Projekt som fått anslag 1990-1999

Projekt som fått forskningsanslag från Forska Utan djurförsök 1990-1999

Det är stor bredd på forskningsprojekten som fått anslag från Forska Utan Djurförsök genom åren. Några exempel är forskning kring cancer och diabetes, toxicitetstester, etologiska studier, alternativ till djurförsök inom utbildning, metodutveckling inom cell- och vävnadsodling, informationsprojekt, teknikutveckling för studier på människor och forskning om massmedias hantering av djurförsöksfrågan.

 

Projekten som fick anslag 1999

Per Artursson, BMC, Uppsala: Prediktion av läkemedelsabsorption i dator.
Gunnar Berg, Göteborgs universitet : DigiDiss
Per-Olof Berggren, Karolinska Institutet: Identifiering av den faktor i serum från patienter med typ 1 diabetes som ökar aktiviteten hos B-cellens spänningsaktiverade L-typ Ca2+-kanal samt underliggande molekylära mekanismer.
Ewa Björling, Karolinska Institutet: Generation of monoclonal antibodies against hanta, HIV and measles virus.
Leif Carlsson, Umeå universitet: Cellulär och molekylär analys av självgenereringen av blodstam-celler.
Julia Davies, Lunds universitet: Mucin-producerande cell-linjer som en modell för mucinsyntes och sekretion in vivo.
Björn & Barbro Ekwall, CTLU, Stånga: EDIT – Utvärderingsstyrd utveckling av nya toxikologiska in vitro-tester. 
Anna Forsby, Stockholms universitet: Utveckling av en in vitro-modell för studier av åldersdiabetes-relaterad neuropati.
Roland Grafström, Karolinska Institutet: Etablering av metaboliskt kompetenta cell-linjer och vävnadslik munslemhinna in vitro.
Thomas Helleday, Wallenberg lab, Stockholm: Utveckling och validering av DRAG-testet, ett nytt ”high throughput”-alternativ för genotoxiska effekter.  
Gunnel Hellgren, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg: Utveckling av cellfri bioassay för tillväxthormon.
Jan Henriksson, Karolinska Institutet: Utvecklande av metodik för att mäta perifer insulinkänslighet hos människa med hjälp av mikrodialysteknik.
Helen Håkansson, Karolinska Institutet: Utvecklande av ett multivariat angreppssätt för toxikologisk värdering av in vivo- och in vitro-data, med inriktning på hälsoriskbedömning.
Gunnar Kratz, Karolinska sjukhuset: Utveckling och etablering av in vitro modeller för brännskador i human hud.
Agneta Oskarsson,  SLU: Prediktion av kadmiumupptag från välling studerad in vitro med hjälp av simulerad spädbarnsdigestion och Caco-2 cellmodell.
Scandinavian Society of Cell Toxicology: Bidrag till SSCTs 17de årliga workshop on In Vitro Toxicology, Röstånga, 23-26 september, 1999.
Annika Scheynius, Karolinska sjukhuset: Rekonstruerad human hud för prediktiv allergi- och toxicitetstestning samt studier av initiala mekanismer vid allergiska eksem.
Adrian J. Smith, Norges veterinærhøgskole, Oslo, Norge: Utvärdering och uppgradering av databasen NORINA.

