Djurtestade produkter

Går det att undvika djurtestade produkter?

Vissa produkter, t.ex. läkemedel och bekämpningsmedel, får inte säljas utan säkerhetsbedömning som idag sker genom djurtester. Även livsmedelstillsatser djurtestas, liksom många kemiska ämnen som används i olika konsumentprodukter. Djurtester kan också förekomma av marknadsföringsskäl, som när en producent vill påstå att en livsmedelsprodukt har positiva effekter för hälsan. Det enda djurtestförbud som finns är EU:s förbud mot djurtester av kosmetika och hygienprodukter, men det är ett förbud där det finns undantag. 

Ibland finns alltså uttryckliga krav på djurtester. I andra fall gäller generella regler om att den som tillverkar eller importerar en kemisk produkt är skyldig att se till att det finns en tillfredsställande utredning för bedömning av hälso- och miljöriskerna. Normalt ställs då inga direkta krav på djurtester, men om ett företag inte får tillräckligt med information om råvarorna från leverantören eller om man befarar att den nya blandningen av ämnen kan ge upphov till risker, kan det hända att djurförsök sker för att kontrollera produkternas säkerhet.

På denna sida hittar du generell information om djurtester av konsumentprodukter och kan klicka dig vidare till mer information om olika produktgrupper som vi får många frågor om, såsom mediciner, kemikalier, botox, kosmetika och hygienprodukter. En internationell koalition av djurskyddsföreningar tar fram en förteckning över kosmetika, hygienprodukter, rengöringsprodukter mm som garanterat inte är djurtestade. Läs mer här >>

Svårt för konsumenter få information

För en konsument är det mycket svårt att få information om huruvida djurtester förekommit för att riskbedöma en produkt. Fråga gärna företaget om de använt djurstudier för att testa sina produkter, det hjälper till att visa att detta är en fråga som konsumenterna bryr sig om! Men tänk på att det inte alltid går att lita på deras svar.

Företagen har ofta inget intresse av att berätta om sina djurtester och det finns inga krav på att de måste berätta. Och ofta saknar säljare och kundtjänst kunskap. De kan också ha blivit vilseledda av sina leverantörer.  Visste du att amerikanska företag kan använda tusentals råttor och möss för att testa sina produkter och ändå hävda att de inte gör några djurtester? Det beror på att råttor och möss inte definieras som djur i den amerikanska djurförsökslagstiftningen. Ett företag i Europa kan alltså ha fått garantier från sin amerikanska leverantör om att inga djurtester förekommer, trots att det utförts tester på råttor och möss!

För produkter som tvätt- och rengöringsprodukter, bläck till pennor, textilfärger, kemikalier i elektronisk utrustning och mycket annat förekommer djurtester dessutom främst av råvarorna, inte av de färdiga produkterna.

En bra regel i EU:s kemikalielagstiftning REACH, är att den som tillverkar eller importerar råvaror till EU måste dela med sig av testresultat till andra företag som importerar eller tillverkar samma råvara. Detta för att undvika upprepning av djurtester. Om lagstiftningen kräver kompletterande djurtester måste företagen gemensamt betala för dessa. Detta är bra, eftersom det minskar antalet djurtester, men gör det nästan omöjligt för en konsument att undvika att handla av företag som är involverade i djurtester eftersom råvaruleverantörerna delar på ansvaret för djurtesterna.

Djurtester i marknadsföringssyfte

Företag får inte påstå att en produkt har positiva effekter t.ex. för hälsan, om de inte kan bevisa en sådan effekt. Det finns flera exempel på livsmedel som marknadsförs såsom extra bra för hälsan, t.ex. grönt té, produkter med probiotisk effekt och liknande. Dessa produkter hamnar regulatoriskt i ett gränsland mellan regelverken för livsmedel, läkemedel, kosmetika och bekämpningsmedel. Om tillverkarna påstår att produkten har läkemedelseffekter så gäller läkemedelslagstiftningens regelverk, vilket innebär krav på djurtester. Men oftast finns inga absoluta krav på djurtester. Ändå väljer vissa företag att utföra djurförsök för att kunna ”bevisa” en effekt. Ansökningar om att få utföra sådana djurstudier har förekommit även i Sverige.

2006 införde EU en ny föreskrift om vilka närings- och hälsopåståenden som får finnas på livsmedelsförpackningar och i reklam. Alla effekter ska kunna bevisas genom vetenskapliga studier på människor. I ett rådgivande dokument fastställer EU-kommissionen att det finns en stor vetenskaplig osäkerhet när resultat från djurstudier ska användas för att förutsäga effekt på människor. Därför får djurstudier endast användas som tilläggsdokumentering, t.ex. för att förklara varför produkten har en viss effekt.

Framtidens riskbedömning – utan djurtester!

Forska Utan Djurförsök arbetar för att all riskbedömning i framtiden ska kunna ske utan djurtester. Det finns många fördelar med att byta ut djurtesterna, inte bara för djurens skull. Djurtesterna är bra på att förutsäga risker för de arter som används i testerna, men resultaten är inte alltid överförbara till människan. Vi människor är trots allt inte gnagare i jätteformat. Nya metoder såsom datormodeller och tester på celler ger många fördelar eftersom de tas fram specifikt för att utreda risker för människor. Men utvecklingen av nya metoder är mycket tidskrävande och kräver ny kunskap om vad som händer i människokroppar när vi exponeras för kemikalier. Det är också knepigt att utvärdera nya testmetoder – det går t.ex. inte alltid att jämföra med ett djurtestresultat eftersom de kan vara missvisande.

Just nu pågår internationella samarbeten för att få fram sådan kunskap, med målet att i framtiden kunna utföra mer relevanta riskbedömningar – utan djurtester. Redan idag finns metoder att bedöma bl.a. hud- och ögonirritation, akut giftighet och allergirisk med djurfria metoder. Utveckling av nya metoder för att bedöma risker vid långvarig exponering, risk för hormonpåverkan, risker för foster m.m. pågår. Genom en gåva till Forska Utan Djurförsök kan du bidra till att påskynda utvecklingen av nya, bättre metoder för riskbedömning – utan djurtester!

Finns någon lista över företag som djurtester?

Företag som djurtestar går sällan ut med information om det, det ligger inte i deras intresse. Att få fram pålitlig information om vilka företag som djurtestar är svårt. En sådan lista skulle aldrig vara fullständig och vi skulle inte kunna garantera att uppgifterna är korrekta.  Det finns djurskyddsorganisationer runt om i världen som publicerar sådana listor. Du hittar dem lättast genom att söka på internet efter ”list of companies that test on animals”. Eftersom vi inte kan garantera att uppgifterna är korrekta eller uppdaterade, kan vi inte rekommendera någon särskild sådan lista.

En internationell koalition av djurskyddsföreningar tar däremot fram en förteckning över kosmetika, hygienprodukter, rengöringsprodukter mm som garanterat inte är djurtestade. Läs mer här >>

Senast uppdaterad: 27 oktober 2023