Projekt som fått anslag 2000-2009

Forskningsprojekt som fått anslag från Forska Utan djurförsök 2000-2009

Det är stor bredd på forskningsprojekten som fått anslag från Forska Utan Djurförsök genom åren. Några exempel är forskning kring cancer och diabetes, toxicitetstester, etologiska studier, alternativ till djurförsök inom utbildning, metodutveckling inom cell- och vävnadsodling, informationsprojekt, teknikutveckling för studier på människor och forskning om massmedias hantering av djurförsöksfrågan.

Populärvetenskapliga beskrivningar av projekten finns här »
Du kan också använda sökfunktionen (uppe till höger) för att söka efter mer information om en forskare eller forskningsområde.

Projekt som får forskningsanslag 2008-2009

Torbjörn Bengtsson, Örebro universitet, fick 90.000 kr i slutanslag till projektet ”In vitro-studier av cell-cell interaktion och inflammatoriska och mitogena mekanismer i en human kärlmodell”

Anna Forsby, Stockholms universitet, fick 140.000 kr i fortsatt anslag till sitt projekt ”Neuronal cellmodell för detektion av milt ögonirriterande kemikalier”

Roland Grafström, Karolinska institutet, fick 90.000 i slutanslag till projektet: ”Global genomic characterization of stem cells using a multiplex systems biology model for normal and cancerous epithelium.”

Malin Lindstedt, Lunds universitet, fick 100.000 kr i fortsättningsanslag till sitt projekt ”Studier av allergeners effekt på dendritiska celler – bas för in vitro-test av kemikaliers förmåga att orsaka sensibilisering.”

Magnus Ingelman-Sundberg, Karolinska institutet, fick 100.000 kr för projektet: ”Nya humana in vitro-system för bättre prediktion av läkemedelsinducerad levertoxicitet.”

Maria Karlgren, Uppsala universitet fick 140.000 kr till projektet: ”In vitro modeller för prediktion av läkemedelsinteraktioner.”

Maris Lapins, Uppsala universitet får 120.000 kr till projeket: ”Design av selektiva hämmare av proteinkinaser med användning av proteokemometri.”

Tommy Linné,  SLU, BMC, Uppsala fick 140.000 kr i fortsättningsanslag till projektet: ”Att utveckla metoder för att ersätta testning och ”strain”-karakterisering på möss av agens för överförbara spongi-encefalopatier – prionsjukdomar – med ett djurfritt cellkulturbaserat alternativ.”

Hans-Gustaf Ljunggren, Karolinska institutet, fick 90.000 kr till projektet: ”Utvecklandet av en human lever-modell som möjliggör studier av immunsystemets funktion i kronisk hepatit C virusinfektion.”

Matts Olovsson, Uppsala universitet fick 90.000 kr till projektet: ”Effekter av hormoner, kemikalier och hormonstörande ämnen på odlade celler från human livmoderslemhinna.”

Johan Rönnelid , Uppsala universitet, fick 90.000 kr i slutanslag till projektet: ”Klinisk betydelse av immunkomplexreglerad cytokinproduktion och autoantikroppar vid reumatisk sjukdom.”

Michael Stigson, Uppsala universitet, fick 140.000 kr till projektet: ”Mekanismbaserad in vitro-testning för teratogenicitet.”

Erik Ullerås, Sveriges Lantbruksuniversitet, fick 100.000 kr till projektet: ”Utveckling av ett in vitro test för effekter av hormonstörande kemikalier på tidig manlig könsutveckling.”

Projekt som får forskningsanslag 2007-2008

Christel Bergström, Uppsala universitet: ”Datormodeller för prediktion av läkemedelstransport över cellmembran.”

Anna Forsby, Stockholms universitet: ”Neurotoxiska mekanismer för akut, systemisk toxicitet studerade in vitro.”

Anna Forsby, Stockholms universitet: ”Neuronal cellmodell för detektion av milt ögonirriterande kemikalier.”

Anna Fyrberg, Hälsouniversitetet, Linköping: ”RNA interferens för att studera aktiviteten av nukleosidanaloger.”

Roland Grafström, Karolinska institutet: ”Odling av stamceller från munepitel: funktionsbestämning med tonvikt på bioinformatisk transkriptanalys” .

