Om djurförsök

Visste du detta om djurförsök?

Djurförsök är ett samlingsnamn för all användning av djur i forskningssyfte, för utbildning och för biologisk produktion. Djurförsök är tillåtet enligt lag, men måste godkännas av en djurförsöksetisk nämnd. Med nämndens godkännande får djur utsättas för sjukdomar, operationer, förgiftas och skadas på andra sätt i forskningssyfte. Kosmetikatester på djur är dock förbjudet. För andra produkter såsom läkemedel, bekämpningsmedel och vissa kemikalier krävs djurtester.

Djurskyddslagen tillåter att djurförsök används för följande syften:

  • vetenskaplig forskning,
  • sjukdomsdiagnos,
  • utveckling och framställning av läkemedel eller kemiska produkter,
  • undervisning, om användningen innebär att djuret avlivas, utsätts för operativt ingrepp, injektion eller blodavtappning eller om djuret riskerar att lida, samt
  • andra jämförliga ändamål.

Det finns få begränsningar av vilka djurförsök som får göras. Kosmetikatester på djur är inte tillåtet och människoapor får inte användas. Djurförsök får inte heller utföras om det finns djurfria metoder att uppnå samma resultat. I övrigt är det upp till regionala djurförsöksetiska nämnder att bedöma om ett försök ska tillåtas.

I Sverige påbörjas försök på över tusen nya djur varje dag – under åren 2010-2018 användes mellan 331 000 och 1,3 miljoner djur per år i försök i Sverige, enligt den svenska definitionen av djurförsök. Antalet djur kan alltså variera stort. Om även fiskar i provfiske och märkning av fisk (bl.a. för att fastställa fiskekvoter) räknas med, tillkommer mellan 4,2 och 16 miljoner djur per år. Utgår man istället från EU:s mer begränsade definition av vad som är djurförsök, så används 260 000-350 000 djur per år i försök i Sverige.  Läsa mer om djurförsöksstatistiken, inklusive vad de olika definitionerna innebär, här >>

Sedan 2014 anges även lidandet i statistiken, som visar att 7-13 % av försöksdjuren utsätts för ”avsevärd” svårhetsgrad, medan svårhetsgraden klassades som ”måttlig” för mellan 50 och 60 % av djuren. ”Svårhetsgraden” avser det lidande djuren utsatts för under försök och avsevärd är den högsta svårhetsgraden. Läs mer om lidande här >>

Råttor, möss, fiskar och fåglar är de vanligaste försöksdjuren, men även katter, hundar, kaniner, apor, kor, hästar och nästan alla djur du kan tänka dig, används i försök.

Djur har behov och intressen som inte tillgodoses i försök

Djuren måste vara uppfödda för ändamålet. Men de är ändå vanliga djur, med behov och intressen precis som alla andra djur. En del föds upp på anläggningen där de används, andra föds upp av stora, multinationella försöksdjursuppfödare och transporteras över hela världen. De får ofta leva i små burar eller utrymmen där möjligheterna till motion och stimulans är otillräckliga.

De allra flesta försöksdjur avlivas när försöken avslutas, om de inte redan dött eller avlivats som en del av försöket. Vissa djur, främst apor, hundar och djur som ”specialanpassats” för försöken genom t.ex. operationer eller träning, kan återanvändas i nya försök. Ett fåtal djur placeras om i hem eller djurparker när de inte längre behövs i försök.

Lång historia och otillräckligt djurskydd

Djurförsök har utförts ända sedan antiken för att studera hur en levande kropp är uppbyggd och fungerar. Under 1900-talet, särskilt efter andra världskriget, ökade djurförsöken kraftigt, i takt med ökade satsningar på medicinsk forskning, läkemedelsutveckling och som en konsekvens av kemiindustrins framväxt.

Under samma tidsperiod, främst under andra halvan av 1900-talet, började djurskyddslagar att antas i många länder. Grundprincipen har varit att det inte är tillåtet att utsätta djur för lidande. Men eftersom syftet med djurförsök kan vara att utsätta djuren för sjukdomar och skador, eller testa vilka doser av en kemikalie som är dödlig eller ger svåra problem, görs undantag för djurförsök. Alla djurförsök innebär inte att djur utsätts för lidande, men plågsamma försök är alltså tillåtet även i Sverige.

Ta reda på mer

Här på våra faktasidor kan du läsa mer om djurförsöken, statistik och lagstiftning. Du hittar också information om kosmetikatester på djur och vad du kan göra för att undvika djurförsök i din utbildning.

Information om hur plågsamma djurförsök är hittar du här >>
Hur bra eller dåliga är djurförsök egentligen? Läs mer här >>
Våra argument för varför fler djurförsök behöver ersättas, finns här >>
Djurförsöksstatistik finns här >>
Djurförsök i medicinsk forskning kan du läsa om här >>
Lär dig mer om djurfria metoder här >>
Vilka produkter djurtestas? Läs mer här >>

Senast uppdaterad: 29 juni 2020