Kosmetikatester på djur

Förbud mot försäljning av djurtestade produkter

2013 införde EU ett förbud mot försäljning av djurtestad kosmetika och hygienprodukter. Förbudet har väldigt stort symbolvärde, även om undantag gör att djurtester ändå kan förekomma. Allt fler länder har redan följt efter och infört egna förbud, och fler är på gång. T.ex. övervägs nu djurtestförbud både i USA och Ryssland, medan Kina har minskat sina djurtestkrav så att endast ett fåtal typer av  produkter djurtestas. Utvecklingen innebär en kraftig ökning av intresset för att utveckla och utvärdera nya djurfria metoder för riskbedömning av kemikalier utan djurförsök. 

EU:s kosmetikalagstiftning – och därmed djurtestförbudet – omfattar inte bara smink, utan även produkter som vi kanske snarare kallar hudvårds- och hygienprodukter, t.ex. schampo, tvål och tandkräm. Även babyprodukter, solskydd, brun-utan-solprodukter, parfymer, hårfärgningsmedel och permanentvätskor, produkter för intimhygien, massageoljor, nagellack, rakkrämer, blekmedel för hud, antirynkkrämer och munvatten är inkluderade.

Produkter som inte räknas som kosmetika och hygienprodukter är bl.a.: tvätt- och diskmedel, rengöringsprodukter för städning, hygienprodukter för djur (exempelvis hundschampo), desinfektionsmedel och antibakteriella produkter (till exempel handsprit) samt produkter som förs in i kroppen för att förändra utseendet eller ta bort rynkor, till exempel permanenta tatueringar, botox och ”fillers”.

Det finns undantag

Förbudet är heltäckande på så sätt att det inkluderar djurtester av både färdiga produkter och råvarorna och eftersom det inkluderar djurtester som sker även utanför EU. Men – de flesta ingredienser i kosmetika och hygienprodukter används även i andra produkter, som t ex rengöringsprodukter, livsmedel eller kanske målarfärg. För denna typ av produkter finns andra regelverk. Livsmedelstillsatser måste t.ex. djurtestas, och ”allmänkemikalier”, som används i alla möjliga typer av produkter regleras i EU:s kemikalielagstiftning REACH. Ibland kan dessa regelverk ställa krav på djurtester. När råvarorna djurtestats på grund av krav i annan EU-lagstiftning (t.ex. kemikalielagstiftningen REACH) får de fortfarande användas i kosmetika.

Produkten får även säljas inom EU om djurtester utförts som en följd av lagstiftning i andra länder. Sedan EU införde sitt förbud mot försäljning av djurtestad kosmetika har allt fler länder minskat sina krav på djurtester. Ett exempel är Kina, som sedan maj 2021 inte längre kräver djurtester av alla typer av kosmetika som importeras till landet.

Försäljningsförbudet gäller inte heller retroaktivt för djurtester som utförts medan de fortfarande var tillåtna. Produkter som djurtestats (eller vars råvaror djurtestats) tidigare, får alltså fortsätta att säljas. Djurtestdata om råvarorna från tiden innan förbudet får användas för att riskbedöma nya produkter.

För den som helt vill välja bort djurtestade produkter finns konsumentguider som listar företag som garanaterat inte testar på djur, baserat på kriterier som tagits fram av en internationell koalition av djurskyddsorganisationer. Läs mer här >>

Djurtestförbudet är alltså inte heltäckande, men det är ändå ett oerhört viktigt förbud som fått viktiga konsekvenser. Det är det första djurtestförbudet någonsin inom EU och har därmed ett mycket viktigt symbolvärde, särskilt som det genomfördes av etiska skäl, trots att det inte fanns alternativ till många av djurtesterna. Att EU valde att ändå genomföra förbudet berodde bl.a. på att många kosmetikaföretag redan kunnat visa att det på andra sätt gick att garantera konsumentsäkerheten genom att använda välkända ingredienser.

Förbudet mot kosmetikatester på djur infördes alltså fullt ut 2013, men beslutet om att förbjuda djurtesterna skedde faktiskt redan i början av 1990-talet. Eftersom det saknades alternativ till djurtesterna sköts förbudet dock upp gång på gång. Först när EU till slut lät meddela att förbudet skulle genomföras trots avsaknad av alternativ till djurtesterna, började kosmetikaindustrin på allvar att satsa på att utveckla nya testmetoder. Enorma summor investerades och har gett goda resultat. Flera nya, djurfria testmetoder används redan av industrin och ännu flera är på gång. Detta visar att lagkrav sätter fart på forskningen – och motivationen – för att hitta alternativ till djurförsök.  Stora vetenskapliga framsteg har gjorts, och de nya testmetoderna kommer även kunna användas för att testa andra typer av produkter.