Jan Grawé, Uppsala universitet: ”Mikrokärntestet in vivo till in vitro: Mot en humancellsbaserad in vitro-modell för studier av kromosomskada i benmärgsceller.”

Per Hultman , Hälsouniversitetet, Linköping:  ”Reagens istället för djur: In Vitro Test för prediktion av allergiska överkänslighetsreaktioner.”

Ada Kolman, Expertrådet AB, Sollentuna, ”Användning av humana toxicitetsdata för utvärdering av in vitro tester.”

Malin Lindstedt, Lunds universitet: ”Studier av allergeners effekt på dendritiska celler – bas för in vitro test av kemikaliers förmåga att orsaka sensibilisering.”

Tommy Linné,  SLU, BMC, Uppsala: ”Att utveckla metoder för att ersätta testning och ”strain”-karakterisering på möss av agens för överförbara spongi-encefalopatier – prionsjukdomar – med ett djurfritt cellkulturbaserat alternativ.”

Christina Rudén, KTH, Stockholm: ”Modeller för effektivare teststrategier i kemikaliekontrollen.”

Johan Rönnelid, Uppsala universitet: ”Klinisk betydelse av immunkomplexreglerad cytokinproduktion och autoantikroppar vid reumatisk sjukdom.”

Therese Söderdahl, Karolinska Institutet: ”Human stamcellsmodell för utvärdering av läkemedels-inducerad toxicitet: Karaktärisering av biotransformationsenzymer i hepatocyt-lika celler från humana embryonala stamceller.”

Erik Ullerås, SLU, Uppsala: ”Toxicitetsstudier av hormonstörande ämnen på humana binjureceller (H295R).”

Projekt som får forskningsanslag 2006

Torbjörn Bengtsson, Linköpings universitet: ”In vitrostudier av cell-cell interaktion och mitoegna mekanismer i en human kärlmodell.”

Sandra Ceccatelli (tagit över projektet från Maria Backlund), Karolinska Institutet: ”Utveckling av in vitro-test för mätning av överproduktion av reaktivt syre i humana neuronala stamceller.”

Anna Forsby, Stockholms universitet: ”Neuronal cellmodell för detektion av milt ögonirriterande kemikalier.”

Anna Forsby, Stockholms universitet. ”Neurotoxiska mekanismer för akut, ”-systemisk toxicitet studerade in vitro-”

Roland Grafström, Karolinska Institutet: ”Odling av stamceller från munepitel: genuttryck och känslighet för programmerad celldöd.”

Jan Grawé, Uppsala universitet: ”Mikrokärntestet för kromosomskador i benmärgsceller: från in vivo till in vitro.”

Stellan Hjertén , Uppsala universitet: ”Studier av artificiella antikroppar mot proteiner, virus och celler (bakterier) samt applikationer”.

InterNICHE: ”Bidrag till verksamheten”

Ada Kolman, Expertrådet: ”Användning av humana toxicitetsdata för utvärdering av in vitro-tester.”

Tiit Land, Stockholms universitet: ”Järnreglering och järninducerad oxidativ stress vid Alzheimer´s sjukdom.”

Johan Rönnelid, Uppsala universitet: ”Immunkomplex reglering av cytokinproduktionen vid reumatisk sjukdom.”

Scandinavian Society of Cell Toxicology (SSCT): ”Bidrag till SSCT:s årliga workshop”

Silvertest: ”Bidrag till seminarium”

Camilla Svensson, Uppsala universitet: ”Från stamcell till T-cell in vitro – utvärdering av ny metodik för identifiering av immuntoxiska ämnen.”

Erik Ullerås, SLU: ”Toxicitetsstudier av hormonstörande ämnen på humana binjureceller (H295R)”