1998

Shu Wang, Göteborgs universitet: Studera processer och mekanismer som leder till programmerad celldödmed hjälp av en cellinje med mänskliga nervceller.
Per Artursson, Uppsala universitet: Studera sambandet mellan läkemedelsmolekylers ytegenskaper och hur de tas upp i tarmen och utveckla datormodeller.
Per-Olof Berggren, Karolinska Institutet: Identifiera en faktor i serum från diabetespatienter.
Ewa Björling, Karolinska Institutet: En alternativ metod framställa humana monoklonala antikroppar för immunoterapi och profylax mot mässlingsvirus, Hantavirus och HIV.
Cecilia Clemedson, NICA (Nordiskt Informationscentrum för Alternativa Metoder till Djurförsök): Bidrag till NICAs verksamhet.
InterNICHE: Produktion av video om alternativ till djurförsök i utbildning.
Julia Davies, Lunds universitet: Undersöka om de mucinproducerande cellinjer som nu finns tillgängliga kan användas som modell för syntes och sekretion av muciner från luftvägarna.
Björn och Barbro Ekwall, CTLU, Stånga: Utveckling av alternativa giftighetstestmetoder, EDIT.
David Finer, Karolinska Institutet: Avsluta en kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys av alla artiklar om djurförsök i fem svenska dagstidningar under åren 1974 till 1994.
Geirid Fiskesjö, Lund: Informera om och fortsätta att etablera alliumtestet, ett alternativt toxicitetstest (giftighetstest) som Fiskesjö har vidareutvecklat och standardiserat.
Anna Forsby, Stockholms universitet: Utvärdera en metod att testa kemikaliers nervskadande effekter.
Roland Grafström, Karolinska Institutet: Fortsätta utveckla system med serumfri odling av munepitelceller och fibroblaster från människor.
Gunilla Hallgren, SLU: inköp av datorer och program för alternativ kirurgiundervisning för veterinärstuderande.
Lars Höglund, Linköpings universitet, Inköp av datorer och program för att ersätta djurförsök i biologi-undervisningen.
Helen Håkansson, Karolinska Institutet: Öka kunskapen om substansers toxiska (giftiga) effekter och interaktioner, samt att bygga riskbedömningsmodeller för kemikalier.
Gunnar Kratz
, Karolinska sjukhuset: Utveckla alternativa modeller av hudbrännskador, vilka kan ersätta försök där djur utsätts för mycket smärtsamma brännskador.
Marie Larsson-Alminger, Chalmers Tekniska högskola: Ersätta djur med en datorstyrd modell av mag-tarmkanalen hos djur och människa i forskning och undervisning.
Adrian och Karina Smith, Norges Veterinärhögskole, Oslo: Utvärdering och uppgradering av databasen NORINA.

1997

Bo Algers & Kristina Odén: Hur påverkar tillgången till dagsljus under uppfödningen den vuxna värphönan
Per Artursson : Prediktion av läkemedelsabsorption i dator.
Björn Ekwall : Publicering (i ATLA och på Internet) av MEIC-resultat
Geirid Fiskesjö: Fortsatt arbete med Alliumtestet
Roland Grafström : Framställning av en human slemhinna utan serum
Gunnar Kratz : Utveckling och etablering av in vitro modeller för brännskador i human hud
Otto Paulsen : Undersökning av cytotoxiska antibiotikaeffekter på endotelceller
Samuel Svensson : Utveckling av datorbaserade alternativ till försöksdjur inom undervisning i farmakologi och fysiologi

1996

Bo Algers & Kristina Odén:  Probleminventering i värphönsanläggningar med alternativa inhysningssystem
Paul Ciszuk: Mobil hönsskötsel med olika djurmaterial – delprojekt ”Hönsvagnar i växthus”
Geirid Fiskesjö: Särtryck, kopiering och utskick av Alliumtestet
InterNICHE: Stöd till verksamheten
Ada Kolman: In vitro studier av effekten av carcinogena epoxider, propylenoxid och epiklorhydrin på humana celler
Gunnar Kratz: Utveckling och etablering av en in vitro modell för brännskador i human hud
Otto Paulsen: Undersökning av cytotoxiska antibiotikaeffekter på endotelceller

1995

Bo Algers & Kristina Odén:  Probleminventering i värphönsanläggningar med alternativa inhysningssystem
Erik Björk: Diffusion av läkemedel i mucus
Vijay Chhajlani: Molecular studies of the melanocortin peptide hormone receptors and their use in the development of novel therapy for melanoma
Björn Ekwall: a. Skandinaviska Celltoxikologiska Sällskapets utvärderingsprojekt MEIC b. SSCT-konferensen
Anna Forsby: Studier av neurotoxiska substansers effekter på receptorers funktion
Geirid Fiskesjö: Publicering och utskick av skrifter angående Alliumtestet
David Finer: Försök att förstå? – en analys av artiklar om djurförsök i fyra dagstidningar 1974-1994
Per Jensen: Naturligt beteende och domesticeringsförändringar hos höns
Gunnar Kratz: Utveckling och etablering av en in vitro modell för brännskador i human hud
Ada Kolman: Toxikologisk studier av carcinogena epoxider i två in vitro-tester
Otto Paulsen: Undersökning av cytotoxiska antibiotikaeffekter på endotelceller

