur.

Information: Cordis   
Publikation: www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383574208000483
Partners: 20 partners från 11 länder
Svenska partners: Cellartis
EU-stöd: 10,44 miljoner euro
Projekttid: 5 år, start i november 2006
Typ av projekt: FP6, Integrated Project
Koordinator: Jos Kleinjans, Maastricht University, j.kleinjans@grat.unimaas.nl

CASCADE

Chemicals as contaminants in the food chain
A Network of Excellence for research, risk assessment and education

Inom Cascade forskar man för att identifiera och studera kemikalier i mat. Fokus ligger främst på att utveckla testmetoder för att söka efter hormonstörande kemikalier i mat. De nya metoderna integreras i ett testschema, med in silico-metoder (datormodeller) som bas och kompletteras med in vitro (cellbaserade) tester och även djurförsök.
De nya forskningsrönen som tas fram kommuniceras till både forskare, myndigheter och konsumenter genom utbildnings- och informationsinsatser.

Cascade ascert
Efter projekttidens slut har samarbetet fortsatt. Under namnet Cascade ascert (CASCADE Association for Collaboration in Endocrine Research and Training) erbjuder nätverket fortsatt samarbete, utbildning och riskbedömning med fokus på endokrin forskning.

Hemsida: http://cascade.projectcoordinator.net/
Partners: 24 forskargrupper från nio EU-länder
Svenska partners: Karo bio AB
EU-stöd: 14,4 miljoner euro
Projekttid: 2004-2009 – projektet har därefter fortsatt under namnet Cascade ascert
Typ av projekt: Network of Excellence, FP6
Koordinator: Jan-Åke Gustafsson, Karolinska institutet

CAESAR

Computer-Assisted Evaluation of industrial chemical Substances According to Regulations

Inom CAESAR haR QSAR-modeller utvecklats för användning inom EU:s kemikalielagstiftning REACH. Fem endpoints tas upp inom CAESAR: 1) Biokoncentration   2) hudallergier  3) Mutagenicitet   4) Cancer  och 5) Utvecklingstoxicitet (fosterskador). QSAR-modellerna finns tillgängliga på projektets hemsida.

Hemsida: www.caesar-project.eu/
Projekttid: 2006-2009
Partners: 8 partners i 6 länder
Svensk deltagare: Saknas
EU-stöd till Caesar: 1,46 miljoner euro

COACH

Coordination of projects on new approaches to replace current repeated dose systemic toxicity testing of cosmetics and chemicals.

COACH är ett samarbetsprojekt som ska optimera samarbetet mellan de sex forskningsprojekten inom SEURAT (långsiktigt systemisk toxicitet av kosmetikaråvaror) och bereda vägen för framtida forskning. COACH-projektet kommer att upprätta ett kansli och kommer att tillhandahålla följande tjänster:
1) Underlätta informationsutbyte och samarbete mellan de sex forskningsprojekten
2) Övervaka arbetet mot de uppsatta målen för SEURAT
3) Förbereda strategin för framtida forskning i ett internationellt perspektiv
4) Samla in, organisera och sprida information, resultat och föreslagna framtida forskningsstrategier till relevanta intressegrupper.

Hemsida: www.seurat-1.eu/
Partners: 3 partners från 3 länder
Svenska partners: saknas
EU-stöd: 1.5 miljoner euro
Projekttid: 6 år, start i januari 2011
Typ av projekt: FP7, Coordination Action
Koordinator: Bruno Cucinelli, Arttic, Frankrike.

CONAM

Consensus networking on alternative methods within Europe.

Syftet med projektet var att bygga upp ett gediget nätverk för 3R-alternativ, idealt tillsammans med alla europeiska länder och berörda 3R-organisationer och institut. I projektet låg fokus på fyra huvudpunkter; 1) Samarbete och nätverkande genom bl.a hemsidor och support till nationellt arbete. 2) Betoning på gemensamma etiska och sociala hänsynstaganden. 3) Support till utbildning i syfte att stärka kunskapen om och användning av 3R-metoder. 4) Frågor rörande kemikalielagstiftning i samband med rådgivning i EUs beslutsprocess.