Projekt som får forskningsanslag 2005

Torbjörn Bengtsson, Hälsouniversitetet, Linköping: In vitro studier av cell-cell interaktion och inflammatoriska och mitogena mekanismer i en human kärlmodell.
Christel Bergström, Uppsala Universitet: Datormodeller för prediktion av läkemedelstransport över cellmembran. 
Björn Ekwalls minnesfond
: Bidrag till verksamheten
Anneli Björklund, Karolinska universitetssjukhuset: En virtuell betacell som ett redskap att förstå och avhjälpa reducerad insulinfrisättning vid typ 2-diabetes.
Carl Borrebaeck, Lunds universitet: Design av ett in vitro baserat cellsystem för prediktion av allergenicitet hos industriella produkter.
Anna Forsby, Stockholms universitet: Neuronal cellmodell för detektion av milt ögonirriterande kemikalier.
Anna Forsby, Stockholms universitet: Neurotoxiska mekanismer för akut, systemisk toxicitet studerade in vitro
Roland Grafström, Karolinska Institutet: Odling av stamceller från munepitel: genuttryck och känslighet för programmerad celldöd.
InterNICHE: Bidrag till verksamheten
Anna Krook, Karolinska Institutet: Reglering av insulinkänslighet i skelettmuskulatur: Studier på primära muskelcellodlingar från människa.
Tiit Land, Stockholms universitet: Järnreglering och järn-inducerad oxidativ stress vid Alzheimer´s sjukdom.
Agneta Oskarsson, SLU: Toxicitetsstudier av hormonstörande ämnen på humana binjureceller (H295R)
Peteris Prusis, Uppsala universitet: Framtagning av antikroppar genom datorbaserad protekemometrisk modellering av antikropps-peptid-interaktioner.
Johan Rönnelid, Uppsala universitet: Immunkomplex reglering av cytokinproduktionen vid reumatisk sjukdom.
Marianne Schultzberg, Karolinska institutet: Alzheimer´s disease (AD) proteins, mutations and inflammation.

Projekt som får forskningsanslag 2004

Torbjörn Bengtsson, Hälsouniversitetet, Linköping: In vitro studier av cell-cell interaktion och inflammatoriska och mitogena mekanismer i en human kärlmodell.
Christel Bergström, Uppsala Universitet: Datormodeller för prediktion av läkemedelstransport över cellmembran. 
Carl Borrebaeck, Lunds universitet: Design av ett in vitro baserat cellsystem för prediktion av allergenicitet hos produkter i samhället.
Cecilia Clemedson, Expertrådet AB: EDIT – Utvärderingsstyrd utveckling av nya toxikologiska in vitro-tester.  
Maria Falkenberg, Karolinska Institutet: Utveckling av in vitro-tester som kan ersätta djurmodeller vid utvärdering av nukleosid-analogers mitokondriella toxicitet.
Anna Forsby, Stockholms universitet: Neuronal cellmodell för detektion av milt ögonirriterande kemikalier.
Roland Grafström, Karolinska Institutet: Odling av stamceller från munepitel: genuttryck och känslighet för programmerad celldöd.
Stellan Hjertén, Uppsala: universitet Studier av artificiella antikroppar mot proteiner, virus och celler (bakterier) samt applikationer.
InterNICHE: Bidrag till verksamheten
Tiit Land, Stockholms universitet: Järnreglering och järn-inducerad oxidativ stress vid Alzheimer´s sjukdom.
Jonas Lindblom, Uppsala universitet: Multimediabaserade simuleringar av djurförsök i undervisningen.
Agneta Oskarsson, SLU: Toxicitetsstudier av hormonstörande ämnen på humana binjureceller (H295R)
Karina Smith, Norges Veterinärhögskole, Oslo: Uppgradering av databasen NORINA.

Projekt som får forskningsanslag 2003

Carl Borrebaeck, Lunds universitet: Human Cell Systems for Predicting the Allerginicity of Genetically Engineered Proteins.
Roland Grafström, Karolinska Institutet: Odling av stamceller från munepitel: genuttryck och känslighet för programmerad celldöd.
Maria Falkenberg, Karolinska Institutet: Utveckling av in vitro-tester som kan ersätta djurmodeller vid utvärdering av nukleosid-analogers mitokondriella toxicitet
Cecilia Clemedson, Expertrådet AB: EDIT – Utvärderingsstyrd utveckling av nya toxikologiska in vitro-tester
Anna Forsby, Stockholms universitet: Validering av en sensorisk nervcellmodell för detektion av milt ögon-irriterande kemikalier
Suchitra Holgersson, Huddinge Universitetssjukhus AB, Stockholm: Generation av fetallever stamceller för att testa drogtoxicitet
Christina Rudén, Kungliga Tekniska Högskolan: Assessing the usefulness of in vitro tests in regulatory toxicology. 
Johan Rönnelid, Uppsala: Immunkomplexmedierad reglering av cytokinproduktionen vid reumatisk sjukdom och vid cancer
Scandinavian Society of Cell Toxicology (SSCT): Bidrag till SSCT:s årliga workshop
Marianne Schultzberg, Novum, Stockholm: Alzheimer´s disease (AD) proteins, mutations and inflammation. 
Karina Smith, Norges Veterinärhögskole, Oslo: Uppgradering av databasen NORINA.
Roger Sundler, Lunds universitet: Evaluering av cell-linjemodell(er) för studier av makrofagsignalering och för grundläggande inflammationsforskning.

