Beviljade anslag

Forskningsanslag från Forska Utan Djurförsök åren 2020-2024

Att stödja forskning för att se till att fler djurförsök ska kunna ersättas är Forska Utan Djurförsöks viktigaste uppgift.

Nedan kan du se vilka forskare och projekt som fått anslag under åren 2020-2024. Se menyn för listor över anslag tidigare år.

En del projekt har fått anslag vid ett enskilt tillfälle, medan andra projekt fått stöd under många år. Det har lett till utveckling av djurfria metoder inom allt från vaccinproduktion och kemikalietester till cancerforskning och läkemedelsutveckling. Våra forskningsanslag har bidragit till att många djurförsök har kunnat ersättas.

Utöver nedanstående anslag så har även utmärkelsen Nytänkaren med tillhörande forskningsanslag på 400 000 kr delats ut sedan år 2015. På grund av corona-pandemin har Nytänkaren inte delats ut sedan 2019. Mottagare av Nytänkaren:
2019: Martin Andersson, RISE
2018: My Hedhammar, KTH
2017: Malin Lindstedt, Lunds universitet
2016: Anna Herland, KTH
2015: Gunnar Cedersund, Linköpings universitet
Läs mer om Nytänkaren här >>

Projekten som får anslag 2024

Forska Utan Djurförsök har delat ut totalt 6,8 miljoner till 20 forskningsprojekt inför/under 2024.
Följande projekt har fått anslag:

Tomas Bergström, Göteborgs universitet  375 000 kr
Utveckling av läkemedel mot luftvägsvirus utan djurförsök”

Daniel Eklund (tagit över som försksledare efter Niloofar Nikaein)Örebro universitet  300 000 kr
Systembiologi för sepsisinducerad immunsuppression”

Pernilla Eliasson,  Sahlgrenska Universitetssjukhuset  300 000 kr
”Utveckling av en konstgjord muskel-senmodell in vitro med humana celler och konstgjord muskel”

Linda Elowsson, Lunds Universitet   250 000 kr
”Analys av humant material för att identifiera nya markörer och behandlingsmetoder för KOL”

Anna Erlandsson, Uppsala universitet   475 000 kr
Studier av astrocyters roll vid Alzheimers sjukdom med hjälp av humana cellkultur-modeller

Anna Fahlgren,  Linköpings Universitet   300 000 kr
”En ny in vitro modell för screening av antimetastatiska läkemedel”

Anna Falk, Karolinska Institutet  475 000 kr
Organoider som värd och semi-in-vivo modeller av den humana hjärnan för att ersätta djurförsök

Marie Hagbom, Linköpings universitet 435 000 kr
”Etablering av en ny och unik mänsklig näsorganoidmodell för studier av luftvägsvirus”

Sebstian Illes, Göteborgs Universitet  350 000 kr
”Validering av människohjärns-chips som en alternativ modell för hjärnelektrofysiologi”

Marianne Jansson, Lunds universitet  450 000 kr
Ny djurfri lymfoid infektionsmodell; svaret på varför HIV-2 är mindre aggressivt och hämmar HIV-1?”

Emily Johansson, Lunds Universitet    250 000 kr
”Nerv-synapsens utveckling efter aktivering av endogena virus”

Ivan Nalvarte, Karolinska Institutet  265 000 kr
En ny modell att studera Alzheimers sjukdom i mänskliga minihjärnor”

Mats Nilsson, Stockholms universitet  450 000 kr
Utformningen av en glioblastom organoid-on-a-chip för läkemedelsutveckling”

Elin Nyman, Linköpings universitet   470 000 kr
Datormodeller för inflammation som minskar behovet av djurförsök”

Ausra Peciulyte, RISE  325 000 kr
”Validering av en djurfri metod för sensibiliseringstestning av medicintekniska produkter”

Partick Sinko, Uppsala Universitet  250 000 kr
”En småskalig modell av tarmen för optimering av orala läkemedel”

