Projekt som fått anslag 1980-1989

Projekt som fått forskningsanslag från Forska Utan djurförsök 1980-1989

Det är stor bredd på forskningsprojekten som fått anslag från Forska Utan Djurförsök genom åren. Några exempel är forskning kring cancer och diabetes, toxicitetstester, etologiska studier, alternativ till djurförsök inom utbildning, metodutveckling inom cell- och vävnadsodling, informationsprojekt, teknikutveckling för studier på människor och forskning om massmedias hantering av djurförsöksfrågan.

 

Projekten som fick stöd 1989

Per Artursson : Fortsatt utvärdering av en ny cellodlingsmodell för studier av läkemedelsabsorption och biotillgänglighet i mag-tarmkanalen
Kristina Arvidson : Användning och fortsatt utveckling av odlingstekniker medelst human oral vävnad
Jörgen Clausen : Inköp av Millipore, The minicell – ERS Epitheilial Voltohmmeter, for measuring membrane potential and epithelial resistance
Johan Gabrielsson : Inventering (i USA) av programvara som ersättning av djurförsök i undervisning och forskning samt uppföljning av MAXSIM i den grundläggande undervisningen inom biomedicinsk vetenskap
Anders G. Gidlöf et al: Studier av barriärfunktionens genomsläpplighet och läckage av olika stora molekyler hos konfluenta mänskliga kärlhinneceller under tillstånd av akut syrebrist
Roland Grafström : Utveckling av in vitro-tekniker för mekanistiska studier av toxicitet och cancerutveckling i humant epitel
Stig Jeansson & Eva Sjögren-Jansson : Produktion av monoklonala antikroppar med in vitro teknik
Sune Larsson & Gunilla Sandborg :  Försök att begränsa användningen av djur i toxikologitester av dentalmaterial
Lillemor Lewan & Marianne Andersson : Samband mellan biologisk effekt och kemisk struktur –  Cellbiologiskamodeller för kvantitativ strukturaktivitetsanalys (QSAR)
Henric Malmström & Ernst Simonsen : Kemosensitivitestest med tredimensionella gelodlingsmetoden
Göran Sandberg ; Datormodell samt in vitro-modell gällande cellnybildning och cellmognad i brässen
Skandinaviska Cell-toxikologiska Sällskapet :  SCS:s Multicenter Evaluering av In vitro Cytotoxicitet
Erik Walum : Mikromasskulturer för studier av kemikaliers påverkan på centrala nervsystemets utveckling
Anna Wägner et al: Humana celler som modellsystem för utvärdering av läkemedelsbehandling och som diagnostiskt hjälpmedel vid behandling av psykiatriska sjukdomstillstånd

 

1988

Björn & Barbro Ekwall : Utveckling av en standardiserade cellmetoder för testning av akut lokal och systemisk toxicitet
Geirid Fiskesjö : Laborationshandledning för ett alternativtest; Alliumtest för industrier, skolor och miljögrupper
Johan Gabrielsson : Forskningsprogram kring datorisering av undervisningen i läkemedels och industrikemikaliers omsättning i organismen: Implementering av ett undervisningsprogram på en MacIntosch II, persondator
Roland Grafström & Kristina Arvidson:  Utveckling av odlingstekniker för toxikologiska studier i epitelvävnader och epitelceller från människa
Elisabeth Hansson : Studium av astrogliacellernas regionspecialisering i hjärnan
Gunnar Johansson : Utarbetande av en in vitro-bestämningsmetod för evaluering av terapeutisk effekt av kromatografiskt erhållna fraktioner ur ett växtextrakt mot Systemisk Lupus Erythematosus
Lillemor Lewan : Samband mellan biologisk effekt och kemisk struktur – ett försök till datorbaserad utvärdering
David Lewis : Medicinsk utbildning utan användning av försöksdjur
Kerstin Lindahl-Kiessling: Immortalisering av leverceller
Mario Monti et al: In vitro-metoder inom experimentell nefrologi, samt utveckling av mikrokalorimetriska metoder för utvärdering av läkemedel, industriella kemikalier och metallers toxicitet
Skandinaviska Cell-toxikologiska sällskapet :  Bidrag till SCS:s 6:e kongress i Göteborg 8-10 september 1988
Erik Walum : Mikromasskulturer för studier av kemikaliers inverkan på centrala nervsystemets utveckling
Anna Wägner et al: Humana celler som modellsystem för utvärdering av läkemedelsbehandling och som diagnostiskt hjälpmedel vid behandling av psykiatriska sjukdomstillstånd

