Djurförsöksstatistik

Miljontals djur varje år

Ingen vet hur många djur som används i försök över hela världen eftersom pålitlig statistik saknas, men gissningar hamnar på mellan 50 miljoner och upp till över 100 miljoner djur per år. Inom EU används ca 12 miljoner djur per år och i Sverige påbörjades försök på ca 1 220 nya djur varje dag – nästan 445 000 djur per år – i genomsnitt under åren 2011-2016!

Djurförsöken ökade något under 2016 jämfört med de två föregående åren, men då antalet djur i försök alltid varierar lite mellan åren så är det inte särskilt anmärkningsvärt. Mer alarmerande är att andelen djur  som utsattes för högsta svårhetsgrad, ett mått på lidande och andra negativa effekter på djuren, ökade till 8 % jämfört med 7 % de två föregående åren. Läs mer om statistiken över lidande här >>

Inrapporteringen av lidande är nytt och krävs i EU-länder sedan 2013, och det kan ta några år innan klassificeringen sker på ett jämförbart sätt överallt. Även om statistiken därmed kanske inte är riktigt tillförlitlig, är det viktigt information. Det nya sättet att rapportera statistik gör det möjligt att se inom vilka kategorier av djurförsök som djuren utsätts för störst lidande. Det ger verktyg för oss i Forska Utan Djurförsök att tydligare rikta in vårt forskningsstöd till forskare som utvecklar alternativ till djurförsök inom dessa områden. Det handlar om totalt närmare 30 000 djur i Sverige som används framför allt i grundforskning, forskning om nervsystemet, cancer, immunsystemet och hjärt- och kärlsystemet. Forska Utan Djurförsök stödjer även forskning för att ersätta plågsamma djurförsök som inte är mer vanliga i andra länder än i Sverige, t.ex. för att testa kemikalier.

Trenden går mot färre djurförsök

Den publicerade djurförsöksstatistiken för 2014-2016 visar på en minskning jämfört med tidigare år, men då antalet djur varierar behövs statistik för flera år innan det går att dra några slutsatser om trenden pekar mot en varaktigt minskning.

Åren 2004-2012 användes i genomsnitt 990 000 djur/per år eller 2 700 djur/dag, om svenska definitionen av djurförsök används. Används EU:s snävare definition av djurförsök så användes mellan 250 000 och 300 000 djur per år i Sverige. Lägger man även till fiskar i provfiske, t.ex. studier av fiskebestånd så tillkommer åtskilliga miljoner fiskar varje år.

Under åren 2011-2015 var genomsnittet 576 000 djur/per år eller 1 600 djur/dag enligt svensk definition. Enligt EU:s definition så användes mellan 250 000 och 300 000 djur per år i Sverige.  Åtskilliga miljoner fiskar tillkommer.

Om 2016 års statistik räknas med, och ett genomsnitt för 2011-2016 beräknas, blir genomsnittet 445 000 djur/per år eller 1 220 djur/dag enligt svensk definition. Inrapporteringen av djurförsök enligt EU:s definition ökade till över 350 000 djur 2016, från att ha legat på under 300 000 djur under övriga år i detta tidsspann.

Så här ser statistiken ur, år för år:

År EU:s definition Svensk definition, utan provfiske Provfiske Svensk definition inkl provfiske
2016 350 664 460 097 6 568 944 7 029 041
2015 258 403 330 777 16 042 553 16 373 330
2014 284 170 540 681 4 240 465 4 939 553
2013 – data saknas
2012 262 148 602 638 4 670 550 5 273 188
2011 296 684 829 813 7 734 237 8 564 050
2010 413 447 1 313 513 6 636 483 7 949 996
2009 395 672 950 381 6 202 241 7 152 622
2008 501 499 1 030 163 5 776 550 6 806 713
2007 524 764 1 034 465 6 096 188 7 130 653
2006 532 685 758 213 6 653 651 7 411 864
2005 505 681 1 273 277 6 356 105 7 629 382
2004 446 936 1 005 480 7 065 550 8 071 030

Källa: statistikrapporter från Jordbruksverket.
*Provfiske innebär vetenskaplig fångst för att bedöma fiskebestånden i hav, sjöar och andra vattendrag. Data från provfiske används bl.a. för att fastställa fiskekvoter.
** Lantbrukets djur används främst i forskning om olika djurhållnings- och transportmetoder, utfodring och slakt- och avlivningsmetoder samt i försök som syftar till att höja lönsamheten vid livsmedelsproduktion.

För mer information om hur stor andel av djuren som utsätts för lidande, läs mer här >>

Antalet djur i försök brukar variera mellan åren, beroende bl.a. på om det påbörjas något nytt stort projekt och/eller om något av de stora djurlabben bygger om och därmed har färre försök i gång. I statistiken över djurförsök enligt svensk definition används, utöver de traditionella försöksdjuren, en stor andel grisar och tamhöns; bl.a. pågick en stor studie om skötselsystem för grisar under 2014, medan det tidigare år används många höns i olika projekt; i båda fallen rör det sig om forskning kring livsmedelsproducerande djur som påverkar försöksdjursstatistiken.

