Sök anslag till nya projekt

Forskningsanslag inför 2018 – nya projekt

Forska Utan Djurförsök planerar att utlysa forskningsanslag till nya projekt den 10 maj och med sista ansökningsdag i början av september. Ansökan om anslag sker via ett webbaserat ansökningssystem. Länk till ansökningsformuläret kommer att läggas ut på denna sida i samband med utlysningen.

Forska Utan Djurförsök har som mål att med nya och bättre metoder ersätta djurförsök och samtidigt bidra till viktiga vetenskapliga framsteg och förbättrad riskbedömning av kemikalier, läkemedel och andra produkter. Vår uppgift är att främja utvecklingen av nya metoder och ny kunskap inom toxikologi, medicinsk forskning, biologisk produktion och andra områden där djurförsök används.

Forska Utan Djurförsök stödjer därför forskning och andra projekt som kan bidra till att dessa mål uppnås. Vid bedömning av projektansökningar tas hänsyn dels till projektets uttalade mål att ersätta djurförsök och möjligheterna att nå dessa, dels till projektets vetenskapliga kvalitet. Sökande måste därför tydligt beskriva på vilket sätt projektet kan leda till att djurförsök kan ersättas.

Forska Utan Djurförsök stödjer nästan enbart forskningsprojekt som  utförs i Sverige eller som har svenska deltagare. Forskningsprojekten kan syfta till att ersätta djurförsök som förekommer antingen nationellt eller internationellt. Utlysningens information finns endast på svenska. Ansökningsformuläret är på svenska men kan fyllas i på svenska eller engelska.

Denna utlysning gäller nya projekt, dvs projekt som inte fått anslag från Forska Utan Djurförsök under 2017. Forskare som fått anslag 2017 och vill söka fortsatt anslag ska göra det i en särskilt utlysning med sista ansökningsdatum i början av oktober. Berörda forskare får instruktioner via e-post i början av september. 

Please note that grants are almost exclusively awarded to projects in Sweden and/or international projects including a Swedish partner.  Information about how to apply is only avalable in Swedish, but the application form may be completed in English.

Ansökan sker i två steg

Om ditt projekt tillhör ett av de mest intressanta och relevanta, kommer Forska Utan Djurförsök att be om en kompletterande ansökan (steg-2-ansökan). Du får besked under hösten om ditt projekt gått vidare och får då en dryg månad på dig att komplettera ansökan.

Vad ger Forska Utan Djurförsök forskningsanslag till?

Sedan 1971 har Forska Utan Djurförsök delat ut 800 000-2,4 miljoner kronor per år i forskningsanslag. Forska Utan Djurförsök ger främst anslag till forskningsprojekt som har som mål att ersätta djurförsök.

Även projekt som främjar effektivare utnyttjande av befintliga alternativa metoder kan få stöd, t.ex. validering av djurfria metoder samt projekt för att minska djuranvändningen inom utbildning eller sprida kunskap om alternativa metoder.

Att ett forskningsprojekt bedrivs utan djurförsök är i sig inte tillräckligt för att anslag ska beviljas. Forskningen måste syfta till att ersätta djurförsök (t.ex. genom att utveckla ny metodik eller att utvärdera en alternativ metod) eller på annat sätt bidra till att Forska Utan Djurförsöks syfte uppfylls.

Om cellodling, antikroppar och serum

Vid användning av cellkulturer ger Forska Utan Djurförsök i första hand stöd till forskning där humana celler eller etablerade cellinjer används. Forska Utan Djurförsök stödjer inte projekt som använder celler, vävnader, organ eller embryon från djur som avlivats för detta syfte.

Om serum från djur används ska detta motiveras och användningen minimeras. Om antikroppar som producerats in vivo används måste motivering till detta lämnas. I bedömningen tar vi även hänsyn till om andra produkter med ursprung från djur används i projektet.

Läs mer om djurskyddsproblem vid produktion av fetalt kalvserum»

Läs mer om djurskyddsproblem vid propagering av monoklonala antikroppar in vivo»

Vad ger Forska Utan Djurförsök inte anslag till?

Forska Utan Djurförsök stödjer inte projekt som avser att ersätta försök på varmblodiga djur med försök på fylogenetiskt lägre stående djur t.ex. kräldjur, skaldjur eller insekter.

Forska Utan Djurförsök ger inte anslag till forskningsprojekt där de använda metoderna och/eller de erhållna resultaten är konfidentiella.

Forska Utan Djurförsök vill gärna uppmuntra till specialarbeten på gymnasienivå samt uppsatser och examensarbeten på akademisk grundnivå, men kan inte ge ekonomiska medel till detta.