1994

Bo Algers & Kristina Odén :  Probleminventering i värphönsanläggningar med alternativa inhysningssystem
Lars I. Andersson : Molekylavtryck som substitution för antikroppar i immunoassay analoga tekniker
Per Artursson : Prediktion av läkemedelsabsorption i dator och cellodling.
Agneta Bergqvist : Tillväxtreglering av läkemedelsabsorption i dator och cellodling
Erik Björk : Diffusion av läkemedel i mucus
Vijay Chhajlani : Molecular studies of the melanocortin peptide hormone receptors and their use in the development of novel therapy for melanoma
Paul Ciszuk : Rationell hönsskötsel enligt KRAV-regler
Björn Ekwall : Skandinaviska Celltoxikologiska Sällskapets utvärderingsprojekt MEIC
Roland Grafström : Utveckling av modellsystem baserade på humana celler i serum-fri odling
Ebba Hédén-Blomqvist : Klarläggande av elektrofysiologiska mekanismer och egenskaper hos det humana luktepitelet, med hjälp av bl.a. ”patch clamp” teknik
Leif Jacobsson : Videoinspelning av grundläggande försöksdjursteknik på marsvin
Ada Kolman : In vitro studier av neoplastisk celltransformation framkallade med carcinogena epoxider
Gunnar Kratz: Utveckling och etablering av en in vitro modell för brännskador i human hud
Anders Mathlein : Reportage och roman om vår syn på och vårt förhållande till djur, och om okonventionella metoder i kampen för djurens rätt
Kristina Narfström : Alternativa undervisningsformer inom kirurgiundervisningen för veterinärstuderande
Bo Nilsson : Komplementaktivering in vitro som indikator för vävnadsvänlighet
Otto Paulsen : Undersökning av cytotoxiska antibiotikaeffekter på endotelceller
Bengt Rönnberg : Toxicitets- och adjuvansstudier in vitro av aktiva iscomglykosider
Louise Wester : Caco-2-monolayer som modell för passagestudier över tarmepitel: Studie av transportmekanismer för olikstora makromolekyler.

1993

Per Artursson : Modeller för studier av läkemedelsabsorption över humant tarmepitel i cellodling och i dator
Peter Bang : Cirkulerande komplex mellan insulinlike growth factors (IGFs) och IGF bindande proteiner: karaktärisering och tillgänglighet för perifera vävnader
Vijay Chhajlani : Molecular studies of the melanocortin peptide hormone receptors and their use in the development of novel therapy for melanoma
Paul Ciszuk : Rationell hönsskötsel enligt KRAV-regler.
Björn Ekwall : Skandinaviska Celltoxikologiska Sällskapets utvärderingsprojekt MEIC
Geirid Fiskesjö : MEIC-ämnen i Alliumtestet
Kristina Forslund : Olikheter mellan djurarter sinsemellan och människa
Ann-Christin Koch-Schmidt : Framställning av artificiella läkemedelsreceptorer för läkemedelsframtagning och analys
Ada Kolman : In vitro studier av neoplastisk celltransformation framkallade med carcinogena epoxider
Otto Paulsen : Undersökning av cytotoxiska antibiotikaeffekter på endotelceller
Erik Walum : Utveckling av en cellulär penetrationsmodell för in vitro studier av toxiska ämnens fördelning över blodhjärnbarriären

