Projekt som fått anslag 1970-1979

Projekt som fått forskningsanslag från Forska Utan djurförsök 1970-1979

Det är stor bredd på forskningsprojekten som fått anslag från Forska Utan Djurförsök sedan de allra första anslagen delades ut 1971.

Några exempel är forskning kring cancer och diabetes, toxicitetstester, etologiska studier, alternativ till djurförsök inom utbildning, metodutveckling inom cell- och vävnadsodling, informationsprojekt, teknikutveckling för studier på människor och forskning om massmedias hantering av djurförsöksfrågan.

 

Projekten som fick stöd 1979

Kristina Arvidson: Biologisk testning av dentala ersättningsmaterial medelst cellodling av humana fibroblaster
Gert Auer: Utveckling av in vitro-teknik för odling av humant tumörmaterial samt analys av humana tumörcellers uppbyggnad och tillväxtegenskaper
Geirid Fiskesjö: Test av miljögifter i biologiska system med celler i långtidskultur
Marcin Krotkiewski: Studier av fysisk träning som metod att åstadkomma metabolisk rehabilitering av några av de vanligaste sjukdomarna (obesitas, diabetes mellitus, hyperlipidemi och essentiell hypertoni)
Johan Kärrholm: Studier av tillväxtrubbningar hos barn efter fotledsfraktur med hjälp av röntgenstereofotogrammetri
Olov Lindahl: Kostbehandling av åldersdiabetes
Bo Mattisson: Utveckling av nya analysinstrument för studium av animalieceller i cellkulturer immobiliserade i anslutning till en mätande enhet
Maria Näslund: Effekter av C-vitamin i ett bakteriesystem, av intresse för strålnings- och cancerforskning
Jan Rydström: Fortsatta studier över hjärtceller i kultur samt två andra
B. Dean Nelson & Tamas Bartfai:  cellkulturprojekt
Sigfrid Svensson: Utveckling av ultrahögkänsliga gaskromatografi-masspektrometri-metoder för kolhydratanalys på humana mikrobiopsier och vävnadsodling
Christer von Bahr: Metabolism av läkemedel och andra föreningar med human lever in vitro

1978

Lars Ehrenberg: Utveckling av en metod för skattning av cancerrisk i kemiska modellsystem
Per Jensen: Jämförande beteendestudier på sinsuggor, som uppstallats med olika grad av fixering
Karl-Axel Karlsson: Framställande av kattvaccin baserat på cellkultursteknik
Jan Rydström: Introduktion av cellkulturteknik i hittills försöksdjurskrävande forskning bl.a. hjärtcellens metabolism och verkningsmekanismen av psykofarmaka
Sigfrid Svensson: Utveckling av ultrahögkänsliga gaskromatografi-masspektrometri-metoder för kolhydratanalys på humana mikrobiopsier och vävnadsodling

 

1977

Karl-Otto Aly: Uppföljning med enkäter och efterkontroll av patientgrupper som behandlats på Tallmogården med biologisk-medicinsk behandlingsmetoder
Kristina Arvidson: Biologisk testning av dentala stiftmaterial
Gert Auer: Analys av humana tumörcellers uppbyggnad och tillväxtegenskaper
Lennart Edrén: Avvänjning från rökbegär genom fasta och motion
Karl-Axel Karlsson: Framställande av kattvaccin baserat på cellkultursteknik
Peter Nilsson-Ehle: Studier av den rubbade ämnesomsättningen i isolerade och odlade fettceller från feta
Sten Olsson: Utveckling av en testmetod på humana pigmentceller i cellkulturer
Claes Ramel: Utveckling av in vitro-testsystem på cellkulturer för mutagena och cancerframkallande kemikalier
Jan Rydström, B. Dean Nelson &Tamas Bartfai : Tre projekt med föreslagen gemensam utrustning och personal-hjälp för att komma igång med vävnadsodlingsteknik; Projekten gäller metabolism i odlade hjärtceller, studier över däggdjurcellers ämnesomsättning; studier över verkningsmekanismen av psykofarmaka

1976

Sven Bergman: Studier av celltoxikologiska komponenter i människoserum på vävnadskulturer
Karl Axel Karlsson: Framställande av kattpestvaccin baserat på cellkultursteknik
Claes Ramel & Jack Litwin: Utveckling av in vitro-testsystem på cellkulturer för mutagena och cancerframkallande kemikalier
Alf Wennberg: Doktorandstipendium för USA-studier avseende in vitro metodikens användning inom dentologien

1975

Sten Olsson: Undersökning av effekter på cellnivå av vissa läkemedel med känd affinitet till pigmentet melanin
Per-Arne Öckerman & Karl-Otto Aly: Studier över faste- och dietterapi

 

1974

Sven Bergman: Cellodlingsprojekt för att testa reumatikers reaktion på behandling och relatera detta till kliniska data
Olov Lindahl: Kostsystems betydelse när det gäller behandling och botande av ledgångsreumatism
Sten Olsson: Inköp av utrustning för odling av cellkulturer
Monica Thelestam: Utvärdering av vävnadskulturer som testsystem för diagnostik av diarréframkallande enterotoxinbildande E. coli

1973

Stephan Mulvard: Försök att ersätta plågsamma krossexperiment på vinthundar
Claes Ramel & Jack Litwin: Genetiska studier av humana diploida celler och utveckling av in vitro metoder för mutagenitetsundersökningar

1972

Inga anslag delades ut

 

1971

Olov Lindahl: Prövning av Alma Nissens naturläkemetod vid botande av ledgångsreumatism
Claes Ramel & Jack Litwin: Genetiska studier av humana diploida celler och utveckling av in vitro metoder för mutagenitetsundersökningar

Senast uppdaterad: 4 mars 2016