Resestipendium för att delta i konferenser och bidrag till att arrangera konferenser kan inte sökas.

Vanliga frågor och svar

Kan jag kontakta er för att diskutera min ansökan?

Svar:  Vi kan inte ge några tips eller råd angående inriktning eller utformning av ansökan utöver vad som står i utlysningen.

Det som premieras är direkt eller indirekt effekt på djuranvändningen, dvs för att se till att djurförsök kan minskas eller helt ersättas genom utbyte mot djurfria metoder. Din uppgift är alltså att i ansökan beskriva hur ditt projekt kan bidra till att djurförsök minskar till förmån för djurfria metoder samt att du, om du får anslag, har kompetens och möjlighet att utföra projektet.

Vid vår bedömning ställer vi ansökningar mot varandra för att välja ut de som har störst potentiell djurbesparande effekt. Dina möjligheter att få anslag beror alltså dels på hur väl du lyckas tydliggöra den djurbesparande effekten, dels på kvaliteten på konkurrerande ansökningar.

Får jag skriva min ansökan på engelska?

Svar: Från och med 2016 tillåter vi att ansökan skrivs på engelska. Dock är webbformuläret på svenska och information och instruktioner finns endast på svenska.

Ska jag lämna en budget?

Svar: De ansökningar som går vidare till steg 2 i ansökningsprocessen ska kompletteras med en budget.

Hur mycket pengar kan jag söka?

Svar: Du väljer själv hur stort belopp du vill söka. Vi beviljar sällan hela det sökta beloppet. Under 2016 och 2017 har anslagsbeloppen varierat mellan 50 000 och 200 000 per projekt. Totalt delades 2 miljoner kr ut under 2017 till projekt i den ordinarie utlysningen.

Forska Utan Djurförsök hoppas att på sikt ska kunna ge både fler anslag och högre belopp.

Kan jag söka till flera projekt samma år?

Svar: Det går bra att söka för flera projekt. Vid några enstaka tillfällen har det hänt att samma forskare får anslag till mer än ett projekt samma år.

Ska jag inte skicka med en forskningsplan?

Svar: I Steg 1 ska du sammanfatta projektet i enlighet med instruktionerna i webbformuläret. Om din ansökan går vidare till steg 2 i ansökningsprocessen ska den kompletteras med en mer detaljerad forskningsplan. (Denna kan då skrivas på engelska eller svenska.)

Vad ska jag ange för tidsperiod för projektet?

Forska Utan Djurförsök beviljar forskningsanslag för ett år i taget, alltså för 2018 vid denna utlysning. Om ditt projekt beräknas beräknas fortsätta efter detta år inkluderar du information om detta i ansökan. Om projektet kommer att påbörjas och/eller avslutas under 2017 vill vi att du anger mer detaljerade uppgifter om tidpunkt för start resp. avslutande av projektet.

Vad är de vanligaste skälen till avslag?

Svar: Det finns fyra huvudsakliga skäl till avslag:

1) Formella krav uppfylls inte, t.ex. om ansökan inkommit för sent eller om viktig information saknas.

2) Det framgår inte av ansökan vilka djurförsök som skulle kunna ersättas om det aktuella projektet lyckas. Hänvisningar till ansökningar till de djurförsöksetiska nämnderna, aktuella testriktlinjer eller annan information om djurförsöken som ska ersättas, ökar sannolikheten att projektet blir aktuellt för anslag.

3) Vår bedömning är att även om projektet sker helt utan djurförsök så kommer det inte att leda till någon ytterligare, framtida djurbesparing. Det kan t.ex. bero på att metoden redan är etablerad eller att det inte skulle vara relevant att använda djur för samma ändamål.

4) P.g.a. resursbrist har vi inte möjlighet att ge anslag till alla projekt vi skulle önska, utan vi tvingas prioritera mellan projekten.

Hur många ansökningar brukar inkomma?

Antalet ansökningar kan variera kraftigt mellan olika år, men normalt är mellan 30 och 60.  Av de nya ansökningarna brukar ca 10-15 gå vidare till steg 2. Totalt brukar ca 10-15 ansökningar (nya ansökningar + fortsättningsansökningar) beviljas anslag.

Mer information

Forska Utan Djurförsöks forskningspolicy»

Information om projekt som fått anslag tidigare»

Information om hur ansökningarna hanteras och bedöms»

Välkommen att kontakta oss om du har ytterligare frågor.
För frågor om utlysningen: karin@forskautandjurforsok.se
Tel till Karin Gabrielson Morton, direktnr 08-124 560 99.

Senast uppdaterad: 25 april 2017