 

1987

Leif Bjellin : Profilering mot alternativa metoder till djurförsök i biologiska institutionens kurs i toxikologi
Björn & Barbro Ekwall : Utveckling av ett standardiserade cellmetoder för testning av akut lokal och systemisk toxicitet
Björn Ekwall & Kaija Linnainmaa :  Bidrag till SSCT: konferens 1987
Johan Gabrielsson : Datorisering av undervisning
Roland Grafström & Kristina Arvidson :  Utveckling av odlingstekniker för toxikologiska studier i epitelvävnader och epitelceller från människa
Elisabeth Hansson : Studium av astrogliacellernas regionspecialisering i hjärnan
Edith Heilbronn : Användning av organotypiska CNS-kulturer för studier av neurotoxiska mekanismer
Gunnar Johansson : Utarbetande av en in vitro-bestämningsmetod för evaluering av terapeutisk effekt av kromatografiskt erhållna fraktioner ur ett växtextrakt mot den autoimmuna, kroniskt inflammatoriska sjukdomen systemisk lupus erthematosus
David Lewis : Medicinsk utbildning utan användning av försöksdjur
Kerstin Lindahl-Kiessling :  Immortalisering av leverceller
Lennart Lögdberg : Alternativ till ascitesproduktion för produktion av monoklonala antikroppar
Kjell Nilsson : Produktion av monoklonala antikroppar med immobiliserade djurceller
Ingvar Sjöholm : Utveckling av cellodlingssystem för effekter av mikropartikelbundna antiparasitära läkemedel
Erik Walum : Mikromasskulturer för studier av kemikaliers inverkan på centrala nervsystemets utveckling

1986

Jane Carlsson : Spänningshuvudvärk. Symtomatologi och effekt av två alternativa behandlingsformer
Björn Ekwall : Översiktstestning med cellmetoder av födoämnens akuta toxicitet
Alvar Grönberg : Mekanismer för interferoninducerad gentranskription hos humana leukemiceller
Edith Heilbronn & Kerstin Magnusson : Oat-cell carcinoma i kultur för karakterisering och isolering av spänningskänsliga Ca-kanaler
Gunnar Johansson : Utarbetande av en in vitro-bestämningsmetod för evaluering av terapeutisk effekt av kromatografiskt erhållna fraktioner ur ett växtextrakt mot den autoimmuna, kroniskt inflammatoriska sjukdomen systemisk lupus erthematosus
Timo Laakso : Utvärdering av mikropartikelbundna antiparasitära läkemedel i cellodling
Kerstin Lindahl-Kiessling : Utveckling av laborationer med cell- och vävnadskulturer för biologistuderande
Gösta Mellgren : Deltagande i kurs vid Ann Arbor för experimentalkirurgisk träning av extracorporeal membranoxygenering av andningssjuka spädbarn
Roland Moberg : Akut giftighet av svamp kartlagd genom testning på HeLa-celler
Eva Munck-Wikland : DNA studier på esofaguscancer. DNA mönstrets relation till tumörhistologi, tumöraggressivitet och prognos
Christer Paul : Cytostatikas effekter på leukemiceller i relation till behandlingsresultat vid leukemi
Helena Striwing : Tryckning av forskningsrapporten ”Djurplågeri”
Göran Toss : Profylaktiskt vitamin D till institutionsboende äldre personer. Effekter av månatlig dosvitamin D3 på serumkoncentrationen av 25-hydroxyvitamin D, benmetabolism, bentäthet och immunoreaktivitet
Erik Walum & Cecilia Clemedson : Ett kombinerat in ovo-in vitro-system för studier av kemikaliers neurotoxicitet

