Medicinsk forskning och läkemedel

Vad gör vi utan djurförsök?

Djurförsök har en betydande roll i forskningen, inte minst i Sverige. Men en stor del av forskningen sker med andra metoder såsom forskning på celler, simuleringsmodeller i dator och klinisk och epidemiologisk forskning där man undersöker hur människor påverkas. Forskare som vill undvika djurförsök av etiska skäl kan ofta göra det och ändå komma vidare i sin forskning. Men ibland finns begränsningar. Att t. ex. studera effekter på en hel, levande kropp är ännu inte möjligt annat än på en människa eller ett djur. Och ofta får människor inte användas p.g.a. riskerna. Forska Utan Djurförsök arbetar för att allt mer av forskningen ska ske med djurfria metoder.

Det är alltså inte möjligt att byta ut alla djurförsök mot djurfria metoder idag. Fortfarande krävs stora satsningar på att utveckla nya, djurfria metoder. Det krävs även utbildning och informationsspridning för att forskarna ska kunna få hjälp att ersätta fler djurförsök där det är möjligt. Även forskningsfinansiärer behöver utbildas och ta ett ökat ansvar för att se till att fler djurförsök kan ersättas. Idag ger många hellre anslag till forskning med beprövade metoder än till utveckling av nya och bättre metoder. Förhoppningsvis kommer EU:s nya djurförsöksdirektiv, som anger som mål att djurförsök på sikt ska ersättas med djurfria metoder, att öka intresset för att satsa på att utveckla djurfria forskningsmetoder.

Kritik mot djurförsök

Även när djurfria metoder saknas har djurförsöken fått allt mer kritik på senare år, inte bara av etiska skäl. Studier visar att det ofta är svårt att överföra resultaten från djurstudier till människan – ibland är resultaten missvisande. Även om forskarna använder det djurslag som är mest likt människan i de avseenden som studeras, och även om forskarna ofta genmodifierar möss för att få bättre djurmodeller, är detta fortfarande ett stort problem. Det är även ofta svårt att få samma resultat igen när djurförsöken upprepas, vilket gör att relevansen av djurstudierna kan ifrågasättas.  På sidan ”Hur bra eller dåliga är djurförsök?”, kan du läsa mer om detta.

Bättre utvärderingar av djurmodellerna skulle kunna leda till att färre djur används i undermåliga studier. Samtidigt skulle sådana utvärderingar kunna leda till ökad kunskap som kan användas även till att utveckla nya, djurfria metoder.

Vad används djuren till i forskningen?

Djurförsök används både i grundforskning för att öka den biologiska kunskapen och i mer tillämpad forskning om olika sjukdomar. Inom läkemedelsutveckling används djur både som ”sjukdomsmodeller” för att testa om nya läkemedel fungerar, och för att undersöka riskerna.

Det finns strikta regler som säger att djurförsök ibland måste utföras för att bedöma säkerheten innan studier på människor får göras. För läkemedel finns t. ex. krav på en mängd olika studier på djur som måste utföras innan de första testerna får göras på människor. Kravet finns för att öka säkerheten, men dagens testmetoder är uppenbart inte tillräckligt bra.

Djurtesterna dåliga på att upptäcka risker

Bara en av tio nya läkemedel som kommit så långt i utvecklingen att de testas på människor, registreras och kommer ut på marknaden. I testerna på människor upptäcks ofta oacceptabla säkerhetsrisker som inte upptäckts i djurtesterna. Andra läkemedel visar sig sakna effekt på sjuka människor, trots att de botat sjuka djur i djurstudier. Nobelpristagaren i medicin 2012, Shinya Yamanaka, gav exempel på det i sin nobelföreläsning. Han har försökt forska fram läkemedel mot sjukdomar i motoriska nervceller genom att använda genförändrade möss. Läkemedlen har fungerat på möss, men inget av dem har fungerat på människor. Yamanaka uttryckte förhoppningar om att möjligheten att byta ut djuren mot forskning på celler från människor skulle leda till bättre resultat.

Forska Utan Djurförsök stödjer utveckling av nya, innovativa metoder

Det finns alltså många skäl till att satsa på nya och bättre metoder inom forskning och läkemedelsutveckling. Forska Utan Djurförsök stödjer forskning för att forska fram innovativa modeller för forskning om sjukdomar. Det kan handla om avancerade cellmodeller, kemiska analysmetoder, beräkningsmodeller och simuleringar i dator och teknisk utrustning för forskning på människor utan att utsätta dem för risker.

Vi har gett anslag till flera nya metoder för att testa om olika ämnen och produkter orsakar allergier eller skadar foster. Flera projekt med anslag från oss handlar om utveckling av läkemedel med andra metoder än djurmodeller. Särskilt intressanta är projekten för att utveckling cell- och datormodeller för att på bättre och mer effektiva sätt studera vad som händer med läkemedel i människokroppen. Idag används djurförsök även när det är väl känt att djurförsöken stämmer dåligt överens med vad som händer i människan. T. ex. finns det stora skillnader mellan hur läkemedel bryts ner i levern mellan olika arter. De nya metoderna kan alltså leda till säkrare läkemedel, samtidigt som tiden för att utveckla nya läkemedel kan minskas.

Här kan du läsa om forskningen som får stöd från Forska Utan Djurförsök just nu >>

Senast uppdaterad: 4 mars 2016