Hemsida: www.ecopa.eu
Partners: Vrije Universiteit Brussel, Belgium.
Svenska partners: saknas
EU-stöd: 150.000 euro
Projekttid: 2004-2007
Typ av projekt: FP6, Specific Support Action
Koordinator: Vera Rogiers, Vrije Universiteit Brussel, Belgium, vrogiers@vub.ac.be

COMICS

Comet assay and cell array for fast and efficient genotoxicity testing.

Projektets mål är att utveckla pålitliga in vitro test för att identifiera genotoxiska och cytotoxiska kemikalier. Bland annat så kommer det så kallade “comet-testet” kombineras med “cell array systemet” vilket ger en metod som lämpar sig för validering och höghastighetstestning av kemikalier. Alternativa testmetoder som dessa kan begränsa antalet djurförsök som behöver göras, specifikt i samband med EU-förordningen REACH. Metoderna kommer därför att genomgå strikt prövning för att klara internationell standard för validering, och för att bli accepterade av industri och myndigheter.

Hemsida: http://comics.vitamib.com/
Partners: 15 partners från 8 länder
Svenska partners: Mats Nilsson, Uppsala universitet och Robert Sjöback, TATAA Biocenter.
EU-stöd: 3.189.385 euro
Projekttid: 3 år, med start i januari 2007
Typ av projekt: FP6, SME-Specific Targeted Research Project
Koordinator: Andrew Collins, University of Oslo, a.r.collins@medisin.uio.no

COSMOS

Integrated In Silico Models for the Prediction of Human Repeated Dose Toxicity of Cosmetics to Optimise Safety.

Kosmetikaindustrin har ett behov av att undersöka långsiktiga effekter av kosmetiska ingredienser hos människor, och detta projekt kommer därför att ta fram verktyg för detta ändamål. Genom databaser, information om kemikaliers gränsvärden, in vitro data samt genom in silico- och farmakokinetisk modellering så kommer man att utveckla ett flexibelt testsystem, vilket minskar behovet av att använda djur i upprepade försök. Alla databaser, modeller och arbetsprocesser kommer att vara öppet tillgängliga och dokumenterade. Projektet ingår i det europeiska forskningsinitiativet SEURAT.

Hemsida: www.cosmostox.eu
Partners: 15 partners från 10 länder
Svenska partners: saknas
EU-stöd: 3.34 miljoner euro
Projekttid: 5 år, start i januari 2011
Typ av projekt: FP7, Large-scale Integrating Project
Koordinator: Prof. Mark Cronin, Liverpool John Moores University, UK

DETECTIVE

Detection of endpoints and biomarkers of repeated dose toxicity using in vitro systems.

För att utveckla en alternativ teststrategi för upprepad giftdosering som kan ersätta djurförsök, så behöver man identifiera biomarkörer för långsiktig giftighet i mänskliga celler. Målet med detta projekt är därför att skapa ett testsystem för att identifiera mänskliga biomarkörer i cellmodeller för upprepade doser in vitro. Till en början kommer man att använda modeller för mänsklig lever, hjärta och njurar, men man förväntar sig även att projektet kommer att kunna identifiera biomarkörer och responsmekanismer i kroppens alla organ. DETECTIVE kommer därmed att ta fram en mer mekanism- och evidensbaserad förståelse för gifters effekter hos människan. Projektet är ett av de sex delprojeken inom SEURAT.