Projekt som får forskningsanslag 2002

Ewa Björling, Karolinska Institutet: Generation of human monoclonal fab fragments against hiv and measies virus.
Cecilia Clemedson, Expertrådet AB: EDIT-Utvärderingsstyrd utveckling av nya toxikologiska in vitro-tester.
Cecilia Clemedson, NICA (Nordiskt Informationscentrum för Alternativa metoder till djurförsök): Bidrag till verksamheten
Anna Forsby, Stockholms universitet: Differentierade humana neuroblastomaceller som modell för diabetesassocierade neuropatier.
Anna Forsby, Stockholms universitet: Utveckling av neuronala cellmodeller för testning av ögonirriterande kemikalier
FRAME, Nottingham, UK: Bidrag till facktidskriften ATLA
Roland Grafström, Karolinska Institutet: Etablering av metaboliskt kompetenta cellinjer och vävnadslik munslemhinna in vitro.
Thomas Helleday, Stockholms universitet: Humana celler defekta i DNA reparation som ett nytt verktyg för att studera genotoxiska effekter.
Suchitra Holgersson, Huddinge universitetssjukhus: Generation av fetallever stamceller för att testa drogtoxicitet.
Carlos Ibanez, Karolinska Institutet: Identification of neuronal stem cell surface antigens through in vitro generation of specific human antibodies by phage display.
Gunnar Kratz, Universitetssjukhuset, Linköping: Utveckling av in vitro-modeller för studier av sårläknings-processen i human hud.
Anna Krook, Karolinska Institutet: Insulinresistens i skelettmuskulatur: Studier på primära muskelcellodlingar från människa.
Per Lundahl, Uppsala universitet: Kromatografi med biomembraner och celler för bestämning av läkemedelsupptag och membranproteinaktivitet
Elisabeth Löwdin, Akademiska sjukhuset, Uppsala: Experimentella studier av antibiotikas farmakodynamik.
Scandinavian Society of Cell Toxicology (SSCT): Bidrag till SSCT:s årliga workshop
Johan Rönnelid, Akademiska Sjukhuset, Uppsala: Immunkomplexmedierad reglering av cytokinproduktion vid reumatisk sjukdom och vid cancer.   
Karina Smith, Norges Veterinärhögskole, Oslo: Utvärdering och uppgradering av databasen NORINA.
Trude Staalesen, Sahlgrenska universitetsjukhuset: VEGF och dess receptorers betydelse för intimal hyperplasi.