Jane Synnergren, Högskolan i Skövde  300 000 kr
Minska behovet av djurmodeller genom avancerad 3D in vitro sjukdomsmodell av hjärthypertrofi”

Mikael Wallman,  Fraunhofer-Chalmers Center för Industrimatematik   250 000 kr
”Ett in vitro-in silico system för cellfri utvärdering av hjärteffekter hos nya substanser”

Erica Zeglio, Stockholms universitet  230 000 kr
Elektrofysiologiska verktyg för tillgänglig, djurfri proarytmisäkerhetsscreening”

Lena Öhman, Göteborgs universitet  300 000 kr
Tarmorganoider för studier av tarmsjukdom och läkemedelsmekanismer”

Projekten som får anslag 2023

Forska Utan Djurförsök har delat ut totalt 4,85 miljoner till 17 forskningsprojekt under 2023.

Tomas Bergström, Göteborgs universitet, 250 000 kr
”Utveckling av läkemedel mot luftvägsvirus utan djurförsök”

Matteo Bruschettini, Cochrane Sweden (Skånes universitetssjukhus och Lunds Universitet), 250 000 kr
”Skillnader i resultatdata mellan djurförsök och kliniska studier i neonatologi”

Anna Erlandsson, Uppsala universitet, 350 000 kr per år under 2023, 2024 och 2025
”Studier av astrocyters roll vid Alzheimers sjukdom med hjälp av humana cellkultur-modeller”

Anna Falk, Karolinska Institutet, 350 000 kr per år under 2023, 2024 och 2025
”Organoider som värd och semi-in-vivo modeller av den humana hjärnan för att ersätta djurförsök”

Marianne Jansson, Lunds universitet, 300 000 kr per år under 2022, 2023 och 2024
”Ny djurfri lymfoid infektionsmodell; svaret på varför HIV-2 är mindre aggressivt och hämmar HIV-1?”

Per Malmberg, Chalmers tekniska högskola, 150 000 kr
”Kemisk avbildning för hudpermeationsstudier – en metod för att ersätta djurförsök”

Ivan Nalvarte, Karolinska Institutet, 275 000 kr
”En ny modell att studera Alzheimers sjukdom i mänskliga minihjärnor”

Niloofar Nikaein, Örebro universitet, 300 000 kr
”Systembiologi för sepsisinducerad immunsuppression”

Mats Nilsson, Stockholms universitet, 300 000 kr per år under 2022, 2023 och 2024
”Utformningen av en glioblastom organoid-on-a-chip för läkemedelsutveckling”

Elin Nyman, Linköpings universitet, 350 000 kr per år under 2023, 2024 och 2025
”Datormodeller för inflammation som minskar behovet av djurförsök”

Penny Nymark, Karolinska Institutet, 250 000 kr
”Mot riskbedömning utan djurförsök: Utveckling av Adverse Outcome Pathways för lungcancer”

Ausra Peciulyte, RISE Research Institutes of Sweden, 325 000 kr
”Validering av en in vitro-metod för att ersätta djurförsök i studier av hormonstörande ämnen”

Nicolas Pillon, Karolinska Institutet, , 300 000 kr
”Jämförande profilering in silico av skelettmuskelns immunometabola svar”

Alexandra Stubelius, Chalmers tekniska högskola, 225 000 kr
”En in vitro plattform för att utvärdera nanomedicin”

Jane Synnergren, Högskolan i Skövde, 300 000 kr
”Minska behovet av djurmodeller genom avancerad 3D in vitro sjukdomsmodell av hjärthypertrofi”

Erica Zeglio, Stockholms universitet, 225 000 kr
”Elektrofysiologiska verktyg för tillgänglig, djurfri proarytmisäkerhetsscreening”

Lena Öhman, Göteborgs universitet, 250 000 kr
”Tarmorganoider för studier av tarmsjukdom och läkemedelsmekanismer”

Projekten som får anslag 2022

Inför 2022 har Forska Utan Djurförsök beviljat 3,6 miljoner i forskningsanslag, fördelat på 15 projekt. Två av projekten har dessutom beviljats ytterligare totalt 1,2 miljoner i anslag för 2023-24.