Hemsida: www.seurat-1.eu/
Partners: 14 partners från 7 länder
Svenska partners: saknas
EU-stöd: 4.34 miljoner euro
Projekttid: 5 år, start i januari 2011
Typ av projekt: FP7, Large-scale Integrating Project
Koordinator: Prof. Jürgen Hescheler, Universität zu Köln – Universitätsklinikum, Tyskland, j.hescheler@uni-koeln.de

ESNATS

Embryonic Stem cell-based Novel Alternative Testing Strategies

Projektet ska utveckla en ny testplattform för giftighetstester som baseras på embryonala stamceller, speciellt mänskliga embryonala stamceller. Syftet är att snabba upp utvecklingsprocessen för läkemedel, minska kostnaderna för forskning och utveckling, samt att tillhandahålla ett kraftfullt alternativ till djurtester. Patientsäkerheten kommer att öka genom att mänskligt baserade celltester bättre än djurbaserade kan förutsäga läkemedelseffekter. Den utvecklade testplatformen kommer även att kunna användas för annan giftighetstestning, till exempel inom EU-förordningen REACH.

Hemsida: http://www.esnats.eu/
Partners: 27
Svenska partners: Cellartis och Ira Palminger Hallén, Läkemedelsverket
EU-stöd: 11.895.577 euro
Projekttid: 5 år, start i april 2008
Typ av projekt: FP7, Collaborative Project
Koordinator: Jürgen Hescheler, University of Cologne, Germany, j.hescheler@uni-koeln.de

EU-ToxRisk

EU-kommissionen satsar 30 miljoner Euro, ca 280 miljoner kr, på ett internationellt flaggskeppsprojekt, EU-ToxRisk, för att under sex år utveckla AOP-baserade, djurfria metoder för att riskbedöma kemikalier. Sammanlagt är 39 universitet, företag, myndigheter och organisationer från Europa och USA involverade i projektet. Svenska Swetox, ett konsortium för toxikologiska vetenskaper med elva ingående svenska universitet, får 13 miljoner av anslaget. Forskningen inom EU-ToxRisk kommer att ske vid Swetox nav i Södertälje, där Karolinska Institutet har sin enhet för toxikologiska vetenskaper, samt vid Stockholms universitet och Linköpings universitet.

I EU-ToxRisk integreras framsteg inom cellbiologi, omics-teknologi, systembiologi och beräkningsmodeller för att definiera de komplexa händelsekedjor ger negativa effekter på hälsan. Utifrån denna kunskap ska mekanistiskt baserade testmetoder utvecklas och utvärderas för att ska införas i olika riskbedömningsstrategier och regulatoriska regelverk.

Hemsida: www.eu-toxrisk.eu
Partners: 39
Svenska partners: Swetox
EU-stöd: 30 miljoner euro
Projekttid: 6 år, start i januari 2016
Typ av projekt: Horizon 2020
Koordinator: Bob van de Water, University of Leiden (Nederländerna)

EXERA

Development of 3D in vitro models of estrogen-reporter mouse tissues for the pharmaco-toxicological analysis of nuclear receptors-interacting compounds (NR-ICs).

Med detta projekt vill man skapa nya in vitro 3D-modeller baserade på cellkulturer från möss, för att kunna studera substansers påverkan på östrogenberoende genuttryck. Modellen kommer att täcka fem organ för farmako-toxikologiska effekter; lever, hud och ben (icke-reproduktiva system), äggstockar samt testiklar (reproduktiva system). Genom att ta fram testmetoder där man kan studera östrogenrespons i tredimensionella cellkulturer minskas behovet av försöksdjur.

Hemsida: http://www.altaweb.eu/exera/
Partners: 10 partners från 6 länder
Svenska partners: saknas
EU-stöd: 2.173.492 euro
Projekttid: 3 år, start i oktober 2006
Typ av projekt: FP6, Specific Targeted Research Project
Koordinator: Diego Di Lorenzo, Civic Hospital of Brescia, Italy, dilorenzodiego@yahoo.it

ForInViTox och InViToPharma

ForInViTox var ett 2-årigt EU-projekt för att etablera ett Forum för att påskynda att celltester kommer till användning vid toxicitetstestning.
Inom InViToPharma kartlades läkemedelsindustrins behov av in vitro toxicitetstester.

