Botox-produkter

Djurtester av produkter med botulinum-toxin

Produkter som innehåller botulinum-toxin (botulinumgift) klassas som läkemedel och djurtestas även när de används för kosmetiskt bruk (t.ex. mot rynkor). I december 2011 var Forska Utan Djurförsök med i Kalla Faktas program om botox. Vi berättade om att skönhetstrenden med botoxinjektioner leder till att flera hundra tusen djur långsamt kvävs till döds varje år för att testa preparaten. Sedan dess har det gjorts framsteg när det gäller att utveckla nya testmetoder utan djurförsök, men djurtesterna har inte helt ersatts. Olika företag har kommit olika långt.

Eftersom det verksamma ämnet (botulinumtoxin) är ett mycket farligt gift testas varje tillverkningssats för att se till att styrkan på produkten är korrekt i varje dos som ska injiceras. Tidigare skedde det alltid med tester där möss kvävdes till döds. Nu har några av producenterna ersatt en stor del av djurtesterna med tester på celler. Fortfarande har vi inga uppgifter om att någon producent helt har ersatt alla djurtester. De producenter som använder cellmodeller har inte publicerat några uppdateringar om hur stor andel av djurförsöken de har ersatt och när några djurskyddsorganisationer gick igenom publicerad djurförsöksstatistik från europeiska länder, konstaterade de att det verkar ha utförts totalt 407 126 djurtester i samband med tillverkning av botulinumtoxin i Irland, Tyskland och England under 2015 och 377 454 under 2016.

Varje tillverkningssats testas

Det klassiska djurtestet för att testa varje batch (tillverkningsats) är en metod som kallas LD50, eller lethal dose 50 % (dödlig dos 50 %), ett test som går ut på att se vilken dos som dödar hälften av djuren. Olika grupper får olika doser – ofta används 6 grupper med 8-24 möss i varje grupp. Giftet sprutas in i magen på djuren. Sedan väntar man och ser hur många av djuren som kvävs efter att deras andningsmuskulatur förlamats. De flesta djur dör genom långsam kvävning. Det tar ofta 2-3 dygn. De djur som fortfarande lever efter 3-4 dygn gasas till döds eller får nacken knäckt.

Celltester istället för djurtester

Sedan 2011 har Allergan (varumärkena Botox och Vistabel), som är en av de största tillverkarna, steg för steg ersatt många djurtester med ett test på celler. Detta celltest godkändes i USA 2011 och i EU under 2012.  I samband med detta uppgav företaget att de räknade med att kunna ersätta ca 95 % av djurtesterna inom tre år. Nya uppgifter från företaget till konsumenter under sommaren 2017 tyder dock på att djurtester fortfarande förekommer, om än i begränsad omfattning. Forska Utan Djurförsök har under augusti 2018 kontaktat Allergans huvudkontor i USA för att få uppdaterad information om hur långt de kommit med att ersätta djurtesterna. Så snart vi fått svar kommer detta att publiceras här.

Merz meddelade i december 2015 att de fått godkänt i USA och EU för att testa sina produkter Xeomin and Bocouture med tester på celler. Detta skulle, enligt företaget, innebära att den största delen av djurtesterna skulle kunna ersättas (se information från företaget här >>). Företaget har inte publicerat någon uppdatering om i vilken omfattning de ersatt djurförsöken sedan dess.

Att ett företag fått en cellmetod godkänd betyder inte att den metoden automatiskt kan användas även av andra botoxtillverkare. Det finns så stora skillnader mellan olika botoxprodukter att testmetoderna måste anpassas för varje företag och godkännas av läkemedelsmyndigheterna på respektive marknad. Det innebär att det är en process på flera år för var och en av tillverkarna att ta fram cellbaserade testmetoder som fungerar för just deras produkter –  och endast under förutsättning att de satsar stora resurser på att utveckla nya testmetoder.

Ipsen, med produkterna Dysport och Azzalure meddelade sommaren 2018 att de fått sin celltestmetod godkänd för användning vid försäljning av produkterna i Europa. Enligt uppgift lämnades information om testet till myndigheter för godkännande i slutet av 2014. I en uppdatering 2015 meddelade de att ansvariga myndigheter efterfrågat och fått ytterligare information om den nya testmetoden. Ipsen har tidigare använt över 70 000 möss per år bara i England, för att djurtesta sina botulinumtoxin-preparat, men säger sig ha minskat antalet djurtester under de senaste åren. Enligt företaget innebär godkännandet av den nya testmetoden att deras djurtester kommer att minskas kraftigt (se pressmeddelande från Ipsen) men ingen uppdatering har kommit från dem sedan dess om hur väl de lyckats minska antalet djurförsök.

När det gäller företaget Esai (märkena Neurobloc and Myobloc) finns inga uppgifter om att de ersatt djurtesterna med andra metoder och det finns inga uppgifter om att de är på väg att utveckla djurfria testmetoder.

Senast uppdaterad: 22 april 2022