Tomas Bergström, Göteborgs universitet, 200 000 kr
”Utveckling av läkemedel mot luftvägsvirus utan djurförsök”

Malin Celander, Göteborgs universitet, 250 000 kr
”FiskTox22 – Utveckling av fisk cellinje-baserade toxtester för att ersätta fisk tox tester”

Anna Erlandsson, Uppsala universitet, 300 000 kr
”Studier av astrocyters roll vid Alzheimers sjukdom med hjälp av humana cellkultur-modeller”

Anna Falk, Karolinska Institutet, 250 000 kr
”Organoider som värd och semi-in-vivo modeller av den humana hjärnan för att ersätta djurförsök”

Marianne Jansson, Lunds universitet, 300 000 kr per år 2022, 2023 och 2024
”Ny djurfri lymfoid infektionsmodell; svaret på varför HIV-2 är mindre aggressivt och hämmar HIV-1?”

Per Malmberg, Chalmers tekniska högskola, 200 000 kr
”Kemisk avbildning för hudpermeationsstudier – en metod för att ersätta djurförsök”

Ivan Nalvarte, Karolinska Institutet, 250 000 kr
”En ny modell att studera Alzheimers sjukdom i mänskliga minihjärnor”

Mats Nilsson, Stockholms universitet, 300 000 kr 2022, 2023 och 2024
”Utformningen av en glioblastom organoid-on-a-chip för läkemedelsutveckling”

Elin Nyman, Linköpings universitet, 250 000 kr
”Datormodeller för inflammation som minskar behovet av djurförsök”

Penny Nymark, Karolinska Institutet, 200 000 kr
”Mot riskbedömning utan djurförsök: Utveckling av Adverse Outcome Pathways för lungcancer”

Lena Palmberg, Karolinska Institutet, 200 000 kr
”Utvärdering av lungmodeller med multipla celltyper för behandlingsstrategi av kroniska lungsjukdomar”

Nicolas Pillon, Karolinska Institutet, 230 000 kr
”Jämförande profilering in silico av skelettmuskelns immunometabola svar”

Jane Synnergren, Högskolan i Skövde, 200 000 kr
”Minska behovet av djurmodeller genom avancerad 3D in vitro sjukdomsmodell av hjärthypertrofi”

Brun Ulfhake, Karolinska Institutet, 220 000 kr
”3R Ranker: en sökmotor för alternativ till djurförsök”

Lena Öhman, Göteborgs universitet, 250 000 kr
”Tarmorganoider för studier av tarmsjukdom och läkemedelsmekanismer”

Projekten som får anslag 2021

I början av 2021 delade Forska Utan Djurförsök ut totalt 2,7 miljoner i forskningsanslag, fördelade på 13 projekt:

Per Artursson, Uppsala universitet, 200 000 kr
”Gapanalys för optimerande prediktioner av hormonstörande substanser.”

Gunnar Cedersund, Linköpings universitet, 200 000 kr
”Kunskapscentrerad och djurfri läkemedelsutveckling genom systembiologiska modeller.”

Pernilla Eliasson, Linköpings universitet, 250 000 kr
”Hur läker senor efter en skada och vad händer när de inte läker ihop?”

Anna Falk, Karolinska Institutet, 150 000 kr
”Humana organoider som värdar och semi-in-vivo modeller av hjärnan för att ersätta djurförsök.””

Anna Forsby, Stockholms universitet, 350 000 kr
”Validering av mRNA-markörer för indikation av neurotoxiska skador under hjärnans utveckling.”

Robert Fredriksson, Uppsala universitet, 200 000 kr
”Utveckling av en ny metod för att testa botulinumtoxin utan att använda försöksdjur.”