Ett forum 2008 resulterade bl.a i en vitbok om hur nya modeller kan utvecklas till användbara testmetoder. Projekten samordnades av svenska Expertrådet.

HeMiBio

Hepatic Microfluidic Bioreactor.

Projektets mål är att utveckla en s.k. bioreaktor som kan simulera funktioner hos levern, för att på så sätt kunna utföra tester med upprepad dosering av farmakologiska och kosmetiska ingredienser. För att lyckas med detta kommer bl.a tre olika mänskliga typer av leverceller att användas. Viktigt är att optimera syreförhållanden, näringstransport och andra fysiologiska förhållanden, samt att levercellerna kan interagera och behålla sina funktioner och tillstånd. Det slutgiltiga målet med att utveckla en sådan bioreaktor är att få ett humant alternativ till långsiktig giftighetstestning på råttor där man studerar hur levern påverkas. Projektet ingår i SEURAT.

Hemsida: http://www.hemibio.eu/
Partners: 11 partners från 7 länder
Svenska partners: saknas
EU-stöd: 4.7 miljoner euro
Projekttid: 5 år, start i januari 2011
Typ av projekt: FP7, Large-scale Integrating Project
Koordinator: Prof. Catherine Verfaillie, Katholieke Universiteit Leuven, Belgien, catherine.verfaillie@med.kuleuven.be

INVITROHEART

Reducing Animal Experimentation in Drug Testing by Human Cardiomyocyte In Vitro Models Derived from Embryonic Stem Cells.

Målet är att utveckla en förbättrad testmetod för att undersöka toxiska effekter på hjärtat av läkemedel och kemikalier. Metoden baseras på hjärtceller som utvecklats från humana embryonala stamcellinjer. Nya tekniska lösningar utvecklas för att snabbt och enkelt mäta viktiga parametrar för att bedöma läkemedlets eller kemikaliens eventuella toxiska verkan på hjärtat. Ett huvudsyfte med projektet är att denna nya metod skall kunna ersätta en stor del av de många djurförsök som i dagsläget måste utföras för att säkerställa att ett ämne inte har farliga biverkningar på hjärtat.

Mer information här
Projekttid: 2007-2009
Antal partners: 9
Svenska deltagare: Linköpings universitet (Koordinator), Cellartis AB (Göteborg), Sahlgrenska universitetssjukhuset (Göteborg)
Koordinator: Prof. Carl-Fredrik Mandenius, Linköpings universitet
EU-stöd: 2.701.611 Euro

Liintop

Optimisation of liver and intestine in vitro models for pharmacokinetics and pharmacodynamics studies

Projektets mål var att optimera in vitro modeller av lever och tarmsystemet för farmakokinetiska och farmakodynamiska studier.

Mer information här
Partners: 15
EU-stöd: 2,93 miljoner euro
Typ av projekt: FP6-STREP
Projekttid: 2007-2009
Koordinator: Coordinator: Maria Flavia Zucco, CNR Istituto di Neurobiologia e Medicina Molecolare, coordinator@liintop.cnr.it

MEMTRANS

Membrane transporters: In vitro models for the study of their role in drug fate.

Inom projektet ska man optimera och prevalidera in vitro-modeller för att förutsäga oral absorption och farmakokinetik hos efflux-systemsubstrat.

Hemsida: www.acrossbarriers.de/en/research/finished-projects/memtrans/
Partners: 6
Svenska partners: Saknas
EU-stöd: 2 140 667 euro
Typ av projekt: FP6-STREP
Projekttid: Avslutades 2009
Koordinator: Marival Bermejo, Spanien.  mbermejo@uv.es

NanoTEST

Alternative testing strategies for the assessment of the toxicological profile of nanoparticles used in medical diagnostics.

