Istället för djurförsök

Kan man forska utan djurförsök?

Ja, en stor del av forskningen om cancer, aids och andra sjukdomar sker redan nu utan djurförsök. Forskningen sker då framför allt med cellmodeller, prover från patienter och med hjälp av datorteknik. Även när det gäller att riskbedöma kemikalier går utvecklingen mot att ersätta djurförsök med djurfria metoder som tester på celler, kemiska analysmetoder och beräkningsmodeller i dator.

De djurförsöksfria möjligheterna är många och varierande. Med modern bioteknik finns många olika sätt att använda celler, vävnad och prover från både patienter och frivilliga försökspersoner i forskning. Även celler och vävnader från djur används, men mänskligt material innebär att man slipper ta hänsyn till artskillnader om forskningen gäller människor. Cellerna kan antingen vara färska eller odödliga cellinjer som odlats i laboratorer i många år. Färska celler kan tas till vara vid provtagning och operationer. Med nya tekniker kan hudprover från människor fås att omvandlas till andra typer av celler som inte är lika lättåtkomliga i kroppen, såsom nervceller från hjärnan eller hjärtceller.

Nya kemiska och biologiska analysmetoder har utvecklats för att studera prover från människor och med nya kameratekniker går det att studera vad som händer i människokroppen utan att utsätta personen för risker. Inom utbildning används avancerade dockor och simuleringar i dator. Datorsimulering och beräkningsmodeller används i läkemedelsutveckling, medicinsk forskning och för riskbedömning av kemikalier.

Det finns inte alternativ till alla djurförsök – mer forskning behövs

Många djurförsök har alltså redan ersatts med moderna djurförsöksfria metoder. Men fortfarande saknas djurfria metoder som kan ersätta ALLA de olika typer av djurförsök som görs idag. I Sverige och i hela EU finns djurförsökslagstiftning som säger att djurförsök inte får användas när det finns alternativ. Ändå används flera hundra tusen djur i försök i Sverige varje år! Gissningsvis används över 100 miljoner djur varje år försök i hela världen. Det visar att det behöver satsas betydligt mycket mer än idag på att utveckla nya metoder och det krävs skräddarsydda lösningar för varje djurförsök som ska ersättas.

Många problem återstår att lösa för att ersätta fler djurförsök. Ibland finns inte tillräcklig kunskap om vad som händer i våra kroppar för att det ska gå att utveckla modeller som kan ersätta djurförsöken. Och det är svårt att forska om helkroppseffekter i t.ex. cellmodeller. För att ersätta fler djurförsök krävs nytänkande, mer kunskap och ordentligt med resurser för att testa sig fram och utveckla nya metoder och tekniker.

Det finns forskare med rätt kompetens och goda idéer om nya metoder som kan ersätta djurförsök, men som saknar forskningsmedel för att utföra forskningen. Forska Utan Djurförsök är ofta en av de första bidragsgivarna till nya, innovativa projekt som har små möjligheter att få anslag från de traditionella forskningsfinansiärerna. När projekten väl kommit igång och visat positiva resultat ökar möjligheterna att få anslag från annat håll. Många projekt skulle aldrig bli av om inte vi fanns. Läs om projekten som får anslag från Forska Utan Djurförsök.

Viktigt att sprida information om nya metoder

Det är viktigt att framsteg, som t ex utvecklad och förbättrad metodik, sprids i forskarvärlden och bland andra berörda. Det sker främst genom publikationer i vetenskapliga tidskrifter samt genom att forskningen presenteras på konferenser. Men även om resultaten finns publicerade är det enormt tidskrävande att hålla sig uppdaterad om allt som händer inom forskningen och nya metoder som utvecklas. De flesta forskare håller sig uppdaterade om vad som händer på deras specialområde.  Men när det gäller djurfria metoder kan det mycket väl vara så att en metod som utvecklats för att användas inom ett område, kan vidareutvecklas och användas även i andra forskningssammanhang. Att göra informationen mer lättillgänglig och att öka utbildningsinsatserna både för dagens forskare och för blivande forskare, är därför viktigt.

Alternativ eller komplement?

En del forskare hävdar att det inte finns alternativa metoder, utan bara metoder som kompletterar djurförsöken. På sätt och vis har de rätt. Enligt lagstiftning i Sverige och de andra EU-länderna får djurförsök inte utföras om det finns alternativ. Därmed är metoder som kan ersätta djurförsök inte ett alternativ, utan den enda tillåtna metoden. Men det kan ta tid innan en ny metod, modell eller teknik utvärderats, publicerats, spridits och ibland modifierats för att kunna ersätta djurförsök. Vissa ”alternativa metoder” används under en längre tid som komplement, innan de visat sitt värde och djurförsöken kan upphöra.

Och ibland räcker inte metoden till för att helt ersätta ett djurförsök, utan kan utgöra ett första delsteg i forskningen eller för att testa en produkt. Både forskning och testning kan vara som att lägga pussel. Det behövs många bitar av information från olika källor för att bilden ska framträda. Genom att använda cellmodeller och datorberäkningar kan djurförsöken ofta minimeras. Med mer information tillgänglig innan djurförsöket utförs, kan antalet djur hållas nere och negativa konsekvenser för djuren upptäckas tidigt och förhoppningsvis begränsas. Och förhoppningsvis kan djurförsöken på sikt helt upphöra vartefter den medicinska och tekniska utvecklingen gör det möjligt att ta fram nya och ännu bättre metoder.

Mer resurser behövs

Att utveckla och utvärdera nya test- och forskningsmetoder är tidskrävande och kostar mycket pengar. I vissa fall, t.ex. när det handlar om testmetoder för kemikalier, läkemedel m.m., krävs också utvärdering enligt internationellt överenskomna principer. Processen kallas validering och kan ta flera år, särskilt om det finns olika myndigheter runt om i världen som vill försäkra sig om att metoden verkligen fungerar innan den tas med i lagstiftning och riktlinjer för hur testningen ska gå till. Tiden från idé till färdig, validerad och godkänd testmetod ligger ofta på mer än 10 år. När metoderna väl finns på plats innebär det ofta att forskningen och testerna kan ske både snabbare och billigare än när djurförsök använts.

Forska Utan Djurförsök jobbar för att se till att nya djurfria metoder kan utvecklas så snabbt som möjligt och sedan snabbt kan komma i bruk. Vi bidrar med forskningsanslag, information och driver på politiskt och samarbetar med forskare, företag, myndigheter och politiker i Sverige, EU och resten av världen.

Ta reda på mer

Här på våra faktasidor kan du läsa mer om djurförsöken, statistik och lagstiftning. Du hittar också information om kosmetikatester på djur och vad du kan göra för att undvika djurförsök i din utbildning.

Mer om djurfria metoder finns här >>
Information om hur plågsamma djurförsök är hittar du här >>
Hur bra eller dåliga är djurförsök egentligen? Läs mer här >>
Våra argument för varför fler djurförsök behöver ersättas, finns här >>
Djurförsöksstatistik finns här >>
Djurförsök i medicinsk forskning kan du läsa om här >>
Vilka produkter djurtestas? Läs mer här >>

Senast uppdaterad: 17 januari 2024