Antikroppar

Antikroppar – ett djurskyddsproblem

Produktion av antikroppar med in vivo-metoder innebär djurskyddsproblem, särskilt propagering av monoklonala antikroppar. Om antikroppar används i ett projekt som får stöd av Forska Utan Djurförsök bör antikroppar som produceras in vitro användas när det är möjligt. EU:s center för alternativ till djurförsök, EURL ECVAM, har i maj 2020 publicerat en rekommendation om att djurförsök i syfte att utveckla/producera antikroppar inte bör tillåtas inom EU utan en stark vetenskaplig motivering, då det finns djurförsöksfria alternativ som bör kunna användas i de flesta fall.

När det gäller mångfaldigande av monoklonala antikroppas så finns redan en motsvarande rekommendation sedan 1998, baserat på att ECVAM:s vetenskapliga kommitté konstaterat att det finns alternativa metoder som så gott som alltid fungerar (mer information här »). Tidigare mångfaldigades monoklonala antikroppar nästan uteslutande genom ascitesmetoden, där antikropparna mångfaldigas i bukhålan på möss och extraherades ur ascitesvätska. Både tillväxten av antikroppsinnehållande ascitesvätska och tömningen av vätskan, orsakar stora lidanden för djuren.

På grund av ascitesmetodens plågsamhet är det i princip inte tillåtet att mångfaldiga monoklonala antikroppar med denna metod i Sverige. Även inom övriga EU-länder ska sådan produktion alltså vara förbjuden, då djurmetoden strider mot EU:s djurförsöksdirektiv som stadgar att djurförsök inte får utföras om det finns djurfria metoder att uppnå samma mål. Även i USA har användningen av ascites-metoden för att mångfaldiga monoklonala antikroppar begränsats.

Dock säljs fortfarande antikroppar producerade med in-vivo (ascites-) metoden i Sverige, och det är därför viktigt att de som använder monoklonala antikroppar ställer frågor om produktionsmetoderna och efterfrågar in vitro-propagerade antikroppar från sina leverantörer.

Dags att ersätta all antikroppsproduktion i djur

I en artikel publicerad i Trends in Biotechology och i Science sommaren 2016 menar författarna att det nu finns metoder att producera ”animal-friendly affinity reagents” (AFAs) som fullt ut kan ersätta även polyklonala antikroppar från djur. En hemsida togs fram för att erbjuda mer information och författarna inbjöd även till diskussion på Linkedin om bl.a. ”outstanding questions” om AFAs som ersättning för antikroppar producerade i djur.

Då EU:s direktiv om djurförsök inte tillåter att djurförsök används om målet kan nås utan djurförsök, menar författarna att det är dags att helt avveckla produktion av antikroppar in vivo inom EU och även stoppa importen från andra länder. Kontakter togs med  EUs center för alternativ till djurförsök, EURL ECVAM, med målet att driva på en sådan utveckling. En expertgrupp tillsättes för att utveckla en plan för omställningen och ta fram implementeringsplaner. Även behovet av såväl utbildning som stöd till producenter som tar fram antikroppar utan att använda djur, har lyfts.

I maj 2020 publicerade EURL ECVAM sin rapport över djurförsöksfria metoder att producera antikroppar och andra produkter som kan ersätta antikroppar. Slutsatsen är att produktion av antikroppar genom immunisering av djur inte längre bör tillåtas utan en stark vetenskaplig motivering till varför djurförsöksfria metoder inte fungerar i det aktuella försöket. Rapporten har dock även kritiserats. Enligt kritikerna är svårigheterna att ersätta djurförsöken större än vad som framgår av rapporten. Fortsatt arbete med att ta fram riktlinjer, utbildning och lösa svårigheterna behövs.

Var kan man köpa in vitro-producerade antikroppar?

Vi har tidigare länkat till listor över företag som säljer in vitro-producerade antikroppar, men några sådana listor över leverantörer i Europa finns för närvarande inte tillgängliga på internet. Här har vi samlat den information vi känner till. Tipsa oss gärna om fler leverantörer!

I EURL ECVAM:s rapport finns, på sid 69, exempel på leverantörer och antikroppskataloger.

Miltenyi Biotechs är ett företag som säljer rekombinanta antikroppar, REAffinity-antibodies. Finns även i Sverige här »

Integra biosciences säljer utrustning för att producera monoklonala antikroppar. Ett nytt system, celline, ökar produktionen och sänker kostnaderna, samt minskar åtgången av fetalt kalvserum, läs här »

Hör gärna av dig till karin@forskautandjurforsok.se om du har tips om leverantörer av in vitro-producerade antikroppar.

Senast uppdaterad: 22 juni 2021