1985

Leif Bjellin : Undervisning av biologistudenter i alternativa metoder, spec. toxikologi
Håkan Borg & Ulf J Eriksson : För studier av intracellulära mekanismers betydelse för diabetes patogenes och missbildningsinduktion
Eva Dafgård : Studier av normala och tumörcellers tillväxtegenskaper i vävnadskultur
Sven-Erik Dahlén : Studier i lungvävnad av leukotriener och andra mediatorsubstanser vid astma
Carl-Johan Dalsgaard : Studier av sårläkning och täckning av stora hudeffekter med humana epitelcellkulturer
Björn Ekwall : Testning av vissa födoämnens akuta toxicitet med cellmetoder
Gudrun Fredrikson & Cecilia Holm :  Kloning och uttryck av genen för hormonkänsligt lipas i differentierade 3T3-L1-celler
Johan Gabrielsson : Vidareutveckling och implementering av ett program för stimulering av kemikaliers, bl.a. läkemedels, omsättning i kroppen
Roland Grafström & Kristina Arvidson :  Toxicitet och geninteraktion av metaller från olika dental material
Roland Grafström & Kristina Arvidson :  Utveckling av odlingstekniker för toxikologiska studier i epitelvävnad och epitelceller från människa
Matts Hageltorn : Utveckling av ett in vitro-test som kan påvisa diarrétoxin i blåmusslor
Göran K Hansson & Lena Jonasson :  Laboratorieutrustning för cellodling
Britta Hedlund & Maud Lorentz :  Studier av koppling mellan receptorer och jonkanaler i in vitro-system, särskilt klonade cellinjer
Per Jensen : Studier av dygnsrytm och sociala beteenden hos tamsvin i naturlig miljö
Ulla Johansson : Behandling av barnreumatism med omättade fettsyror
Johan Kärrholm : Vidareutveckling av en sk röntgenstereofotogrammetisk metod för analys av skelettets kinematik
Mario Monti & Lennart Nässberger : Utveckling av mikrokalorimetriska metoder för utvärdering av läkemedelsindustrikemikaliers och metallers giftighet
Christer Paul : Cytostatikas effekter på leukemiceller i relation till behandlingsresultat vid leukemi
Anders Peterson : Studier av gliacellers utveckling i kultur, en metod som kan användas för att undersöka kemikaliers giftighet
Anders Rane : Studier av läkemedelsmetabolism i levervävnad samt jämföra detta med djurförsök, beskrivna i litteraturen
Skandinaviska Cell-toxikologiska sällskapet : Upprättandet av en standardkemikalielista, som syftar till utvärdering av in vitro-tester inom toxikologin
Marita Troye- Blomberg : Utarbetande av humana in vitro-metoder för testning av malariavaccin
Erik Walum : Utveckling av ett kombinerat test av kemikaliers neurotoxicitet på ägg och i cellkulturer
Bengt Winblad : Studier av bl.a. psykofarmakas verkningssätt i hjärnvävnad från avlidna människor
Per-Arne Öckerman : Thymin glykol och thymidin glykolindikationer på oxidativ DNA-skada

