Erik Walums nya bok visar vägen till att ersätta djurförsök

Stiftelsen Forska Utan Djurförsöks styrelseordförande, Erik Walum, har gett ut en viktig bok om att ersätta djurförsök med nya metoder!

Boken, med titeln ”RETRAIN! Detecting Chemical Hazards Without Animal Testing”, anknyter direkt till ett beslut 2021 från EU-parlamentet där EU-kommissionen och medlemsländerna uppmanas att intensifiera sina insatser för att främja metoder som kan ersätta djurförsök. Det handlade också om att prioritera utbildning och träning för forskare i att använda avancerade metoder som inte baseras på djurförsök.

Erik beskriver själv sin bok som både en historisk dokumentation av forskningsframsteg och en samling innovativa idéer som kan vara till nytta för dagens forskare och toxikologer (giftighetsforskare), som fokuserar på metoder utan försöksdjur. I boken lyfter Erik fram de betydande framsteg som skedde under 1980- och 1990-talet inom utvecklingen av tester som inte kräver djurförsök. Särskilt det framgångsrika arbetet som skedde inom de nordiska länderna finns det. Men Erik beskriver också hur djurförsöksfria tester bemöttes med skepsis bland traditionella toxikologer, innan testerna så småningom kom att accepteras.

Erik Walums arbete hade enormt stor betydelse för framstegen

Karin Gabrielson Morton, som är senior sakkunnig i forskning på stiftelsen Forska Utan Djurförsök, säger att förlaget som kontaktade Erik och bad honom att skriva boken, hade goda skäl att fråga just Erik Walum:

– Jag vill betona att de framsteg som beskrivs i boken, och som fick enorma, positiva följdverkningar över hela världen, till stora delar skedde tack vare Erik Walum och hans forskarkollega Björn Ekwall. Trots andra forskares och forskningsfinansiärers skepsis kämpade de envist på med att visa att tester på celler kunde ge bättre kunskap än etablerade djurtestmetoder för att bedöma hur giftiga ämnen är för människor. De kom också på nya, innovativa metoder för att utvärdera de nya testmetodernas tillförlitlighet. Metoder som sedan till stora delar kom att utgöra grunden för hur sådana utvärderingar ska gå till. Och inte minst lyckades de, genom sin kommunikation och publikationer nå forskarvärldens, myndigheters och företags acceptans för resultaten. I boken kan vi följa denna utveckling.

Karin har, i kontakter med forskare och myndighetspersoner från både USA och Europa, många gånger fått höra hur oerhört banbrytande och viktigt Erik Walums och Björn Ekwalls arbete varit för att nå internationell acceptans för att tester på celler kan ersätta djurförsök. Det som särskilt nämns är ett projekt som fick namnet MEIC, som Ekwall och Walum drev från mitten av 1980-talet och något decennium framåt, för att utvärdera om tester på celler kunde visa hur giftiga kemikalier är.

Fick USA att göra en helomvändning

Erik Walums och Björn Ekwalls forskning och publikationer fick bland annat en avgörande betydelse för att USA, ett land som fram till slutet av 1900-talet försvarat djurförsöken och på olika sätt motarbetat strävandena att ersätta djurförsök med andra metoder, sedan ändrade sig. Efter att MEIC-studiens resultat publicerats, gjorde USA en helomvändning och blev istället pådrivande för att ersätta djurtesterna.

I boken beskriver Erik arbetet med MEIC-projektet, som fick huvuddelen av sin finansiering genom anslag från stiftelsen Forska Utan Djurförsök. Studien inkluderade forskargrupper från framför allt Norden, men växte successivt till att inkludera forskare från hela världen. Och resultaten var revolutionerande: studien visade tydligt att en kombination av ett fåtal tester på celler, var bättre än djurförsök för att förutsäga akut giftighet vid en farligt hög engångsdos.

Stiftelsen Forska Utan Djurförsöks seniora sakkunniga i forskning Karin Gabrielson Morton betonar:

-Jag har alltså hört från många forskare och myndighetspersoner i USA och inom EU att de publicerade resultaten av MEIC-studien, som Erik berättar om i boken, hade en avgörande betydelse för att förändra den amerikanska synen på djurförsök och möjligheterna att ersätta djurtesterna. Erik Walum och Björn Ekwall bidrog utan tvekan, genom sin studie och sina artiklar, till att få amerikanska myndigheter att tänka om.

En strategi för att ersätta djurtesterna

Den mest signifikanta händelsen var 2007, när det amerikanska vetenskapsrådet, efter en utredning på uppdrag av flera amerikanska myndigheter, publicerade strategidokumentet ”Toxicity Testing in the 21st Century: A Vision and a Strategy”. Detta strategidokument markerade en vändpunkt för USA och så småningom även resten av världen. Nu föreslogs att djurförsök skulle avvecklas till förmån för bättre riskbedömningsmetoder, baserade på den tekniska och vetenskapliga utvecklingen inom bland annat bioteknik. Resultaten av MEIC-studien kom att ha stor betydelse för arbetet med strategidokumentet.

USA blev nu en drivande kraft i att främja effektivare, billigare och mer relevanta djurförsöksfria riskbedömningsmetoder. Amerikanska myndigheter började själva, i olika samarbetsprojekt, utveckla och utvärdera nya djurförsöksfria metoder. EU följde snart efter och ökade betydligt sina satsningar för att utveckla nya, djurförsöksfria metoder. Sedan 2010 finns ett EU-direktiv som tydliggör att målet är att alla djurförsök ska ersättas så snart det är vetenskapligt möjligt. Även EU:s kemikalielagstiftning REACH markerar tydligt att djurtester endast ska användas som sista utväg när det inte finns djurförsöksfria metoder.

Fortsatt engagemang för att ersätta djurförsök

Erik Walum har, sedan MEIC-projektet, fortsatt att ha en tongivande roll i arbetet med att ersätta djurförsök med moderna, nytänkande metoder både i Sverige och internationellt. Sedan 2017 är han styrelseordförande för stiftelsen Forska Utan Djurförsök. Han ingår även i stiftelsens vetenskapliga kommitté som bedömer ansökningar om anslag från forskare som vill utveckla nya metoder som kan ersätta djurförsök.

Vi på stiftelsen Forska Utan Djurförsök är stolta över Eriks imponerande insatser för att ersätta djurförsök, och vill gratulera honom till hans viktiga bok!

Erik Walums bok ”RETRAIN! Detecting Chemical Hazards Without Animal Testing” är skriven på engelska och finns att beställa från Amazon.se.

Mer om Erik Walum:

Före detta professor i neurotoxikologi och tidigare VD för Glucox Biotech AB. Har en bred erfarenhet av forskning i såväl akademisk miljö som inom läkemedelsindustrin. I sin forskning har han bland annat arbetat med att etablera cellulära och molekylära metoder för att studera verkan av kemikalier och läkemedel på nervsystemet och att utveckla och utvärdera djurfria testmetoder. Han har haft ett flertal uppdrag inom alternativområdet, t. ex. ordförande i Centrala Försöksdjursnämndens alternativutskott och ledamot av det Europeiska utvärderingscentrets vetenskapskommitté (ESAC) och medlem av den Europeiska forskargruppen för alternativ inom toxicitetstestning (ERGATT).

Erik har ett brinnande intresse för när och hur det är möjligt att ersätta djurbaserade tester med in vitro-metoder och vad som krävs för att möjliggöra extrapolering av in vitro-data till människa inom toxikologin så väl som farmakologin.