Olika definitioner av djurförsök

Den svenska definitionen av djurförsök är mer omfattande än den i EU:s djurförsöksdirektiv, vilken i sin tur skiljer sig från definitioner i andra länder utanför EU. Det gör att det är svårt att jämföra djurförsöksstatistiken från olika länder. Även i den svenska statistiken anges olika antal djur som används i försök under ett visst år beroende på vilken definition som används. För att göra det hela ännu mer komplicerat har även de svenska definitionerna förändrats under åren. Siffror från 1980-talet och 1990-talet är t.ex. inte helt jämförbara med statistik från de senaste åren och ändringar i rapporteringen från 2013 gör att siffror från detta år och framåt inte riktigt fullt ut kan jämföras med tidigare år. Jordbruksverket, som samlar in statistiken, förväntar sig dock inte att det nya rapportsystemet ska påverka antalet djur som rapporteras in i någon större utsträckning.

Den svenska definitionen omfattar alla djur som används för vetenskapliga syften. EU:s lagstiftning är mindre inkluderande och omfattar t.ex. inte djur i beteendestudier, utfodringsstudier, djur som avlivas för att celler eller organ ska användas i försök samt fiskar i provfiske, vilket räknas med i den svenska statistiken.

Vem publicerar statistiken och vad ingår?

Det är Jordbruksverket som samlar in och sammanställer den svenska djurförsöksstatistiken och som lämnar uppgifter från Sverige till EU-kommissionen.  I rapporterna finns bl.a. information om hur många djur av varje art som används per år.

Vissa djur används i försök som sträcker sig över flera år, men varje djur ska bara finnas med i statistiken en gång, såvida djuret inte återanvänds i upprepade försök. Statistiken fram till och med 2012 avsåg antalet djur som försök påbörjas på för första gången under året, medan djuren räknas vid det tillfälle då försöket avslutas från och med statistiken för 2013 och framåt. Det finns även andra ändringar i statistikrapporteringen som trädde i kraft 2013, vilket gör att uppgifterna från detta år inte är fullt jämförbara med statistiken för tidigare år.

Informationen om vilken typ av försök eller forskning djuren används i, har varit knapphändig och statistik över hur många djur som utsätts för lidande har saknats före 2013. EU:s nya regler för vilken djurförsöksstatistik som ska rapporteras innebär att sådan information kommer att finnas tillgänglig i högre grad i framtiden. Den första statistik som rapporterats enligt nya reglerna är för 2014.

Djurförsök i Sverige

I Sverige finns cirka tre hundra anläggningar där djurförsök förekommer, främst på universitet och högskolor. Det finns även myndigheter som utför djurförsök, liksom privata företag inom läkemedels- och bioteknikindustrin. De allra flesta djurförsök i Sverige, ca 90%, utförs på universitet, högskolor och i landstingens regi (t.ex. universitetssjukhus).

Två tredjedelar av djuren som används i försök i Sverige enligt EU:s definition är möss. Att möss utgör en så stor andel av djuren beror på att det nästan bara är möss som genmodifieras, och genmodifiering är ett vanligt sätt att skapa “djurmodeller” för forskning. Drygt hälften av alla försöksdjur (enligt EU:s definition) är genetiskt modifierade och det är nästan alltid möss.

De vanligaste djurslagen var därefter råttor, övriga fiskar, tamhöns och zebrafiskar. Under 2015 användes 206 523 möss, 25 407 råttor, 822 marsvin, 553 kaniner, 45 katter, 117 hundar, 8 apor, 57 illrar, 369 hästar/åsnor, 3 166 grisar, 82 får och 2 835 nötkreatur enligt den svenska definitionen.  Även en stor mängd höns, andra fåglar, kräldjur, groddjur och fiskar (främst zebrafisk) används i forskning.

Om man räknar bort provfiske, forskningsprojekt för studier av vilda djur och forskning om lantbrukets djur, används de flesta försöksdjuren i Sverige i medicinsk och biologisk forskning. Det kan handla om grundforskning för att skaffa mer kunskap, eller mer tillämpad forskning för att studera sjukdomar och behandlingsmetoder. Kemikalietester är inte vanliga i Sverige och kosmetikatester på djur är förbjudet i hela EU.

För mer detaljer om djurslag och vad de användes i för försök, hänvisar vi till statistikrapporter från Jordbruksverket.

Djurförsök i EU

Inom EU används ca 12 miljoner djur varje år i försök, enligt EU:s definition av djurförsök. Denna definition skiljer sig från den svenska (se ”definitioner” ovan). EU-kommissionen samlar in och publicerar statistikuppgifter för alla EU-länder samt en sammanställning över det totala antalet djur som används i hela EU. Här hittar du information om antalet djur av olika djurslag som använts och även viss information om hur många djur som används för olika syften.

Internationell statistik

Tillförlitlig statistik över antalet djur som används i hela världen finns dessvärre inte. Brittiska Dr Hadwen Trust och BUAV har gjort försök att estimera antalet djur, baserat på de statistikuppgifter som fanns tillgängliga 2005. Endast 21% av de totalt 142 länder i världen där det utförs djurförsök, samlade in statistik. Utifrån publicerad statistik från 37 länder gjordes beräkningsmodeller för att estimera den totala djuranvändningen i världen. Utifrån denna beräkning används 115 miljoner djur i försök varje år. Beräkningarna inkluderar djur som avlivas för vävnader eller för att de är överflödiga (t.ex. för att endast ett kön behövs i en studie eller för att de inte har en önskad genförändring) samt genmodifierade djur som endast används för avel.

Observera att i USA räknas inte råttor, möss, fåglar och fiskar med i den officiella statistiken över djurförsök. Med den brittiska beräkningsmodellen stiger antalet djur som används per år i USA från officiella 1 miljon djur till ca 34 miljoner.

Senast uppdaterad: 23 mars 2018