1984

Kristina Arvidson: Toxicitet och geninteraktion av metaller från olika dental material
Anders Bjerkenstam: Studier av intracellulär protein metabolism med hjälp av mikroinjektion av humana celler i kultur
Håkan Borg & Hans-Erik Claesson:  För studier av intracellulära mekanismers betydelse för diabetes.
Ulf Brunk: Studier av metallers (användbara för proteser) grad av vävnadsvänlighet
Ulf J Eriksson: Studier av leukotrienbildning i cellkulturer  patogenes och missbildningsinduktion
Björn Ekwall: a. Utveckling av ett batteri av standardiserade cellmetoder för testning av akuttoxicitet
b. Resekostnader och uppehälle för deltagare i konferensen ”Metoder och strategier för testandet av toxicitet med hjälp av cellulära system”, 6-7 juni 1984
Geirid Fiskesjö: Undersökning av selen som antagonist till tungmetaller i korttidstest; två däggdjursceller in vitro och Alliumtestet
Edith Heilbronn: Utveckling av ett in-vitro modellsystem för perifer kolinerg neuro-transmission
Gunnar Johansson: Studier av kostens betydelse för mutagenaktiviteten i feces och urin samt kostens betydelse för olika salivparametrar
Marcin Krotkiewski: Studier av metabola, muskelmorfologiska och behandlingseffekter av fysisk träning hos patienter med rubbningar i kolhydratmetabolismen
Mario Monti & Lennart Nässberger: Utveckling av mikrokalorimetriska metoder för utvärdering av läkemedels och kemikaliers toxicitet
Bengt Nordén: Utveckling och tillämpning av spektroskopisk analysteknik för testning av cytostatika läkemedels toxiska växelverkan med nukleinsyror
Lennart Paalzow & Johan Gabrielsson: Införsel och utveckling av ett dataprogram som simulerar läkemedels upptag, fördelning och elimination i kroppen
Klas Nordlind: Studier av allergena och irriterande egenskaper hos metallsalter på thymusceller och perifera blodlymfocyter hos barn
Lennart Persson: Test av förekomsten av mutagena ämnen i urin från slaktsvin samt mikrokärnor i odlade lymfocyter
Bo Risberg: Utveckling av en teknik för endotel täckning av syntetiska kärlproteser
Stefan Thorslund: Undersökning av åldringar med proteinkalorisk malnutrition
Christer von Bahr: Utbildningsbidrag till en doktorand, som skall studera metabolismen av läkemedel och andra föreningar i human lever in vitro
Erik Walum: Utveckling av ett kombinerat test av kemikaliers neurotoxicitet på ägg och i cellkulturer
Peter Århem: Bidrag till utrustning för att studera jonkanaler med patch-clampteknik
Per Arne Öckerman: Sjukdomsbehandling med biologisk-medicinska metoder vid Varbergs kurort: Analyser av spårelement i hår

1983

Kristina Arvidson: Toxicitet och geninteraktion av dental material och kemisk carcinogener
Per Askelöf a. Användning av in vitro-metoder vid kontroll av difteri-, stelkramps- och kikhostevaccin samt antikroppsbestämning av patientsera
b. Förbättrad utrustning för studium av lipofuscin-ansamling i cellodlingar
Ulf Brunk: Studier av metallers (användbara för proteser) grad av vävnadsvänlighet
Ingvar Ekesbo: Dräktiga suggors sociala beteenden under olika uppstallningsförhållanden
Björn Ekwall: Utveckling av ett batteri av standardiserade cellmetoder för testning av akuttoxicitet
Bengt Fagrell: Studier av flödesparametrar, vasomotoraktivitet och hematokrit-variationer i kapillärer hos människa
Edith Heilbronn: Odling och karakterisering av humana skelettmuskelceller i kultur, samt studier av plasmamembranskador i cellkulturer
Per Jensen: Studier av dygnsrytm och sociala beteenden hos tamsvin i naturlig miljö
Gunnar Johansson: Studier av kostens betydelse för mutagenaktiviteten i feces och urin samt kostens betydelse för saliven, som utgör den viktigaste endogena skyddsfaktorn för karies
Lars Jonsson & Henrik Zetterström: Forskning kring anestesiutrustning för kliniskt bruk
Martin Krotkiewski: Effekter av fysisk träning hos patienter med diabetes, hypotoni och fetma
Jan-Eric Larsson: Utvärdering av friskvårdsprojekt ”Rökfri skola” i Kalmar län
Bo Lundberg: a. Morfologiska undersökningar av odlade artärceller
b. Dietens inverkan på serumlipoproteinerna och metabolisering av dessa i odlade artärceller (behandling av ateroskleros)
Sven Löfdahl: Applikation av DNA-teknologi inom bakteriologisk diagnostik
Curt Peterson: Effekten av LDL inkorporerande cytostatika på maligna gliomaceller och leukemiceller
Jan Pilotti: Det mänskliga medvetandets relation till hjärnan, sinnesorganen
och omgivningen
Else-Maj Suolinma: Utarbetande av metoder för att isolera leverceller från leverbiopsier för användning inom läkemedelsforskning
Monica Thelestam & Lennart Blomqvist: Framställning av monoklonala antikroppar mot alfatoxin från Staphylococcus aureus
Erik Walum: Studier av plasmamembranskador i cellkulturer vid exponering för vissa lösningsmedel som används inom industrin
Björn Åkesson: Odling av celler från human lever, som tillvaratagits vid kirurgiska kliniken
Per-Arne Öckerman : Sjukdomsbehandling med biologisk-medicinska metoder vid Varbergs kurort