Syftet med projektet är att utveckla alternativa teststrategier och effektiva testprotokoll in vitro och in silico, för att kunna testa nanopartiklars giftighet i medicinsk diagnostik. Genom att studera hur nanopartiklar interagerar med molekyler, celler och organ så vill man definiera och skapa ett referenssystem för biologiska markörer in vitro. Informationen och testmetoderna ska sedan kunna användas av forskare och tekniker för att testa medicinska och andra nanopartiklars giftighet. Målet är att validera dessa metoder och på på så sätt reducera djurförsök så långt som möjligt.

Hemsida: http://www.nanotest-fp7.eu/
Partners: 11 partners från 9 länder
Svenska partners: saknas
EU-stöd: 3.933.271 euro
Projekttid: 3,5 år, start i april 2008
Typ av projekt: FP7, Specific Targeted Research Project
Koordinator: Maria Dusinska, Norwegian Institute for Air Research, maria.dusinska@nilu.no

NHR DevTox

A Prospective Analysis of the Mechanisms of Nuclear Hormone Receptors and their Potential as Tools for the Assessment of Developmental Toxicity.
Mer information »
Partners: 8
Svenska partners: Saknas
Projekttid: 1 år, 2005
EU-stöd: 144 115 euro.
Typ av projekt: FP6-SSA
Samordnare var Michael George Penman. Kontakt: michael.g.penman@exxonmobil.com

NOTOX

Predicting long-term toxic effects using computer models based on systems characterization of organotypic cultures.

Projektet ska utveckla och etablera systembiologiska verktyg samt experimentella och datoriserade metoder, avsedda för långsiktig giftighetstestning och identifiering av cellulära responsvägar för toxicitet. Olika cellkulturer kommer att användas för att ta fram experimentella data och cellaktiviteten kommer att studeras grundligt i ett helhetsperspektiv. Syftet är att identifiera cellulära och molekylära signaturer som indikerar giftighet i ett långsiktigt perspektiv, och integrera denna information i experimentella system och lättillgängliga datormodeller. Samarbete kommer att ske med de andra projekten inom SEURAT för att bygga upp en databas med toxikologisk information.

Hemsida: http://notox-sb.eu/
Partners: 11 partners från 6 länder
Svenska partners: Karolinska Institutet
EU-stöd: 4.85 miljoner euro
Projekttid: 5 år, start i januari 2011
Typ av projekt: FP7, Large-scale Integrating Project
Koordinator: Prof. Elmar Heinzle, Saarland University – Biochemical Engineering Institute, Tyskland.

OpenTox

Promotion, development, acceptance and implementation of QSARs (quantitative structure-activity relationships) for toxicology.

Målet med projektet är att utveckla ett toxikologiskt ramverk där man har bred tillgång till toxikologisk data, information samt (Q)SAR-modeller. Ramverket kommer att tillhandahålla verktyg för att kunna integrera data från olika källor som sen kan användas för att ta fram och validera (Q)SAR-modeller för giftighetstestning. Syftet med OpenTox är, istället för att lösa individuella forskningsfrågor, att ta fram ett flexibelt och anpassningsbart ramverk som kan användas både för existerande lösningar och för att underlätta utvecklingen av nya.

Hemsida: http://www.opentox.org/
Partners: 10 partners från 8 länder
Svenska partners: saknas
EU-stöd: 2.975.360 euro
Projekttid: 3 år, start i september 2008
Typ av projekt: FP7, Collaborative Project
Koordinator: Barry Hardy, Douglas Connect,barry.hardy@douglasconnect.com

OSIRIS

Optimized strategies for Risk assessment of chemicals based on Intelligent testing

Målet är att utveckla integrerade teststrategier (ITS) för att maximera användningen av information om kemikalier och därmed minimera behovet av djurtester.

