Djurförsök i utbildning

Djur används i laborationer på ett flertal utbildningar i Sverige. Ibland kan det vara svårt att utbilda sig till vissa yrken om man inte vill göra djurförsök under utbildningen. Inom undervisning används djur för att demonstrera biologiska förlopp och för att lära studenterna att hantera djur. Djurförsök förekommer bland annat i utbildningen av veterinärer, läkare, tandläkare, biologer, apotekare och djurvårdare.

Dissektion av djur är fortfarande vanligt både i grundskolan, gymnasiet och på universitet och högskolor. Om djuret avlivas för att dissekeras i utbildning så räknas det som ett djurförsök. Laborationer där man använder djurorgan från slakterier, minkfarmer m.m. räknas normalt inte som djurförsök, eftersom djuren dödats för andra syften än att deras organ ska användas i undervisning.

Inom undervisning på högskolenivå används djur för att demonstrera biologiska förlopp och för att lära studenterna att hantera djur.  Vanliga djurlaborationer är t ex: nerv- och muskelförsök på groda, organbadslaboration och cellandning. Sådana djurförsök förekommer bl.a. i utbildningen av veterinärer, läkare, tandläkare, biologer och apotekare.  För veterinärer och djurvårdare förekommer även djuranvändning där syftet är att lära sig att hantera djur och utföra olika vanliga ingrepp.

Djurförsök ska undvikas i utbildning, enligt både svensk lag och en Europarådskonvention

Djurförsök ska inte göras om det finns alternativ. På den punkten är såväl den svenska djurförsökslagstiftningen som EU:s djurförsöksdirektiv mycket tydlig. Och genom en Europarådskonvention om djurförsök har Sverige förbundit sig att se till att djurförsök inom utbildning utförs endast vid yrkesutbildningar där studenterna i framtiden kommer att använda sig av djurförsök (t ex djurvårdare med inriktning på försöksdjur, toxikologer och farmakologer och vissa biomedicinska analytiker). Ändå är djurförsök vanliga på ett flertal universitets- och högskoleutbildningar i Sverige. För de flesta blivande biologer, veterinärer, apotekare, biomedicinare och läkare ingår djurförsök.

Att ersätta djurförsök i utbildningar är viktigt!

Att ersätta djurförsök i utbildning med alternativ har varit en prioriterad fråga inom Forska Utan Djurförsök sedan 70-talet. Skälet till att utbildningsfrågan fått stå i fokus under så många år beror på den påverkan som utbildningen har på studenterna. Genom djurförsöken i utbildningen introduceras studenterna till ett djurförsöksbaserat tänkande, och lär sig att använda djur som forskningsredskap, ofta utan att de etiska aspekterna diskuteras först och utan att studenterna får en chans att på ett seriöst sätt diskutera sina känslor kring djuranvändningen.

Forska Utan Djurförsök har gett anslag till både utveckling av alternativ, utbildning, information och omställning till användning av alternativen. Några exempel på projekt som fått anslag är utveckling av datorsimulering som alternativ till djurlaborationer, utbildning av lärare i cellodling för att de ska kunna föra kunskapen vidare till studenter och anslag till datorer och laboratorieutrustning som behövs för att använda alternativen. Vi har också satsat resurser på informationsspridning om alternativen, eftersom det visat sig att djurförsöken inte alltid ersätts, trots att fullgoda alternativ finns.

Den internationella organisationen InterNICHE fokuserar på att ersätta djurförsök i utbildning och erbjuder en sökbar databas för att söka lämpliga metoder och produkter. En annan källa till information om alternativ till djurförsök i utbildning är Norecopas databas Norina.

Går du en utbildning där djurförsök förekommer?

Här finns en vägledning för dig som vill ha hjälp att söka dispens från djurlaborationen och/eller få den utbytt mot en djurfri laboration:  Att söka dispens från djurlaborationer

Enkät om djurförsök och alternativ i utbildningen

I början av 2000-talet lät Forska Utan Djurförsök utföra en utredning av djurförsöken i utbildningar i Sverige. Den visade att djurförsök fortfarande användes i situationer när det är möjligt att ge studenterna samma kunskap på andra sätt. Några av uppgifterna som utbildningsansvariga på universitet lämnade var anmärkningsvärda. En lärare ansåg t.ex. att det inte fanns några hinder för att ersätta djurförsöken på en viss utbildning, men att studenterna har visat intresse av att få praktisk inblick i hur djurförsök utförs. En sådan motivering till varför djurförsöken utförs strider mot både djurskyddslagen och Europarådskonventionen om användning av djur i försök, vilken stadgar att djurförsök i utbildning endast ska ske i de fall studenterna i sin framtida yrkesutövning kommer att använda sig av djurförsök.

Även andra lärare saknar godtagbara argument för varför djurförsöken behövs. En kursansvarig hävdade att det inte går att uppfylla ett av syftena med biologutbildningen, nämligen att träna studenternas praktiska laborativa färdighet att dissekera djur och göra fysiologiska experiment på vävnader och organ, om inte kurserna innehåller djurförsök. Ett annat återkommande svar, var att det inte var nödvändigt att ersätta vissa djurförsökslaborationer eftersom de inte var obligatoriska! Rapporten finns i skriften ”Alternativ till djurförsök i undervisningen” (Humanimal 5, 2004) som går att beställa för 80 kr inkl porto från Forska Utan Djurförsök.

Senast uppdaterad: 8 mars 2023