Allt fler länder förbjuder kosmetikatester på djur – och Kina har minskat sina djurtestkrav

Allt fler länder utanför EU följer efter genom att införa egna förbud mot kosmetikatester på djur! Norge, Island, Schweiz, Indien, Australien, Nya Zeeland, Kanada, Colombia, Guatemala, Sydkorea, Taiwan, 10 delstater i Brazilien och 4 delstater i USAhar infört liknande förbud som EU, medan andra länder och regioner beslutat om eller överväger förbud av olika slag.

Kina, ett land som varit känt för sina djurtestkrav av både råvaror och färdiga produkter, har tagit bort djurtestkraven för vissa produkttyper och minskat sina djurtestkrav för andra produkter, både och för produkter som tillverkas i landet och för de som importeras till Kina.

Denna utveckling ökar pressen på både kosmetikaindustrin och ansvariga myndigheter att få fram utvärderade och väl fungerande djurfria testmetoder.

(Källa: HSI)

EU:s kosmetikatestförbud – lite historik

Ända sedan slutet av 1970-talet, då det först avslöjades att kosmetikaprodukter djurtestades, har djurskyddsorganisationer drivit kraftfulla kampanjer mot just kosmetikatester på djur. Allt fler kosmetikaföretag införde frivilliga förbud och kunde visa att det gick att producera kosmetika och hygienprodukter utan djurtester. Företagen var dock hänvisade till att använda redan existerande, välkända råvaror som av erfarenhet visat sig ofarliga.

Redan under 1990-talet beslöt EU för första gången – efter konsumentpåtryckningar – att förbjuda kosmetikatester på djur. Efter påtryckningar från några av de största multinationella kosmetikaföretagen valde EU dock att gång på gång skjuta upp förbudet. Dessa företag hävdade att deras konkurrenskraft skulle försämras, eftersom de då inte kunde använda nya råvaror så länge det saknades djurfria testmetoder.  Det var dock inte förrän besked om att förbudet nu skulle införas, som industrin satsade riktigt stora resurser på att utveckla djurfria testmetoder.

EU har infört förbudet i tre steg:

2004 förbjöds djurtester av färdiga produkter inom EU.

Den 11 mars 2009 förbjöds försäljning av djurtestad kosmetika, även om djurtesterna utförts utanför EU. Förbudet inkluderade både färdiga produkter och ingredienserna. Men det fanns undantag: eftersom vissa av testerna ansågs vara svåra att ersätta med djurfria metoder, tilläts att råvarorna testades med ett par olika metoder, så länge djurtesterna skedde utanför EU. Det gällde toxicitetstester (giftighetstester) med upprepad dosering, t.ex. allergitester, reproduktionsskadetester (tester för att undersöka om ett ämne påverkar reproduktionsförmågan eller skadar foster) och metabolism/kinetikstudier (tester för att undersöka hur ett ämne tas upp och vart det tar vägen i kroppen samt hur det bryts ner och försvinner ur kroppen).

Den 11 mars 2013 började förbudet att gälla fullt ut.

Statistik över djurtesterna

I England  användes 31 304 djur i kosmetikatester 1980 och det finns uppskattningar om att hundratusentals djur användes årligen runt om i världen under 1970- och 80-talet.  I början av 2000-talet användes inom EU ca 35.000-40.000 djur per år i kosmetikatester. Antalet djur har sedan sjunkit kraftigt i takt med att EU:s stegvisa förbud mot kosmetikatester på djur införts med början 2004 då djurtester av färdiga produkter förbjöds.

Antal djur som använts per år i kosmetikatester på djur 2004-2009 inom EU, enligt EU-kommissionen:

2004: ca 8 988

2005:  En rapport från EU-kommissionen anger det totala djur antalet till 5 571, medan en annan anger att 2 276 djur användes för att testa råvaror. Då ett förbud mot att djurtesta färdiga kosmetikaprodukter på djur infördes inom EU hösten 2004, är de olika uppgifterna motstridiga.

2006: 1 329 djur

2007: 1 818 djur

2008: 1 510 djur

2009: 344 djur (t.o.m. 10 mars – den 11 mars infördes förbud mot djurtester)

De vanligast förekommande testerna som gjorts av råvaror till kosmetika under 2004-2009 var allergitester, ögonirriationstester och mutagenicitetstester (påverkan på arvsanslag).

Senast uppdaterad: 27 oktober 2023