Hemsida: http://www.osiris.ufz.de/
Projekttid: Startade i april 2007 och pågår i 54 månader
Partners: 31 partners från 14 länder
Svensk deltagare: Michael McLachlan  och Gertje Czub, ITM, Stockholms universitet
EU-stöd till Osiris: 10 miljoner euro
Typ av projekt: FP6-SUSTDEV SUSTDEV-3 Global change and ecosystems

PREDICT-IV

Profiling the toxicity of new drugs: a non-animal based approach integrating toxicodynamics and biokinetics.

Det huvudsakliga målet med projektet är att utveckla strategier för att förbättra giftighetsbedömning av läkemedel, genom att använda en kombination av icke-djurbaserade testsystem, cellbiologi och datamodellering. Genom att tillämpa moderna metoder inom toxikologisk testning och modellering så kan man bättre förutsäga ett ämnes giftighet. Gränsvärden för olika ämnen kommer att tas fram och man hoppas även kunna identifiera tidiga biologiska markörer som indikerar giftighet för människan. Användandet av snabba, kostnadseffektiva och icke-djurbaserade testsystem har stor möjlighet att leda till förbättringar enligt 3R-principen.

Hemsida: http://www.predict-iv.toxi.uni-wuerzburg.de/
Partners: 21 partners från 9 länder
Svenska partners: saknas
EU-stöd: 11.330.907 euro
Projekttid: 5 år, start i maj 2008
Typ av projekt: FP7, Integrated Project
Koordinator: Wolfgang Dekant, Julius-Maximilians-Universität Würzburg, dekant@toxi.uni-wuerzburg.de

PREDICTOMICS

Short term in vitro assays for long-term toxicity.

Målet med projektet var att utveckla in vitro-baserade metoder för att förutsäga långsiktiga toxiska effekter av t.ex. läkemedel. Nya cellmodeller utvecklas för att efterlikna den mänskliga levern och njurarna för att i tester kunna identifiera sådana förändringar som markerar skador p.g.a. giftighet.

Mer information här
Partners: 14
Projekttid: 2004-2007
Svenska partners: Saknas
EU-stöd: 2 259 754 euro
Typ av projekt: FP6-STREP

Scarlet

Structure-activity relationships: experts’ workshop in mutagenicity and carcinogenicity

Samband mellan kemikaliers struktur och toxisk aktivitet som orsak till mutationer och cancer har tidigare undersökts utförligt. Men även om resultat från mindre undersökningar kan vara nyttiga i den akademiska världen, så ställer regulatoriska myndigheter (t.ex genom REACH) betydligt högre krav. Detta projekt syftar till att skapa en debatt mellan ledande experter hos myndigheter, forskare, industri, medborgar- och djurskyddsorganisationer, för att kunna överbrygga olika kunskapsområden och organisationsstrukturer. Målet med arbetet är bland annat att utvärdera (Q)SAR som testmetod för mutagenicitet och carcinogenicitet.

Hemsida: http://www.scarlet-project.eu/
Partners: 4 partners från 3 länder
Svenska partners: saknas
EU-stöd: 112.840 euro
Projekttid: 1 år, start i junil 2007
Typ av projekt: FP6, Specific Support Action
Koordinator: Emilio Benfenati, Istituto di Ricerche Farmacologiche, Italy,benfenati@marionegri.it

SCR&Tox

Stem Cells for Relevant Efficient Extended and Normalized Toxicology.

Vid utveckling av produkter för människor så behöver man kunna identifiera giftiga ämnen på ett tidigt stadium. Mänskliga stamceller erbjuder en unik möjlighet att skapa olika cellbaserade testsystem eftersom de kan växa obegränsat och utvecklas till vilken mänsklig celltyp som helst. Syftet med SCR&Tox är att använda dessa egenskaper för att skapa in vitro testsystem för att utvärdera giftigheten hos farmakologiska och kosmetiska ingredienser. Projektet ingår som ett av sex projekt i det europeiska forskningsinitiativet SEURAT.