 

1982

Bo Algers: Akustisk kommunikation mellan grisar i tyst respektive bullrig miljö
Matti Anniko: Organodling av humana hypofystumörer som modell för hypofysforskning
Göran Bölske: Utveckling av mycoplasmakontroll för cellkulturer och cellodlingsmedier
Ingvar Ekesbo: Dräktiga suggors sociala beteenden särskilt vid fixering i bur
Björn Ekwall: Läkemedels och kemikaliers toxicitet för HeLa-celler och andra celler
Bengt Fagrell: Kvantitativ dynamisk kapillärmikroskopi. En ny non-invasiv metod för studium av hudens mikrocirkulation hos människa och om vissa läkemedel kan förbättra cirkulationen
Astrid Fagreus: Odling av poliovirus på humana lymfoblastoida celler för poliovaccin-framställning
Geirid Fiskesjö: Undersökning av selen som antagonist till tungmetaller i korttidstest; två däggdjursceller in vitro och Alliumtestet
Håkan Gadler: Användning av nukleinsyrehybridiseringsteknik för påvisande av vissa infektiösa mikroorganismer
Jan-Åke Gustafsson: Undersökning av mutationsframkallande ämnen vid upphettning av föda
Sven Hammarström: Leukotriensyntes och metabolism i leukomicellkulturer
Edith Heilbronn: Odling och karakterisering av humana skelettmuskelceller i kultur -En behandlingsmetod av den svåra sjukdomen myastenia gravis
Jan-Ove Josefsson: Amöba Proteus som testcell för läkemedel och hormoner
Martin Krotkiewski: Effekter av fysisk träning hos patienter med diabetes, hypotoni och fetma
Bo Lundberg: Dietens inverkan på serumlipoproteinerna och metabolisering av dessa i odlade artärceller (behandling av ateroskleros)
Curt Peterson: Effekten av LDL inkorporerande cytostatika på maligna gliomaceller och leukemiceller
Åke Pousette: Studier av metabolismen under fasta
Sune Rosell: Framställning av monoklonala antikroppar mot peptider
Björn Ryberg: Karakterisering av antikroppar mot nervvävnad vid multipel scleros
Erik Walum: Studier av plasmamembranskador genom vissa kemikalier i odlade cellkulturer
Erik Walum & Edith Heilbronn:  Bidrag till en konferens om användning av cellkulturer vid giftkontroll
Björn Åkesson: Odling av celler från human lever i primärkultur
Per-Arne Öckerman: Sjukdomsbehandling med biologisk-medicinska metoder vid Varbergs kurort med minst 50 patienter

