Till dig som sökt forskningsanslag inför 2023 och väntar på besked

Du som har sökt har även nyligen fått denna information personligen.

Vi måste dessvärre meddela att vi ännu inte kan ge besked om forskningsanslagen. Detta eftersom vi är i en situation som vi aldrig tidigare har befunnit oss i:

Det är Stiftelsen Forska Utan Djurförsöks styrelse som fattar beslut om vilka forskare som erhåller våra forskningsanslag. Detta efter förslag från vår Vetenskapliga kommitté. Men vid styrelsemötena i slutet av 2022 kunde styrelsen inte fatta besluten om anslag, på grund av styrelseledamöters frånvaro.

Därefter gick mandatperioden ut för flera styrelseledamöter. Sedan den 1 januari 2023 uppfyller styrelsen inte det minska antal ledamöter som krävs enligt stiftelsens stadgar. Vi har därför begärt att Länsstyrelsen, i enlighet med stiftelselagen, ska förordna in nya ledamöter.

Vi vet att Länsstyrelsen har hög arbetsbelastning, men hoppades på att få en snabbare handläggning, bland annat eftersom det är mycket viktigt ni får besked gällande anslag.

Länsstyrelsen har dock fortfarande inte fattat beslut om att förordna nya styrelseledamöter till vår styrelse. Förhoppningsvis har vi en styrelse på plats senast under maj, men vi har ingen möjlighet att påverka Länsstyrelsens handläggningstider.

Vi är medvetna om att detta kan orsaka problem för dig, och vi beklagar innerligt att den här situationen har uppstått.

Så snart vi har en ny styrelse på plats, så återkommer vi till dig personligen med mer information!