Hemsida: http://www.scrtox.eu/
Partners: 15 partners från 5 länder
Svenska partners: Cellartis, Astrazeneca, Karolinska Institutet
EU-stöd: 4.7 miljoner euro
Projekttid: 5 år, med start i januari 2011
Typ av projekt: FP7
Koordinator: Prof. Marc Peschanski, Inserm/I-STEM, Frankrike, mpeschanski@istem.fr

SEURAT-1

Safety Evaluation Ultimately Replacing Animal Testing

SEURAT är långsiktigt initiativ för att ersätta djurförsök (främst av råvaror till kosmetika) i tester av systemisk toxicitet vid upprepad dosering. EU:s FP7 HEALTH program och kosmetikaindustrins branschorganisation COLIPA bidrar med 25 miljoner euro vardera. Sex forskningsprojekt har fått anslag i första fasen.

Dessa projekt ingår i SEURAT:
COSMOS (in silico-modeller för toxtester av kosmetika)
DETECTIVE (biomarkörer för organtoxicitet)
HeMiBio (leversimulering i bioreaktor)
NOTOX (cell- och datormodeller för långsiktig toxicitet)
SCR&Tox (Stamceller i systemiska toxtester)
ToxBank (webbaserat databank för prediktiv toxikologi)

SEURAT-1s hemsida: www.seurat-1.eu/

Dessutom finns projektet COACH som har till uppgift att koordinera projekten inom SEURAT

START-UP

Scientific and technological issues in 3Rs alternatives research in the process of drug development and Union politics.

Syftet med projektet är att identifiera och övervinna flaskhalsar i 3R-arbetet inom EU för farmakologisk forskning och utveckling. Tre seminarier, ett för vart och ett av de tre R:en, kommer att anordnas för att fastställa styrkor och svagheter för de tre R:en i EU. Man vill identifiera de begränsande faktorerna på både ett vetenskapligt och teknologiskt plan. Existerande vetenskapliga, teknologiska, etiska, regulatoriska och politiska hinder spelar en avsevärd roll för utvecklandet av nya läkemedel.

Hemsida: http://www.ecopa.eu/
Partners: Vrije Universiteit Brussel, Belgium
Svenska partners: saknas
EU-stöd: 317.964 euro
Projekttid: 2 år, start i april 2008
Typ av projekt: FP7, Specific Support Action
Koordinator: Vera Rogiers, Vrije Universiteit Brussel, Belgium, vrogiers@vub.ac.be

ToxBank

Supporting Integrated Data Analysis and Servicing of Alternative Testing Methods in Toxicology.

ToxBank-projektet syftar till att skapa ett webbaserat varuhus för förvaltning och modellering av toxicitetsdata, en databas för kemiska föreningar, ett lager av utvalda substanser samt ett referenssystem för celler, cellinjer och vävnad för in vitro toxicitetsforskning. Projektets mål är att skapa en omfattande och hållbar lösning för support inom prediktiv toxikologi. Man vill utveckla infrastruktur och servicefunktioner som finns att tillgå som resurs även efter projektets slutförande. ToxBank ingår i forskningsinitiativet SEURAT.

Hemsida: http://toxbank.net/home
Partners: 7 partners från 5 länder
Svenska partners: Karolinska Institutet
EU-stöd: 1.56 miljoner euro
Projekttid: 5 år, start i januari 2011
Typ av projekt: FP7, Large-scale Integrating Project
Koordinator: Prof. Emilio Benfenati, Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Italien, benfenati@marionegri.it, och Dr. Barry Hardy, Douglas Connect, Schweiz.

TOXDROP

Highly parallel cell culture in nanodrops, a new format for high content cell based toxicity screening on Cell on Chip.

TOXDROP har som mål att utveckla “Cell on Chip”-teknologi för industrin att använda i toxicitetsstudier in vitro.

