Centret för alternativ till djurförsök dröjer

När regeringens budget presenterades i oktober gladdes vi åt beskedet om att centret för alternativ till djurförsök skulle inrättas under 2015. Men blir det så? Inga pengar är avsatta i budgeten och jordbruksverket får ett år på sig att påbörja arbetet med att upprätta ett sådant center. De ska redovisa resultatet i en rapport i december 2015.

I regeringens förslag till budget i oktober tydliggjordes att ”Det är angeläget att samla kompetens om alternativa metoder till djurförsök, s.k. 3R-frågor. I syfte att säkerställa att användningen av försöksdjur sker i enlighet med de 3R:ns princip (dvs. att ersätta, att begränsa och att förfina djurförsöken) kommer det 3R-center som enligt tidigare beslut ska bildas på Jordbruksverket 2015, att få en viktig roll. Centret kommer att ha till uppgift att bidra till samordning av området, insamling och spridning av information till berörda parter, bl.a. att stödja de djurförsöksetiska nämnderna i sitt arbete.”

Förslaget om ett sådant center har tidigare dragits i långbänk av Alliansregeringen, sedan en utredning presenterade förslaget sommaren 2012. Hösten 2013 kom så ett förslag om inrättandet av ett 3R-center, vilket också godkändes av riksdagen i början av 2014.

Inga pengar i budgeten

Men några öronmärkta pengar till centret fanns inte med i regeringens förslag till budget för 2015; Jordbruksverkets vanliga budget förväntas täcka kostnaderna. Detta trots att tidigare utredningar visat att centret behöver en budget på minst 10 miljoner kr per år för att fungera effektivt. Än mer osäkert är läget nu, när det är Alliansblockets budget som gäller för 2015 (efter beslut i riksdagen den 3 december).

Jordbruksverket har dock fått ett regeringsuppdrag att påbörja arbetet med att inrätta ett 3R-center. I december 2015 ska de lämna en rapport till regeringen om hur de har tänkt att centret ska vara uppbyggt och vilka uppgifter de ska få. Läs regeringens pressmeddelande här »

Debatt i riksdagen den 5 december

Riksdagsledamoten Jens Holm (v) har ställt frågor till ansvarige ministern, Sven-Erik Bucht (s) om hur han tänker kring 3R-centret. Debatten, som TV-sänds, blir den 5 december efter kl 9. Debatten utgår från följande frågor:

  1. När kommer landsbygdsministern att inrätta 3R-centret?
  2. Hur avses verksamheten i 3R-centret finansieras?
  3. Kommer landsbygdsministern att verka för att en handlingsplan för att minska antalet djur i djurförsök antas?

Läs Jens Holms interpellation och se debatten i efterhand här » 

Vi påverkar politiken!

Forska Utan Djurförsök har under flera år arbetat med politisk påverkan för att få till stånd ett center för alternativ till djurförsök. Genom att vara representerade i Jordbruksverkets Nationella kommitté för försöksdjursfrågor kommer vi att kunna påverka centrets inriktning. Men vi inväntar fortfarande besked om vilka resurser centret kommer att få.

Läs om hur och varför Forska Utan Djurförsök arbetar med politisk påverkan här »