Erik Hjort, Karolinska Institutet, 200 000 kr
”Monocyt-deriverade mikroglia från Alzheimer patienter som sjukdomsmodell och biomarkör”

Pekka Korhonen, Karolinska Institutet, 200 000 kr
”Validering av toxikogenomik för prediktion av kemikalietoxicitet”

Per Malmberg, Chalmers tekniska högskola, 200 000 kr
”Kemisk avbildande analys av hudupptag – en analytisk metod för att ersätta och reducera djurförsök”

Ivan Nalvarte, Karolinska Institutet, 200 000 kr
”En ny modell att studera Alzheimers sjukdom i mänskliga minihjärnor.”

Penny Nymark, Karolinska Institutet, 150 000 kr
”Mot riskbedömning utan djurförsök: Utveckling av Adverse Outcome Pathways för lungcancer.”

Stina Oredsson, Lunds universitet, 200 000 kr
”Unikt 3D cellodlingssystem för cancerforskning – för bättre prediktion, effektivitet och minskad djuranvändning.”

Brun Ulfhake, Karolinska Institutet, 260 000 kr
”3R Ranker: en sökmotor för alternativ till djurförsök.”

Lena Öhman, Göteborgs universitet, 200 000 kr
”Tarmorganoider för studier av tarmsjukdom och läkemedelsmekanismer.”

Projekten som får anslag 2020

I början av 2020 delade Forska Utan Djurförsök ut totalt 2,6 miljoner i forskningsanslag, fördelade på 13 projekt:

Gunnar Cedersund, Linköpings universitet, 250 000 kr
”Kunskapscentrerad och djurfri läkemedelsutveckling genom systembiologiska modeller”.

Pernilla Eliasson, Linköpings universitet, 200 000 kr
”Hur läker senor efter en skada och vad händer när de inte läker ihop?”

Anna Forsby, Stockholms universitet, 250 000 kr
”Validering av mRNA-markörer för indikation av neurotoxiska skador under hjärnans utveckling”.

Robert Fredriksson, Uppsala universitet, 200 000 kr
”Utveckling av en ny metod för att testa botulinumtoxin utan att använda försöksdjur”.

Marianne Jansson, Lunds universitet, 200 000 kr
”Djurfri lymfoid infektionsmodell; svaret på varför HIV-2 är mindre aggressivt och hämmar HIV-1?”

Maria Karlgren, Uppsala universitet, 100 000 kr
En humaniserad cellmodell för tillförlitliga prediktioner av läkemedelsupptag i hjärnan

Pekka Kohonen, Karolinska Institutet, 200 000 kr
”Validering av toxikogenomik för prediktion av kemikalietoxicitet”.

Per Malmberg, Chalmers tekniska högskola, 200 000 kr
”Kemisk avbildande analys av hudupptag – en analytisk metod för att ersätta och reducera djurförsök”.

Mats Nilsson, Stockholms universitet, 200 000 kr
”Utformning av en gliablastom organoid-on-a-chip för läkemedelsutveckling

Stina Oredsson, Lunds universitet, 200 000 kr
”Unikt 3D cellodlingssystem för cancerforskning – för bättre prediktion, effektivitet och minskad djuranvändning”.

Lena Palmberg, IMM, Karolinska Institutet, 200 000 kr
”Utvärdering av lungmodeller med multipla celltyper för behandlingsstrategi av kroniska lungsjukdomar”.

Olena Prykhodko, Lunds universitet, 200 000 kr
”Tredimensionell tarm modell in vitro”.

Ulf Yrlid, Göteborgs universitet, 200 000 kr
”Organoider från human tarm för utvärdering av fukosbaserade motmedel vid toxinorsakad diarré”.

I menyn till vänster kan du klicka dig vidare för att läsa om projekten som fått anslag tidigare år.

Senast uppdaterad: 10 april 2024