Final report: http://cordis.europa.eu/result/rcn/51780_en.html
Partners: 8
EU-stöd: 1 615 887 euro
Projekttid: 2004-2006
Typ av projekt: FP6-STREP

ToxRisk

EU-ToxRisk – An Integrated European ‘Flagship’ Programme Driving Mechanism-based Toxicity Testing and Risk Assessment for the 21st century – is a European collaborative project funded by the EU Framework Programme for Research and Innovation, Horizon 2020. With a budget of over 30 million €, the project started on 1st January 2016 and will last for a duration of 6 years.

Sammanlagt är 39 universitet, företag, myndigheter och organisationer från Europa och USA involverade i projektet. Svenska Swetox, ett konsortium för toxikologiska vetenskaper med elva ingående svenska universitet, tilldelades 13 miljoner för att delta i projektet.  

Hemsida: http://www.eu-toxrisk.eu/

ReProTect

Development of a novel approach in hazard and risk assessment for reproductive toxicity by a combination and application of in vitro, tissue and sensor technologies.

ReProTect är ett av de största forskningsprojekt som fått bidrag av EU-kommissionen. Målet är att utveckla teststrategier som kan leda till att djurförsöken ersätts inom alla områden av reproduktionstoxikologi för riskbedömning. Metoder som ska utvecklas och tas med i strategierna är cell- och vävnadskulturer, sensorteknologi och datormodeller. Målet är att minska djurförsöken inom REACH, men även i läkemedelsutveckling och testningav t.ex. kosmetikaingredienser. En stor mängd djur används idag i ett stort antal olika djurtester för att undersöka olika aspekter av skador på foster och reproduktionsförmågan. Forska Utan Djurförsöks vice ordförande, Karin Gabrielson Morton sitter med i projektets Supervising Board.

Hemsida: www.reprotect.eu
Antal artners: 26
Svenska partners: Lennart Dencker, Eva Brittebo och Matts Olovsson, Uppsala universitet.
EU-stöd: 9,1 miljoner euro.
Projekttid: 2004-2009
Typ av projekt: FP6-IP
Koordinator: Prof. Michael Schwarz, Department of Toxicology
Institute of Pharmacology und Toxicology, University of Tuebingen

Sens-it-iv

Novel Testing Strategies for In Vitro Assessment of Allergens

Målet är att utveckla in vitro-metoder för allergitestning.

Mer information här
Partners: 28
Svenska partners: Carl Borrebaeck, Lunds universitet
EU-stöd: 11 miljoner euro
Projekttid: 5 år, start oktober 2005, avslutas hösten 2011
Typ av projekt: FP6-IP
Koordinator: Erwin L Roggen, Novoenzymes AS, Danmark    

VITROCELLOMICS

Reducing Animal Experimentation in Preclinical Predictive Drug Testing by Human Hepatic In Vitro Models Derived from Embryonic Stem Cells.

Projektets mål var att utveckla testmetoder för att undersöka toxiska effekter på levern av läkemedel, samt hur levern bryter ned och omvandlar läkemedel. Metoden baseras på leverceller som utvecklats från humana embryonala stamcellinjer. De odlas i bioreaktorer som efterliknar en riktig mänsklig lever. Med olika mätmetoder bedöms läkemedlets toxiska effekter och den biokemiska nedbrytningen av läkemedlet. Denna nya metodik skall kunna ersätta många djurförsök som krävs för att undersöka ett läkemedels toxiska effekter och läkemedlets omvandling i kroppen.

Final report: http://cordis.europa.eu/result/rcn/47064_en.html
Projekttid: 2006-2008
Antal partners: 9
Svenska deltagare: Linköpings universitet (Koordinator), Cellartis AB (Göteborg), Astra Zeneca AB R&D Mölndal (Mölndal, Göteborg)
Koordinator: Prof. Carl-Fredrik Mandenius, Linköpings universitet
EU-stöd: 2.942.000 euro
Typ av projekt: SP6-STREP

Senast uppdaterad: 19 februari 2019