Politisk påverkan

Det behövs mer än vackra ord för att ersätta djurförsök!

Forska Utan Djurförsök deltar aktivt i den politiska debatten kring alternativ till djurförsök, genom kontakter med politiker och andra beslutsfattare på olika nivåer och genom att svara på remisser som rör djurförsök och alternativa metoder. Hösten 2013 fick vi kosmetikaföretaget LUSH:s internationella pris för vårt framgångsrika arbete med politisk påverkan för att ersätta djurförsök!

Enligt EU:s djurförsökslagstiftning ska alla djurförsök ersättas så snart det är vetenskapligt möjligt. Det är bra. Det är också bra att Riksdagen har beslutat att ett kunskapscenter för alternativ till djurförsök ska etableras och att relevanta myndigheter ska ta fram handlingsplaner för att arbeta med alternativ till djurförsök. Men det behövs mer än vackra ord för att ersätta djurförsök.  Fortfarande saknas en övergripande statlig strategi, tydliga mål och samordning för att ersätta fler djurförsök och det behövs mer resurser. Efter flera års förseningar har regeringen i sitt budgetförslag för 2017 äntligen avsatt pengar till centret, med 15 miljoner per år under 2017-2020 till att börja med.

Handlingsplaner har fått politiker att agera

Inför de senaste valen har Forska Utan Djurförsök utformat konkreta politiska handlingsplaner för hur fler djurförsök kan ersättas. Dessa har fått starkt politiskt stöd, och nästan alla våra förslag är nu på väg att infrias – även om det går alltför långsamt. Huvudpunkterna i Forska Utan Djurförsöks politiska handlingsplan för att ersätta fler djurförsök med moderna metoder var:
1.     Avsätt tillräckliga resurser till ett 3R*-center, Jordbruksverkets Nationella kommitté för försöksdjursfrågor, de djurförsöksetiska nämnderna samt de myndigheter som ska ta fram 3R*-planer.
2.      Ta fram strategier för att ersätta djurförsök, inte minst inom medicinsk forskning och för att målmedvetet ersätta plågsamma försök på djur.
3.      Öka resurserna till forskning för att ersätta djurförsök
4.      Särskilda satsningar måste göras på att ersätta kemikalietester på djur
* 3R står för de engelska orden Replace, Reduce och Refine, vilket innebär att djurförsök ska begränsas och ersättas så långt som möjligt och att djurens lidande ska begränsas.

För att uppfylla ovanstående föreslog vi att ett center för alternativ till djurförsök ska upprättas och att myndigheter ska öka sitt engagemang för att ersätta djurförsök. I början av 2014 gav Riksdagen sitt tydliga stöd både till att myndigheter ska ta fram handlingsplaner för sitt arbete med alternativ till djurförsök och till att Sverige ska få ett  ”kompetenscenter för 3R-frågor”.

Regeringen har därefter gett Jordbruksverket i uppdrag att starta 3R-centret. Men då regeringen fortfarande (mars 2016) inte tillfört pengarna som behövs, har centret fortfarande inte startats. Regeringen har också gett sex myndigheter i uppdrag att under 2016 ta fram planer för sitt 3R-arbete. Dock var tanken att de skulle kunna ta hjälp av 3R-centret, men det är naturligtvis inte möjligt innan 3R-centret finns på plats. Under hösten 2016 har Jordbruksverket avsatt 450 000 kr för att starta upp 3R-centret, bl.a. för att påbörja arbetet med att skapa 3R-strategier tillsammans med  dessa myndigheter, och från 2017 finns i budgetförslaget 15 miljoner kr per år till 3R-centret.

Ytterligare ett område som vi arbetat intensivt med är att visa att det behövs större satsningar på djurfria metoder för att uppfylla målsättningarna i miljö- och kemikaliepolitiken.  Det går inte att förlita sig på dyra, tidskrävande och vetenskapligt tveksamma djurtester för att göra storskaliga bedömningar av tiotusentals kemikalier ämnen och än mindre att bedöma riskerna med olika blandningar.  Här har vi lyckats nå fram till både myndigheter och statliga utredningar. De håller med oss om att man måste intensifiera arbetet med att ta fram moderna riskbedömningsmetoder som bygger på tester på celler och beräkningsmodeller i dator. Mer information om sådana strategier finns i vårt Forskarrum. Fortfarande saknas dock både resurser och strategier för detta viktiga arbete.

Det här vill vi att politikerna gör nu

Trots det starka politiska stödet till Forska Utan Djurförsöksförslag till handlingsplaner, återstår en hel del politiska åtgärder innan målen uppnåtts. Inte minst krävs att finansiering till 3R-centret så att det kan starta sin verksamhet, vilket nu äntligen är på gång. Och myndigheter som nu är i färd att formlera 3R-planer behöver stöd både för att formulera målen och att genomföra planerna.

Inom området riskbedömning av kemikalier behövs fortfarande en tydlig nationell strategi för att se till att fler djurfria riskbedömningsmetoder tas fram, utvärderas och kan tas med i internationella riktlinjer.

Under hösten 2015 har regeringen påbörjat arbetet med en ny forskningsproposition för åren 2017-2021. Forskningspropositionen är regeringens förslag till prioriteringar och statlig finansiering av forskning och innovation, och ska lämnas till riksdagen under hösten 2016. Forska Utan Djurförsök har lämnat en skrivelse till regeringen där vi påpekar att propositionen, liksom EU:s djurförsöksdirektiv, måste genomsyras av målet att djurförsök på sikt ska ersättas. Ett sådant politiskt mål måste åtföljas av politisk handlingskraft. I skrivelsen lämnar Forska Utan Djurförsök 14 konkreta förslag till satsningar inom medicinsk forskning, utveckling av den nya toxikologin (giftighetstester utan djurförsök), läkemedelsforskning och utbildning.

Forska Utan Djurförsök har även lämnat förslag på satsningar på djurfria metoder till den statliga Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) i deras arbete med att ta fram en forskningsstrategi för kommande år.

Skrivelse till regeringen inför forskningspropositionen: Forska Utan Djurförsöks skrivelse om forskningspropositionen
Forska Utan Djurförsöks bidrag till SSF:s strategiprocess finns här >>
Läs mer om vår handlingsplan inför valet 2014 här:  Handlingsplan Valet 2014
Forska Utan Djurförsök har även tagit fram en särskild handlingsplan finns för frågor som rör kemikalietester.

Vi är representerade i statliga myndigheter

Forska Utan Djurförsök påverkar det fortsatta arbetet med att utforma 3R-centret genom att vi är representerade i Jordbruksverkets Nationella kommitté för skydd av djur som används i djurförsök.

Karin Gabrielson Morton, sakkunnig på Forska Utan Djurförsök, har också utsetts av regeringen som ledamot i den Centrala djurförsöksetiska nämnden, som bl.a. har i uppdrag att utvärdera djurförsök i efterhand för att dra lärdomar av hur 3R-arbetet kan förbättras.

Senast uppdaterad: 22 september 2016