 

1981

Bo Algers: Akustisk kommunikation mellan grisar i tyst respektive bullrig miljö
Göran Bölske: Utveckling av mycoplasmakontroll för cellkulturer och cellodlingsmedier
Bengt Carlsson: Försök med kreaturslös alternativ odling
Wilhelm Engström: Utveckling av in vitro-system för bestämning av humana tumörersbiologiska malignitet
Jan-Åke Gustafsson: Undersökning av mutationsframkallande ämnen vid upphettning av föda
Sven Hammarström: Strukturbestämning av leukotriener samt undersökningar rörande leukotrienernas metabolism in vitro och in vivo
Johan Harmenberg: Studium av HSV replikation och antigensyntes i närvaro av antivirala substanser med hjälp av in vitro försök
Leo Heller & Astrid Fagraeus:  Odling av poliovirus på lymfoblastoida cellinjer för poliovaccin-framställning
Martin Krotkiewski: Effekter av fysisk träning hos patienter med diabetes, hypotoni och fetma
Elsa Laurell: Näringsmässig utvärdering och praktiska kommentarer till lacto-Vegetarisk kost till små barn
Bo Lundberg: Fortsatt arbete med klarläggande med cellkulturer av lipidernas roll vid ateroskleros
Maria Näslund & Mats Harms-Ringdahl: Studier av vitamin C:s verkan på reparationssystemen för skador på DNA: Biokemiska verkningsmekanismer för vitamin C, studier i mikrobiologiska system
Björn Ryberg: Karaktärisering av antikroppar mot nervvävnad vid multipel scleros
Christer von Bahr: Metabolism av läkemedel och andra föreningar med human lever in vitro
Lars Ährlund Richter: Etablering av klonade T- och NK-cellinjer in vitro
Per-Arne Öckerman : Dokumentationscentral för alternativa metoder till djurförsök

 

1980

Bo Algers: Akustisk kommunikation mellan grisar i tyst respektive bullrig miljö
Matti Anniko: Organodling av humana hypofystumörer som modell för hypofysforskning
Ragnar Ekholm: Studier av vissa mekanismer för hormonsyntesen i sköldkörteln medelst ett in vitro-system
Björn Ekwall: Undersökning av läkemedels och kemikaliers giftighet för HeLa-celler odlade i ett för detta konstruerat testsystem
Carl-Gustaf Elinder: Metabolism och effekter av kadmium hos svenska hästar: Utveckling av biokemiska metoder för påvisande av kadmiumorsakad njurskada i hästurin.
Geirid Fiskesjö: Några tungmetallers effekter i däggdjurscellers in vitro vid samtidig administrering av kända carcinogen
Jan-Åke Gustafsson: Undersökning av mutationsframkallande ämnen vid upphettning av föda
Sven Hammarström: Strukturbestämning av leukotriener samt undersökningar rörande leukotrienernas metabolism in vitro och in vivo
Leo Heller: Odling av poliovirus på lymfoblastoida cellinjer för poliovaccin-framställning
Jan-Ove Josefsson: Utnyttjande av Amöba Proteus som testcell för läkemedel och hormoner
Nils E Nordén: Matematiska modeller inom medicinen
Torbjörn Stålberg: Forskning om en fasteperiods konditionsbefrämjande effekt
Curt Peterson: Alternativ laboration med cellodling, att erbjudas medicinstuderande istället för traditionella djurlaborationer under farmakologikurs för med. kand.
Jan Rydström: Studier av metabolism av carcinogena ämnen i isolerade binjurebarkceller
Erik Walum: Forskning rörande levercellskulturer som metaboliserande system i alternativa toxikologiska tester
Erik Walum & Edith Heilbronn: För anordnande av en kurs i cellodlingsteknik för forskarstuderande
Per-Arne Öckerman: Dokumentationscentral för alternativa metoder till djurförsök

Senast uppdaterad: 4 mars 2016