Projekt som får forskningsanslag 2001

Per Artursson, Uppsala Universitet: Prediktion av läkemedelsabsorption i dator.
Katarina Bedecs, Stockholms Universitet: In vitro-studier av cytopatologiska förändringar i prioninfekterade neurona cellinjer
Ewa Björling, Karolinska Institutet: Generation of human monoclonal fab fragments against hantavirus and hiv.
Cecilia Clemedson, Expertrådet AB: EDIT – Utvärderingsstyrd utveckling av nya toxikologiska in vitro-tester.
Cecilia Clemedson, NICA (Nordiskt Informationscentrum för Alternativa metoder till djurförsök): Bidrag till verksamheten
Anna Forsby, Stockholms Universitet: Differentierade humana neuroblastomaceller som modell för diabetesassocierade neuropatier.
Roland Grafström, Karolinska Institutet: Etablering av metaboliskt kompetenta cellinjer och vävnadslik munslemhinna in vitro.
Christina Gretzer, Göteborgs universitet: Utveckling av metodik för in vitro-studier av cell-material interaktioner.
Mats Harms-Ringdahl, Stockholms Universitet: Validering av ett testsystem för identifiering av ämnen som interfererar med den apoptotiska processen.
Helen Håkansson, Karolinska Institutet: Utvecklande av ett multivariat angreppssätt för toxikologisk värdering med inriktning på ah-receptormedierad toxicitet in vitro
Shahidul Islam, Karolinska sjukhuset: Toxikologisk undersökning av diabetesframkallande ämnen: studier på celllinjer och primära betacellodlingar från människa
Majid Kalani, Karolinska Sjukhuset: Effekten av doxazosin (Alfadil) på hudens mikrocirkulation hos patienter med diabetes och hypertoni.
Ada Kolman, Stockholms Universitet: Användning av pulsgelelektrofores för testning av DNA-skadande egenskaper hos cancerframkallande kemikalier.
Gunnar Kratz, Universitetssjukhuset, Linköping: Utveckling av in vitro-modeller för studier av sårläknings-processen i human hud.
Anna Krook, Karolinska Sjukhuset: Insulinresistens i skelettmuskulatur: Studier på primära muskel-cellodlingar från människa.
Elisabeth Löwdin, Akademiska sjukhuset, Uppsala: Experimentella studier av antibiotikas farmakodynamik.
Staffan Nilsson, Lunds Universitet: Plastikroppar – nanopartiklar med molekylavtryck.
Stina Oredsson, Lunds Universitet: Vilken genetisk skada ger ökad känslighet för polyaminbrist?
Ann-Sofi Rehnstam-Holm, Göteborgs Universitet: Utveckling och utprovning av alternativa metoder för detektion av algtoxiner i musslor.
Karina Smith, Norges Veterinärhögskole, Oslo: Utvärdering och uppgradering av databasen NORINA.

Projekt som får forskningsanslag 2000

Petra Bertilsson, Hälsouniversitetet, Linköping: Tarmpatofysiologins påverkan på absorption och metabolism av läkemedel
Anneli Bjöersdorff, Länssjukhuset, Kalmar: Utveckling av laboratoriediagnostik avseende granulocytär ehrlichios.
Ewa Björling, Karolinska Institutet: Generation of human monoclonal antibodies against hanta, HIV and measles virus.
Cecilia Clemedson, NICA – Nordic Information Centre for Alternative Methods: Kan in vitro tester förutsäga mänsklig akut subletal toxicitet? – En utvärderingsstudie. 
Julia Davies, Lunds universitet: Mucin-producerande cell-linjer som en modell för mucinsyntes och sekretion in vivo.
Geirid Fiskesjö, Lund: Deltagande i projekt ang relevans av korttidstest som alternativ till djurförsök.
Anna Forsby, Stockholms universitet: Utveckling och validering av en metod för datorbaserad kvantifiering av neuritdegeneration.  
Roland Grafström, Karolinska Institutet: Etablering av metaboliskt kompetenta cellinjer och vävnadslik munslemhinna in vitro.
Thomas Helleday, Wallenberg laboratoriet, Stockholm: Utveckling och validering av DRAG-testet, ett nytt ”high throughput”-alternativ för genotoxiska effekter.
Gunnel Hellgren, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg: Utveckling av cellfri bioassay för tillväxthormon.
Helen Håkansson, Karolinska Institutet: Utvecklande av ett multivariat angreppssätt för toxikologisk värdering med inriktning på Ah-receptormedierad toxicitet in vitro.
Kerstin Iverfeldt, Stockholms universitet: Införande av alternativa metoder till djurförsök på påbyggnads- och fördjupningskurser i neurokemi.
Per Jensen, Sveriges Lantbruksuniversitet, Skara: Naturligt beteende och välfärd hos höns: Referenspopulationer och jämförande studier.
Bengt Jernström, Karolinska Institutet: Utveckling av däggdjursceller som permanent uttrycker biotransformationsenzymer från människa.
Ada Kolman, Stockholms universitet: Toxikologisk undersökning av cancerframkallande kemikaliers förmåga att inducera DNA-dubbelsträngbrott i humana celler.
Gunnar Kratz, Karolinska sjukhuset: Utveckling av in vitro-modeller för studier av sårläknings-processen i human hud.
Anna Krook, Karolinska sjukhuset: Insulinresistens i skelettmuskulatur: Studier på primära muskelcellodlingar från människa.
Ingemar Pongratz, Karolinska Institutet: Utveckling av ett jästbaserat modellsystem för att studera -PAS faktorers funktion.
Karina Smith, Norges veterinærhøgskole,Oslo, Norge: Utvärdering och uppgradering av databasen NORINA.  

Senast uppdaterad: 4 mars 2016