1992

Bo Algers & Kristina Odén:  Rationell värphönshållning enligt KRAV:s regler
Per Artursson: Läkemedelsabsorption över humant tarmepitel i en ny cellodlingsmodell
Björn Ekwall: a. Subkronisk toxicitet för odlade celler av läkemedel och kemikalier b. Skandinaviska Celltoxikologiska Sällskapets utvärderingsprojekt MEIC
Geirid Fiskesjö: MEIC-ämnen i Alliumtestet
Kristina Forslund: Olikheter mellan djurarter sinsemellan och människa
Roland Grafström: Utveckling av serum-fria in vitro-tekniker för mekanistiska studier av toxicitet och cancerutveckling i humant epitel
Anders Haegerstrand: Utveckling av en modell för studier av blodproppshämmande faktorer frisatta från humana endotelceller in vitro
Ada Kolman: Studier av neoplastisk celltransformation med carcinogena epoxider
Lillemor Lewan: Analys av effekter på ATP-läckage av MEIC-programmets substanser 31-50
Otto Paulsen: Undersökning av cytotoxiska antibiotikaeffekter på endotelceller
Freddy Ståhlberg; Mätning av blodperfusion och CSF-flöde hos människa med MR-metodik
Erik Walum: Neuritdegeneration i odlade neuroblastomaceller. Utveckling av ett testsystem för kemiskt inducerad axonopati

1991

Bo Algers: Golvhållning av värphöns i s.k. Voletagesystem
Per Artursson: Läkemedelsabsorption över humant tarmepitel i en ny cellodlingsmodell
Björn Ekwall: Subkronisk toxicitet för odlade celler av läkemedel och kemikalier
Björn Ekwall: Skandinaviska Celltoxikologiska Sällskapets utvärderingsprojekt MEIC
Geirid Fiskesjö: MEIC-ämnen i Alliumtestet
Geirid Fiskesjö: Testning av avloppsvatten
Roland Grafström: Utveckling av serum-fria in vitro-tekniker för mekanistiska studier av toxicitet och cancerutveckling i humant epitel
Stig Jeansson: Produktion av humana monoklonala antikroppar och andra biologiskt intressanta proteiner med in vitro-teknik
Berit Keijser: Kurs i cellodling
Johan Kärrholm: Protesfixationens betydelse för metalljonutsläpp vid höft- och knäledsarthroplastik
Lillemor Lewan: Utveckling av ATP-testet för analys på monolayer celler och av långtidseffekter och synergistiska effekter
Anna-Lena Lundgren: Vingelsjuka hos katt
Christer Nilsson: Reglering av produktion av cerebrospinalvätska hos människa
Otto Paulsen: Undersökning av cytotoxiska antibiotikaeffekter på endotelceller
Lars Rönnbäck: Effekter av långtidsexponering av kemiska ämnen på primärkulturer från centrala nervsystemet innehållandeneuron och astrogliaceller
Erik Walum: Neuritdegeneration i odlade neuroblastomaceller. Utveckling av ett testsystem för kemiskt inducerad axonopati
Jan Örberg: Anpassning av en mekanisk cirkulationsmodell att användas inom undervisning i cirkulationsorganens fysiologi

1990

Per Artursson : Läkemedelsabsorption över humant tarmepitel i en ny cellodlingsmodell
Kristina Arvidson Fyrberg: Utveckling och användning av odlingsteknik medelst humana celler inom odontologi och ortopedi
Björn Ekwall : Skandinaviska Celltoxikologiska Sällskapets utvärderingsprojekt MEIC
Birgitta Forsman: Djurs användning i forskning – etik och kontrovers.
Roland Grafström: Utveckling av in vitro-tekniker för mekanistiska studier av toxicitet och cancerutveckling i humant epitel
Elisabeth Hansson: Framtagande av videofilm om astrocyter i primärkultur
Lillemor Lewan: Prövning av MEIC-programmets testsubstanser i några cellbiologiska modeller
Ola Nilsson: Studier av hormonfrisättning av tillväxtfaktorer hos humana endokrina tumörceller
Christer Paul: In vitro-effekter av cytostatika. Cellulära resistensmarkörer och intracellulär farmakokinetik i relation till behandlingsresultat vid akut leukemi
Björn Petersson: Översättning av Peter Singers reviderade version av Animal Liberation
Lars Rönnbäck: Metallexponering på astrocyter, studerat med single cell mikrospektrofluorimetri – en djurbesparande metodik
Anita Sjölander: Leukotrieners roll i den inflammatoriska processen, med speciellt intresse för inflammatoriska tillstånd i tarmen
Monica Thelestam: Utveckling av in vitro tester för ormgifter
Erik Walum : Mikromasskulturer för studier av kemikaliers inverkan på centrala nervsystemets utveckling

Senast uppdaterad: 4 mars 2016